Thời khóa biểu số 05 các tổ thực hiện từ 24/04/2017

Thứ sáu - 21/04/2017 21:27
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 04 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1   Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A1   Toán - 12VĂN   Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 11A2  
3 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12A1   Toán - 12ANH1   Toán - 10ANH2     Toán - 11HOÁ      
4   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ   Toán - 12ANH1   Toán - 10ANH2     Toán - 11HOÁ      
5                                  
3 1           Toán - 12TIN             Toán - 12ANH2        
2           Toán - 12TIN           Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2     Toán - 12SINH  
3   Toán - 10TOÁN1                   Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12A2   Toán - 12SINH  
4   Toán - 11LÝ                     Toán - 11ANH2 Toán - 10SINH   Toán - 11SỬ  
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 12VĂN       Toán - 11SINH     Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
2       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN         Toán - 11ĐỊA       Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA
3                 Toán - 11VĂN Toán - 11ANH1   Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ  
4                 Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10LÝ Toán - 11ANH2        
5                   Toán - 10TOÁN2   Toán - 10LÝ          
5 1             Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ         Toán - 12ANH2       Toán - 12ĐỊA
2   Toán - 11LÝ         Toán - 12LÝ     Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1     Toán - 12A2     Toán - 10VĂN
3       Toán - 10ANH1     Toán - 12HOÁ Toán - 10TIN   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1   Toán - 11SINH Toán - 12A2   Toán - 11A2 Toán - 10VĂN
4   Toán - 10TOÁN1   Toán - 10ANH1             Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
5                                  
6 1     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10A2     Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12ANH1           Toán - 12TOÁN2   Toán - 12ĐỊA
2     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10A2     Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1             Toán - 12SỬ
3             Toán - 12A1   Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1       Toán - 10SINH Toán - 10SỬ   Toán - 12SỬ
4                           Toán - 10SINH Toán - 10SỬ    
5                                  
7 1 Toán - 10A1     Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1                   Toán - 10VĂN
2   Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN1   Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1   Toán - 10ANH2 Toán - 10LÝ   Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH Toán - 12SỬ
3   Toán - 11LÝ Họp CN Toán - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 11VĂN   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN  
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 04 năm 2017      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1       ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2     Văn - 12SỬ       Văn - 12ANH2            
3       Văn - 11TIN Văn - 11SINH Văn - 11VĂN Văn - 12ANH2 Văn - 10ĐỊA Văn - 12TOÁN1 Văn - 10LÝ   Văn - 12LÝ  
4     Văn - 11SỬ   Văn - 11SINH   Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10LÝ   Văn - 12LÝ  
5                          
3 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12SỬ Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA         Văn - 10TOÁN1
2 Văn - 10A1 Văn - 12ANH1 Văn - 12SỬ         Văn - 10TIN       Văn - 10SỬ  
3 Văn - 10ANH2 Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11ANH1     Văn - 10TIN         Văn - 10HOÁ
4 Văn - 11TOÁN1 Văn - 11TOÁN2   Văn - 11TIN Văn - 11SINH     Văn - 10ANH1       Văn - 10TOÁN2 Văn - 10HOÁ
5                          
4 1   Văn - 11TOÁN2 Văn - 11A1       Văn - 11ĐỊA Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
2 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN2         Văn - 12ANH2   Văn - 10VĂN Văn - 12A2 Văn - 12HOÁ Văn - 12LÝ  
3   Văn - 10A2 Văn - 12SỬ       Văn - 11LÝ Văn - 10ANH1     Văn - 12HOÁ    
4 Văn - 11TOÁN1 Văn - 10A2 Văn - 11HOÁ         Văn - 10ANH1       Văn - 10SỬ  
5 Văn - 11TOÁN1   Văn - 11HOÁ         Văn - 10ĐỊA       Văn - 10SỬ  
5 1   Văn - 12ANH1   Văn - 12VĂN     Văn - 11ĐỊA     Văn - 12A2 Văn - 12A1   Văn - 10TOÁN1
2   Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN Văn - 11A2   Văn - 11ĐỊA     Văn - 12ĐỊA Văn - 12A1   Văn - 10TOÁN1
3 Văn - 10ANH2 Văn - 12TOÁN2     Văn - 11ANH1         Văn - 12ĐỊA     Văn - 10SINH
4 Văn - 10ANH2 Văn - 10A2     Văn - 11ANH1               Văn - 10SINH
5                          
6 1     Văn - 11SỬ     Văn - 11VĂN     Văn - 10VĂN   Văn - 12A1    
2 Văn - 12SINH   Văn - 11SỬ   Văn - 12TIN Văn - 11VĂN         Văn - 11ANH2    
3 Văn - 12SINH       Văn - 11A2       Văn - 12TOÁN1     Văn - 10TOÁN2  
4         Văn - 11A2             Văn - 10TOÁN2  
5                          
7 1     Văn - 11A1     Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ     Văn - 10LÝ Văn - 11ANH2   Văn - 10HOÁ
2 Văn - 10A1   Văn - 11A1 Giao ban Văn - 12TIN       Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2   Văn - 10SINH
3 Văn - 10A1   Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ    
4       SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                          

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 04 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2       Thể - 10A2         Lý - 10TOÁN1       Lý - 12TIN Lý - 11TIN   Lý - 11A1     Tin - 10TOÁN2   Tin - 11ANH1 Tin - 11LÝ    
3 Thể - 11TOÁN1 Thể - 10HOÁ           Lý - 11ĐỊA             Lý - 10ANH1       Tin - 10SỬ   Tin - 11A1      
4   Thể - 10TIN                       Lý - 12A1         Tin - 10ĐỊA   Tin - 11ĐỊA Tin - 10A2   Tin - 10A1
5                                                
3 1 Thể - 11VĂN   Thể - 11ĐỊA Thể - 11A2     Lý - 10A2         Lý - 12HOÁ   Lý - 12A1 Lý - 12LÝ Lý - 10SỬ     Tin - 10SINH     Tin - 10HOÁ CNghệ - 11ANH2  
2       Thể - 10SINH           Lý - 10VĂN       Lý - 11SỬ Lý - 12LÝ Lý - 11A1             CNghệ - 11VĂN  
3 Thể - 11SINH   Thể - 11HOÁ       Lý - 11LÝ     Lý - 12TOÁN2   Lý - 10LÝ Lý - 12TIN Lý - 11SỬ         Tin - 10ĐỊA   Tin - 11A2 Tin - 10A2    
4                       Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2           Tin - 10VĂN   Tin - 11ANH1      
5                                                
4 1               Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN1         Lý - 12A1   Lý - 11ANH2   Tin - 10ANH1 Tin - 10SỬ     Tin - 10HOÁ CNghệ - 11A2 Tin - 10A1
2                 Lý - 12TOÁN1 Lý - 10HOÁ           Lý - 11ANH2     Tin - 10TOÁN2   Tin - 11VĂN      
3           Thể - 11ANH2   Lý - 10TOÁN2   Lý - 12SINH     Lý - 10A1 Lý - 11TIN   Lý - 11SINH   Tin - 10ANH2 Tin - 10VĂN   Tin - 11A2 Tin - 10LÝ CNghệ - 11HOÁ  
4                 Lý - 10TOÁN1 Lý - 10ĐỊA     Lý - 10ANH2           Tin - 10SINH     Tin - 11SINH CNghệ - 11TIN  
5                   Lý - 10VĂN                     Tin - 10TOÁN1   CNghệ - 11ANH1  
5 1 Thể - 11A1       Thể - 10ANH1   Lý - 10A2 Lý - 11TOÁN1     Lý - 11A2 Lý - 12HOÁ         Tin - 10TIN     Tin - 11ANH2   Tin - 11TIN CNghệ - 11LÝ  
2         Thể - 10LÝ     Lý - 11TOÁN1     Lý - 10SINH Lý - 12HOÁ Lý - 10A1       Tin - 10TIN         Tin - 11TIN    
3 Thể - 11SỬ           Lý - 11LÝ     Lý - 12SINH Lý - 11TOÁN2 Lý - 10LÝ Lý - 12TIN               Tin - 11HOÁ   CNghệ - 11TOÁN1  
4             Lý - 11LÝ Lý - 11VĂN   Lý - 10ĐỊA Lý - 10TIN                   Tin - 11HOÁ Tin - 10LÝ    
5                                                
6 1       Thể - 11ANH1 Thể - 10TOÁN1     Lý - 10TOÁN2     Lý - 10SINH       Lý - 12LÝ Lý - 11HOÁ Tin - 11TOÁN2         Tin - 11SINH CNghệ - 11A1  
2       Thể - 10A1 Thể - 10ĐỊA         Lý - 12TOÁN2 Lý - 11A2       Lý - 10ANH1 Lý - 10SỬ Tin - 10TIN       Tin - 11A1      
3   Thể - 10VĂN           Lý - 11ĐỊA   Lý - 12TOÁN2 Lý - 11TOÁN2                   Tin - 10TOÁN1 Tin - 11LÝ CNghệ - 11SỬ  
4   Thể - 10ANH2                 Lý - 11ANH1         Lý - 11SINH Tin - 11TOÁN1       Tin - 11VĂN   CNghệ - 11TOÁN2  
5                                         Tin - 11SỬ      
7 1       Thể - 11TOÁN2 Thể - 10SỬ       Lý - 12TOÁN1   Lý - 10TIN         Lý - 11HOÁ Tin - 11TOÁN1 Tin - 10ANH1         CNghệ - 11ĐỊA  
2   Giao ban Thể - 11LÝ Giao ban           Lý - 10HOÁ Giao ban           Giao ban       Tin - 11ĐỊA     Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 11TIN Họp CN Thể - 10TOÁN2     Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11TOÁN2 Tin - 10ANH2   Tin - 11ANH2 Tin - 11SỬ   CNghệ - 11SINH Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 04 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH           ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH   Sinh - 12SINH   Sinh - 11SỬ   Sinh - 12LÝ CNghệ - 10ANH1   Hoá - 12HOÁ           Hoá - 10VĂN
3 Sinh - 10SINH Sinh - 12HOÁ   Sinh - 12SINH Sinh - 11LÝ Sinh - 10A2 Sinh - 12TOÁN2     Hoá - 11TOÁN2           Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 11ANH1 Sinh - 11VĂN Sinh - 10ANH1 Sinh - 12TOÁN2 CNghệ - 10HOÁ   Hoá - 11TOÁN2           Hoá - 10SỬ
5                                
3 1           Sinh - 10A1   CNghệ - 10VĂN Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10LÝ   Hoá - 10TIN Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ  
2           Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11TIN Sinh - 10LÝ Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11LÝ   Hoá - 12A1
3             Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10SỬ Hoá - 10SINH         Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11A1 Hoá - 12A1
4             Sinh - 11A1 CNghệ - 10ĐỊA           Hoá - 10A2   Hoá - 10SỬ
5                                
4 1 Sinh - 10SINH Sinh - 12HOÁ   Sinh - 11ANH1       CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 12LÝ   Hoá - 12TIN    
2 Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH   Sinh - 12TIN Sinh - 12A1   Sinh - 11A1 Sinh - 10TIN Hoá - 10ANH2              
3       Sinh - 12TIN       Sinh - 10TOÁN1       Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 11ĐỊA    
4         Sinh - 11LÝ   Sinh - 11A2 CNghệ - 10A1     Hoá - 11SỬ          
5         Sinh - 11SỬ   Sinh - 11TOÁN2       Hoá - 11SINH          
5 1   Sinh - 11SINH       Sinh - 10VĂN     Hoá - 12TOÁN2       Hoá - 11ANH1 Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ  
2   Sinh - 11SINH     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 10HOÁ     Hoá - 10ANH2       Hoá - 11ANH1 Hoá - 10ANH1 Hoá - 11HOÁ Hoá - 11VĂN
3         Sinh - 12A1 Sinh - 11ĐỊA Sinh - 12LÝ   Hoá - 12TOÁN1     Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1     Hoá - 11TIN
4           Sinh - 11ANH2 Sinh - 11TOÁN2         Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1   Hoá - 11A1 Hoá - 11TIN
5                                
6 1           Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10TIN       Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11A2 Hoá - 12SINH    
2           Sinh - 10ANH2   CNghệ - 10TOÁN1     Hoá - 10LÝ   Hoá - 11TOÁN1      
3           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10ANH2     Hoá - 11SINH Hoá - 12LÝ   Hoá - 12TIN   Hoá - 11VĂN
4           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10LÝ         Hoá - 10TIN Hoá - 11LÝ   Hoá - 11ANH2
5           Sinh - 11ĐỊA                    
7 1             Sinh - 11A2   Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ   Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12TIN    
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 11VĂN   Sinh - 11TIN Sinh - 10SỬ Giao ban Hoá - 12HOÁ Hoá - 11SỬ   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10A2   Hoá - 12A1
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2 Hoá - 10SINH Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10HOÁ Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH           SHL - 12HOÁ            
5                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 04 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2   Sử - 10LÝ   Sử - 11HOÁ Sử - 10HOÁ Sử - 10TIN Sử - 10ANH2 Địa - 12ANH1     Địa - 10ĐỊA     GDCD - 11SINH GDCD - 11ANH2  
3 Sử - 11SỬ     Sử - 12VĂN       Địa - 12A2       Địa - 11A2   GDCD - 12SỬ   GDCD - 10TIN
4   Sử - 11TOÁN1   Sử - 11ANH2 Sử - 12ĐỊA Sử - 10VĂN   Địa - 12VĂN     Địa - 12ANH2     GDCD - 12A2 GDCD - 11A1  
5                                
3 1         Sử - 12ĐỊA   Sử - 10ANH1 Địa - 12A2 Địa - 11SINH     Địa - 11A1 Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11ANH1   GDCD - 12ANH1
2       Sử - 12A2     Sử - 10TOÁN2 Địa - 12VĂN Địa - 11HOÁ     Địa - 11ĐỊA Địa - 10HOÁ GDCD - 11A2   GDCD - 12ĐỊA
3       Sử - 11VĂN Sử - 10A1     Địa - 12ĐỊA           GDCD - 12SỬ   GDCD - 12ANH2
4       Sử - 11A2                   GDCD - 11VĂN    
5                                
4 1         Sử - 10TOÁN1 Sử - 10A2 Sử - 12SỬ           Địa - 10LÝ GDCD - 11SỬ GDCD - 10ANH2 GDCD - 12ANH1
2       Sử - 12VĂN   Sử - 10SỬ Sử - 10ANH1     Địa - 11ANH1       GDCD - 11HOÁ GDCD - 10A1  
3       Sử - 12A2 Sử - 10HOÁ Sử - 10SỬ       Địa - 11TOÁN1     Địa - 10TIN GDCD - 12VĂN   GDCD - 12ĐỊA
4       Sử - 11ANH1           Địa - 11TOÁN2     Địa - 10VĂN     GDCD - 10HOÁ
5           Sử - 10SINH       Địa - 11LÝ     Địa - 10ANH1      
5 1 Sử - 11SỬ   Sử - 10ĐỊA     Sử - 10SINH Sử - 10TOÁN2   Địa - 12SỬ   Địa - 10SỬ   Địa - 10A1   GDCD - 11TOÁN2  
2 Sử - 11SỬ   Sử - 12ANH1       Sử - 12SỬ   Địa - 11ANH2   Địa - 12ANH2   Địa - 10A2   GDCD - 10SỬ  
3     Sử - 12ANH2     Sử - 10A2 Sử - 12SỬ     Địa - 11VĂN     Địa - 10TOÁN1      
4                   Địa - 11SỬ         GDCD - 10VĂN  
5                                
6 1   Sử - 11LÝ Sử - 12ANH2   Sử - 10A1 Sử - 10SỬ   Địa - 12A2 Địa - 12SỬ     Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH2 GDCD - 12VĂN GDCD - 10ANH1 GDCD - 10LÝ
2   Sử - 11TIN Sử - 12ANH2   Sử - 12ĐỊA Sử - 10VĂN   Địa - 12ANH1       Địa - 11ĐỊA Địa - 10SINH GDCD - 11LÝ   GDCD - 10TOÁN2
3   Sử - 10LÝ Sử - 12ANH1 Sử - 12A2   Sử - 10TIN   Địa - 12ĐỊA Địa - 11TIN   Địa - 10ĐỊA       GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12ANH2
4   Sử - 11A1   Sử - 11ĐỊA             Địa - 10ĐỊA       GDCD - 11TIN GDCD - 10A2
5                             GDCD - 10ĐỊA  
7 1   Sử - 11SINH Sử - 12ANH1       Sử - 10ANH2 Địa - 12VĂN     Địa - 12ANH2     GDCD - 12A2 GDCD - 10SINH GDCD - 10TOÁN1
2 Giao ban Sử - 11TOÁN2 Sử - 10ĐỊA Sử - 12VĂN Sử - 10TOÁN1     Địa - 12ĐỊA Giao ban             Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 12ANH1 Địa - 12SỬ   Họp CN Họp CN   GDCD - 11ĐỊA Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ       SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ NGOẠI NGữ      
Thực hiện từ ngày 24 tháng 04 năm 2017      
                         
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2   ChCờ - 10ANH1   ChCờ - 11ANH1      
2     T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SỬ        
3       T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 10TOÁN2  
4       T.Anh - 10SINH T.Anh - 11A2 T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 12SINH  
5                      
3 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11SỬ       T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 11TOÁN1
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11SINH T.Anh - 12HOÁ
3 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 10VĂN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ
4       T.Anh - 10TIN T.Anh - 10A1       T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11HOÁ
5                      
4 1               T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11HOÁ
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
3     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 12A1   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11A1  
4       T.Anh - 10TIN           T.Anh - 11ĐỊA  
5     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10TIN     T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11ĐỊA  
5 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 11VĂN           T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2   T.Anh - 12TIN             T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 10ĐỊA
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH1       T.Anh - 10SỬ       T.Anh - 10ĐỊA
4             T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11TOÁN1
5                      
6 1   T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11TIN         T.Anh - 11TOÁN1
2   T.Anh - 12A2     T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11HOÁ
3   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11A1 T.Anh - 12HOÁ
4   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10A1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 10TOÁN1    
5       T.Anh - 10SINH              
7 1   T.Anh - 11SỬ       T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12SINH T.Anh - 10ĐỊA
2 Giao ban T.Anh - 12A2     T.Anh - 11A2     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11SINH  
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN T.Anh - 12TOÁN2 Họp CN T.Anh - 12A1 Họp CN T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 10LÝ
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2   SHL - 10ANH1   SHL - 11ANH1      
5                      

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây