Thời khóa biểu số 04 các tổ thực hiện từ 10/04/2017

Thứ sáu - 07/04/2017 08:15
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 10 tháng 04 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1       Toán - 11TOÁN1       Toán - 12VĂN     Toán - 10LÝ   Toán - 12A2      
3 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TIN         Toán - 10ANH2     Toán - 12A2      
4   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN     Toán - 12ANH1   Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2   Toán - 11HOÁ   Toán - 11A2  
5                                  
3 1                         Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2                         Toán - 11ANH2 Toán - 12A2   Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 10TOÁN1                   Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2     Toán - 11SỬ  
4   Toán - 11LÝ                   Toán - 11TOÁN2   Toán - 10SINH   Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 12VĂN       Toán - 11SINH        
2         Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN         Toán - 11ĐỊA   Toán - 11ANH2   Toán - 12TOÁN2    
3       Toán - 10ANH1         Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1       Toán - 12TOÁN2    
4                 Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10LÝ          
5                       Toán - 10LÝ          
5 1             Toán - 12A1 Toán - 10HOÁ         Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2   Toán - 11LÝ         Toán - 12A1       Toán - 11A1   Toán - 12ANH2     Toán - 12SINH Toán - 10VĂN
3       Toán - 10ANH1     Toán - 12HOÁ Toán - 10TIN   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
4   Toán - 10TOÁN1   Toán - 10ANH1     Toán - 12HOÁ     Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
5                                  
6 1     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10A2     Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ Toán - 12ANH1               Toán - 12ĐỊA
2     Toán - 12TOÁN1 Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN2       Toán - 11HOÁ   Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA
3                 Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1       Toán - 11HOÁ Toán - 10SỬ   Toán - 12SỬ
4                   Toán - 11ANH1       Toán - 10SINH Toán - 10SỬ Toán - 12SINH Toán - 12SỬ
5                           Toán - 10SINH      
7 1 Toán - 10A1     Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1   Toán - 11VĂN                
2   Giao ban   Toán - 10ĐỊA   Toán - 12TIN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN     Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2     Toán - 12TOÁN2    
3   Toán - 11LÝ Họp CN Toán - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN  
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 10 tháng 04 năm 2017      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2                 Văn - 10ĐỊA Văn - 12TOÁN1        
3       Văn - 11SỬ Văn - 11TIN Văn - 11SINH Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA     Văn - 10LÝ Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
4       Văn - 11SỬ   Văn - 11SINH         Văn - 10LÝ Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
5                            
3 1   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA         Văn - 10TOÁN1
2 Văn - 10ANH2   Văn - 12TOÁN2                   Văn - 10SỬ Văn - 10TOÁN1
3 Văn - 10A1 Văn - 12SỬ Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10TIN       Văn - 10TOÁN2  
4 Văn - 12SINH   Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 12TIN             Văn - 10TOÁN2 Văn - 10HOÁ
5                            
4 1   Văn - 12SỬ Văn - 10A2 Văn - 11A1         Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
2   Văn - 12SỬ Văn - 10A2           Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
3   Văn - 11ANH1 Văn - 11TOÁN2 Văn - 11HOÁ         Văn - 10ĐỊA   Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ    
4 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1 Văn - 11HOÁ         Văn - 10ANH1     Văn - 12HOÁ Văn - 10SỬ  
5 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1             Văn - 10ANH1       Văn - 10SỬ  
5 1     Văn - 11TOÁN2   Văn - 12VĂN     Văn - 11ĐỊA     Văn - 12A2     Văn - 10TOÁN1
2     Văn - 11TOÁN2   Văn - 12VĂN     Văn - 11ĐỊA     Văn - 10LÝ      
3 Văn - 10ANH2   Văn - 12TOÁN2               Văn - 12ĐỊA     Văn - 10SINH
4 Văn - 10ANH2   Văn - 10A2         Văn - 12ANH2     Văn - 12ĐỊA     Văn - 10SINH
5                            
6 1   Văn - 11ANH1   Văn - 11SỬ     Văn - 11VĂN Văn - 12ANH2   Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2    
2   Văn - 11ANH1   Văn - 11A1   Văn - 12TIN Văn - 11VĂN Văn - 12ANH2       Văn - 12A1    
3           Văn - 11A2   Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1     Văn - 10TOÁN2  
4           Văn - 11A2       Văn - 12TOÁN1     Văn - 12LÝ  
5                            
7 1               Văn - 11LÝ Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2   Văn - 10HOÁ
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11A1 Giao ban Văn - 11SINH Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ       Văn - 11ANH2   Văn - 10HOÁ
3 Văn - 10A1     Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 10 tháng 04 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2 Thể - 12SINH   Thể - 12LÝ Thể - 10A2 Thể - 12SỬ       Lý - 10TOÁN1       Lý - 10ANH2 Lý - 12A1 Lý - 10ANH1 Lý - 11SINH     Tin - 10TOÁN2   Tin - 11A1 Tin - 11LÝ   CNghệ - 12ANH1
3   Thể - 10HOÁ Thể - 12ANH1   Thể - 12VĂN Thể - 11ANH2   Lý - 10TOÁN2   Lý - 12ANH2                 Tin - 10ĐỊA   Tin - 11HOÁ      
4   Thể - 10TIN Thể - 11LÝ   Thể - 12TOÁN2     Lý - 11TOÁN1   Lý - 10ĐỊA                 Tin - 10VĂN   Tin - 11ĐỊA Tin - 10A2   CNghệ - 12SỬ
5                                                
3 1 Thể - 11VĂN   Thể - 12ĐỊA Thể - 11A2     Lý - 10A2             Lý - 12ANH1 Lý - 12LÝ Lý - 10SỬ   Tin - 10ANH1 Tin - 12TIN     Tin - 11LÝ CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12SINH
2 Thể - 11SINH   Thể - 11HOÁ Thể - 11ANH1                   Lý - 11SỬ Lý - 12LÝ Lý - 11A1   Tin - 12HOÁ Tin - 10SINH   Tin - 11A2 Tin - 10HOÁ CNghệ - 11ĐỊA Tin - 10A1
3 Thể - 12HOÁ   Thể - 12A1 Thể - 10SINH     Lý - 11LÝ         Lý - 10LÝ           Tin - 10ANH2 Tin - 10ĐỊA   Tin - 11HOÁ     CNghệ - 12VĂN
4 Thể - 12A2   Thể - 12LÝ Thể - 12ANH2               Lý - 10LÝ     Lý - 10ANH1     Tin - 12TOÁN1 Tin - 10SỬ   Tin - 11ANH1 Tin - 10A2 CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12A1
5                                                
4 1 Thể - 12SINH             Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1             Lý - 11ANH2   Tin - 12ANH1 Tin - 10TOÁN2 Tin - 12A1   Tin - 10HOÁ CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12ĐỊA
2 Thể - 12HOÁ             Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN1 Lý - 12SINH           Lý - 11A1     Tin - 10SỬ Tin - 12ĐỊA Tin - 10TOÁN1   CNghệ - 11SỬ Tin - 10A1
3 Thể - 12A2               Lý - 12SỬ Lý - 10HOÁ     Lý - 10A1         Tin - 10ANH2 Tin - 10SINH   Tin - 11SỬ Tin - 10LÝ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12LÝ
4 Thể - 12TIN               Lý - 12A2 Lý - 12ANH2     Lý - 12VĂN           Tin - 10VĂN   Tin - 11ANH1 Tin - 11SINH   CNghệ - 12TOÁN1
5                 Lý - 12ĐỊA Lý - 10ĐỊA                     Tin - 11VĂN   CNghệ - 11ANH1  
5 1 Thể - 11A1   Thể - 12ANH1   Thể - 10ANH1   Lý - 10A2 Lý - 11TOÁN1     Lý - 11A2         Lý - 10SỬ Tin - 10TIN Tin - 12TOÁN2   Tin - 11ANH2   Tin - 11TIN CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12HOÁ
2 Thể - 11TOÁN1   Thể - 12ĐỊA   Thể - 10SỬ     Lý - 10TOÁN2     Lý - 10SINH         Lý - 11ANH2 Tin - 10TIN Tin - 10ANH1   Tin - 12SỬ Tin - 11A2     CNghệ - 12TIN
3 Thể - 11SỬ   Thể - 12A1       Lý - 11LÝ     Lý - 10VĂN Lý - 11ANH1   Lý - 12TIN       Tin - 11TOÁN2       Tin - 11A1 Tin - 10LÝ CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 12A2
4 Thể - 12TIN   Thể - 12TOÁN1   Thể - 10TOÁN2   Lý - 11LÝ     Lý - 10VĂN Lý - 10TIN   Lý - 10A1     Lý - 11HOÁ Tin - 11TOÁN1             CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
6 1       Thể - 11TOÁN2 Thể - 12TOÁN2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 10TIN Lý - 10LÝ   Lý - 12A1           Tin - 12VĂN     CNghệ - 11A1  
2   Thể - 10ANH2     Thể - 12SỬ       Lý - 12A2 Lý - 12TOÁN2 Lý - 11A2   Lý - 12VĂN Lý - 12ANH1                    
3   Thể - 10VĂN   Thể - 12ANH2 Thể - 10TOÁN1     Lý - 11ĐỊA   Lý - 12TOÁN2 Lý - 11TOÁN2 Lý - 12HOÁ Lý - 10ANH2 Lý - 11TIN     Tin - 11TOÁN1     Tin - 11ANH2 Tin - 11VĂN   CNghệ - 11SINH  
4       Thể - 10A1 Thể - 10ĐỊA     Lý - 11VĂN Lý - 12ĐỊA   Lý - 11TOÁN2 Lý - 12HOÁ Lý - 12TIN Lý - 11TIN     Tin - 10TIN       Tin - 11ĐỊA      
5                           Lý - 11SỬ                    
7 1     Thể - 11ĐỊA   Thể - 10LÝ       Lý - 12SỬ   Lý - 10SINH         Lý - 11SINH   Tin - 12LÝ   Tin - 12A2     CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12ANH2
2   Giao ban Thể - 12TOÁN1 Giao ban           Lý - 12SINH Giao ban         Lý - 11HOÁ Giao ban       Tin - 10TOÁN1 Tin - 11TIN   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 11TIN Họp CN Thể - 12VĂN     Họp CN Họp CN Lý - 10HOÁ Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11TOÁN2 Tin - 12ANH2   Tin - 12SINH Tin - 11SỬ Tin - 11SINH CNghệ - 11A2 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 10 tháng 04 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH           ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH     Sinh - 11ANH1 Sinh - 11SỬ Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11TOÁN2 CNghệ - 10TIN               Hoá - 11ANH2
3 Sinh - 10SINH     Sinh - 12SINH Sinh - 11LÝ         Hoá - 11TOÁN2           Hoá - 10SỬ
4 Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 12SINH   Sinh - 12A2 Sinh - 10ANH1 Sinh - 11TIN CNghệ - 10HOÁ   Hoá - 12ANH2           Hoá - 11VĂN
5                                
3 1           Sinh - 11ĐỊA   CNghệ - 10A1 Hoá - 10SINH   Hoá - 10LÝ   Hoá - 10TIN Hoá - 12SỬ Hoá - 11HOÁ  
2           Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11TIN Sinh - 10LÝ Hoá - 12TOÁN1       Hoá - 10TIN Hoá - 10A2    
3           Sinh - 10VĂN   CNghệ - 10SỬ     Hoá - 12A2 Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12TIN Hoá - 11A1  
4           Sinh - 11HOÁ Sinh - 11A2 CNghệ - 10VĂN       Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10A1 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11A1  
5                                
4 1 Sinh - 10SINH Sinh - 12HOÁ   Sinh - 11ANH1   Sinh - 10A1   Sinh - 10TOÁN1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11SỬ Hoá - 12LÝ   Hoá - 10ANH1    
2 Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH   Sinh - 12TIN Sinh - 12A1   Sinh - 11A2 CNghệ - 10ANH1 Hoá - 12VĂN   Hoá - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA        
3         Sinh - 11LÝ Sinh - 11ANH2 Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 10TIN Hoá - 12VĂN Hoá - 12ANH2       Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 10SỬ
4         Sinh - 11SỬ Sinh - 10HOÁ Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 10ĐỊA Hoá - 10ANH2   Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 11LÝ   Hoá - 11ANH2
5         Sinh - 12ANH1   Sinh - 11TOÁN2 CNghệ - 10TOÁN2     Hoá - 11SINH     Hoá - 12SỬ    
5 1   Sinh - 11SINH             Hoá - 10SINH   Hoá - 12ĐỊA Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH1   Hoá - 11HOÁ  
2   Sinh - 11SINH     Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12TOÁN2           Hoá - 11ANH1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 11VĂN
3         Sinh - 12VĂN   Sinh - 12LÝ   Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1     Hoá - 11TIN
4         Sinh - 11VĂN   Sinh - 11A1       Hoá - 12A2 Hoá - 10HOÁ       Hoá - 11TIN
5                                
6 1           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10ANH2     Hoá - 11SINH   Hoá - 11A2 Hoá - 12SINH    
2           Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10TOÁN1         Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 10VĂN
3           Sinh - 10A2         Hoá - 12ANH1     Hoá - 12TIN    
4           Sinh - 10ANH2   CNghệ - 10LÝ     Hoá - 12ANH1   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11LÝ   Hoá - 12A1
5                                
7 1             Sinh - 11A1 Sinh - 10SỬ Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ Hoá - 11SỬ   Hoá - 11A2 Hoá - 12SINH    
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH2   Sinh - 12SỬ   Giao ban Hoá - 12HOÁ       Hoá - 10A2   Hoá - 12A1
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 11VĂN   Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2 Hoá - 10ANH2 Họp CN Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH           SHL - 12HOÁ            
5                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 10 tháng 04 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2   Sử - 11TIN   Sử - 12HOÁ Sử - 10HOÁ         Địa - 12TIN Địa - 12ANH2 Địa - 11A2   GDCD - 12TOÁN2    
3           Sử - 10A2 Sử - 10ANH1 Địa - 12ĐỊA   Địa - 12TOÁN2       GDCD - 12HOÁ GDCD - 11A1 GDCD - 10TIN
4   Sử - 11A1   Sử - 12TOÁN1 Sử - 12ĐỊA     Địa - 12VĂN     Địa - 10SỬ     GDCD - 11ANH1 GDCD - 11ANH2  
5                                
3 1 Sử - 11SỬ           Sử - 10TOÁN2 Địa - 12A1 Địa - 11SINH     Địa - 11A1 Địa - 10HOÁ GDCD - 12TOÁN1    
2 Sử - 12A1     Sử - 11VĂN       Địa - 12ANH1   Địa - 11TOÁN2       GDCD - 12SỬ    
3       Sử - 11ANH1     Sử - 12LÝ Địa - 12ĐỊA Địa - 12SINH Địa - 12TOÁN2   Địa - 11ĐỊA Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11VĂN   GDCD - 12ANH2
4       Sử - 12TOÁN2     Sử - 10ANH2 Địa - 12HOÁ   Địa - 11TOÁN1       GDCD - 12VĂN   GDCD - 12ĐỊA
5                                
4 1         Sử - 12TIN Sử - 10SỬ             Địa - 10LÝ GDCD - 11A2 GDCD - 10ANH2  
2         Sử - 10HOÁ         Địa - 11ANH1     Địa - 10ANH2 GDCD - 11HOÁ GDCD - 11TOÁN2  
3           Sử - 10VĂN       Địa - 12TIN     Địa - 10TOÁN1 GDCD - 11SINH    
4       Sử - 11A2 Sử - 10A1 Sử - 10SINH       Địa - 12LÝ     Địa - 10TIN GDCD - 12A1 GDCD - 11TIN  
5       Sử - 11HOÁ Sử - 10TOÁN1 Sử - 10SINH       Địa - 11LÝ       GDCD - 11SỬ GDCD - 10VĂN  
5 1 Sử - 11SỬ           Sử - 10TOÁN2   Địa - 12SỬ   Địa - 10ĐỊA   Địa - 10A1     GDCD - 12SINH
2 Sử - 11SỬ   Sử - 10ĐỊA           Địa - 11TIN Địa - 12LÝ           GDCD - 10A2
3             Sử - 12SỬ     Địa - 11VĂN Địa - 12ANH2   Địa - 10A2   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12ANH1
4     Sử - 12ANH1       Sử - 12SỬ     Địa - 11SỬ         GDCD - 10SỬ GDCD - 10LÝ
5                                
6 1   Sử - 11LÝ     Sử - 10A1 Sử - 10SỬ   Địa - 12A2 Địa - 12SỬ   Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 GDCD - 12LÝ GDCD - 10SINH GDCD - 10TOÁN2
2   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12SINH   Sử - 10SỬ   Địa - 12HOÁ     Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA Địa - 10SINH GDCD - 11LÝ GDCD - 10ANH1  
3   Sử - 10LÝ   Sử - 12A2 Sử - 12ĐỊA Sử - 10TIN     Địa - 12SINH           GDCD - 10A1 GDCD - 10HOÁ
4   Sử - 11SINH Sử - 12ANH2 Sử - 11ANH2   Sử - 10A2   Địa - 12VĂN         Địa - 10VĂN GDCD - 12A2 GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10TOÁN1
5     Sử - 10ĐỊA Sử - 11ĐỊA                        
7 1   Sử - 11TOÁN1     Sử - 10TOÁN1 Sử - 10TIN Sử - 10ANH2 Địa - 12ANH1 Địa - 11HOÁ         GDCD - 12TIN    
2 Giao ban Sử - 10LÝ Giao ban Sử - 12VĂN   Sử - 10VĂN Sử - 10ANH1 Địa - 12A2 Giao ban       Địa - 10TOÁN2     Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 12A1 Địa - 11ANH2   Họp CN Họp CN Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ       SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ NGOẠI NGữ      
Thực hiện từ ngày 10 tháng 04 năm 2017      
                         
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2   ChCờ - 10ANH1   ChCờ - 11ANH1      
2     T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SỬ       T.Anh - 11HOÁ
3       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 11ANH1      
4       T.Anh - 10SINH T.Anh - 10A1           T.Anh - 12HOÁ
5                      
3 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12A2       T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11TOÁN1
3       T.Anh - 10A2   T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11SINH  
4   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TIN         T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SINH  
5                      
4 1     T.Anh - 11VĂN         T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2    
2     T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2  
3     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A2   T.Anh - 12A1   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12SINH  
4       T.Anh - 10A2 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA  
5       T.Anh - 10TIN     T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11ĐỊA  
5 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 11VĂN           T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10A1   T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12HOÁ
3   T.Anh - 11ANH2         T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11HOÁ
4 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 10ĐỊA
5                      
6 1   T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11TIN         T.Anh - 11TOÁN1
2       T.Anh - 10TIN T.Anh - 10A1 T.Anh - 11TIN       T.Anh - 11SINH T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SINH T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12A1     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10ĐỊA
4   T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ
5                      
7 1 T.Anh - 12VĂN         T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10ĐỊA
2 Giao ban T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 11A2 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11TOÁN1
3   T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN T.Anh - 12TOÁN2 Họp CN T.Anh - 12SỬ Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 10LÝ
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2   SHL - 10ANH1   SHL - 11ANH1      
5                      

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây