Thời khóa biểu kì II số 03 các tổ (2016-2017)

Thứ sáu - 17/03/2017 21:36
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1   Toán - 12TOÁN1                 Toán - 11TOÁN2   Toán - 12A2   Toán - 12SINH  
3 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ       Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2          
4   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ       Toán - 10ANH2     Toán - 11HOÁ   Toán - 11A2  
5                                  
3 1                 Toán - 12ANH1       Toán - 11ANH2       Toán - 10VĂN
2                         Toán - 11ANH2 Toán - 12A2      
3   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1           Toán - 12VĂN     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 10SINH   Toán - 11SỬ  
4   Toán - 11LÝ Toán - 12TOÁN1           Toán - 12VĂN     Toán - 11TOÁN2   Toán - 10SINH   Toán - 11SỬ  
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 12VĂN       Toán - 11SINH        
2         Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN         Toán - 10ANH2   Toán - 11ANH2        
3       Toán - 10ANH1         Toán - 11VĂN   Toán - 11A1       Toán - 10SỬ    
4                   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10LÝ     Toán - 12TOÁN2    
5                   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA Toán - 10LÝ          
5 1       Toán - 10A2 Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A1 Toán - 10HOÁ Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2   Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 12ANH1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1   Toán - 12ANH2     Toán - 12SINH Toán - 10VĂN
3       Toán - 10ANH1           Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
4   Toán - 10TOÁN1               Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
5                                  
6 1       Toán - 10A2     Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ                 Toán - 12ĐỊA
2       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ           Toán - 11HOÁ Toán - 10SỬ   Toán - 12ĐỊA
3             Toán - 12LÝ     Toán - 11ANH1       Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH Toán - 12SỬ
4                   Toán - 11ANH1       Toán - 12A2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ
5                                  
7 1 Toán - 10A1         Toán - 11TIN Toán - 12A1   Toán - 11VĂN                
2   Giao ban   Toán - 10ĐỊA   Toán - 12TIN   Toán - 10TIN       Toán - 10LÝ   Toán - 10SINH Toán - 12TOÁN2   Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 11LÝ Họp CN Toán - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Toán - 12SỬ
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2017      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2         Văn - 11TIN     Văn - 11ĐỊA Văn - 10ĐỊA Văn - 10VĂN        
3       Văn - 11SỬ   Văn - 11SINH Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA     Văn - 10LÝ Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
4       Văn - 11SỬ   Văn - 11SINH         Văn - 10LÝ Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ  
5                            
3 1   Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2           Văn - 10ĐỊA         Văn - 10TOÁN1
2     Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN Văn - 11A2     Văn - 10TIN       Văn - 10TOÁN2  
3 Văn - 10A1 Văn - 11ANH1 Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2             Văn - 10TOÁN2 Văn - 10HOÁ
4 Văn - 12SINH   Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 12TIN             Văn - 10SỬ  
5                            
4 1   Văn - 12SỬ Văn - 10A2 Văn - 11A1         Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
2   Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2           Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
3 Văn - 10ANH2   Văn - 11TOÁN2 Văn - 11HOÁ         Văn - 10ĐỊA   Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ    
4 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1 Văn - 11HOÁ         Văn - 10ANH1   Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ Văn - 10SỬ  
5 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1             Văn - 10ANH1       Văn - 10SỬ  
5 1     Văn - 11TOÁN2   Văn - 12VĂN     Văn - 11ĐỊA     Văn - 12A2     Văn - 10TOÁN1
2     Văn - 11TOÁN2   Văn - 12VĂN                 Văn - 10TOÁN1
3 Văn - 10ANH2   Văn - 10A2         Văn - 12ANH2     Văn - 12ĐỊA     Văn - 10SINH
4 Văn - 10ANH2   Văn - 10A2         Văn - 12ANH2     Văn - 10LÝ     Văn - 10SINH
5                            
6 1   Văn - 11ANH1   Văn - 11SỬ     Văn - 11VĂN Văn - 12ANH2   Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2    
2   Văn - 11ANH1   Văn - 11A1   Văn - 12TIN Văn - 11VĂN              
3   Văn - 11TOÁN1       Văn - 11A2   Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12A1 Văn - 10TOÁN2  
4               Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
5                            
7 1               Văn - 11LÝ Văn - 10ANH1 Văn - 12TOÁN1   Văn - 11ANH2   Văn - 10HOÁ
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11A1 Giao ban Văn - 11SINH Văn - 11VĂN             Văn - 10HOÁ
3 Văn - 10A1     Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2 Thể - 11TOÁN1   Thể - 12LÝ Thể - 10A2       Lý - 11VĂN Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2     Lý - 10ANH2 Lý - 12A1 Lý - 10ANH1       Tin - 10TOÁN2     Tin - 11LÝ   CNghệ - 12VĂN
3     Thể - 12TOÁN1   Thể - 12VĂN     Lý - 10TOÁN2   Lý - 10ĐỊA           Lý - 11HOÁ     Tin - 10VĂN         CNghệ - 12SỬ
4 Thể - 11VĂN   Thể - 11LÝ Thể - 10SINH Thể - 12TOÁN2       Lý - 12TOÁN1 Lý - 12ANH2                 Tin - 10ĐỊA     Tin - 10A2   CNghệ - 12A1
5                                                
3 1 Thể - 12HOÁ   Thể - 11ĐỊA Thể - 11A2     Lý - 10A2               Lý - 12LÝ Lý - 11A1   Tin - 10ANH1 Tin - 12TIN     Tin - 11LÝ CNghệ - 11ANH1 Tin - 10A1
2 Thể - 12SINH Thể - 10VĂN Thể - 11HOÁ Thể - 11ANH1     Lý - 10A2               Lý - 12LÝ       Tin - 10SINH   Tin - 10TOÁN1 Tin - 10HOÁ CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12ANH1
3 Thể - 12TIN   Thể - 12LÝ       Lý - 11LÝ         Lý - 10LÝ       Lý - 11ANH2   Tin - 12HOÁ Tin - 10SỬ   Tin - 11HOÁ   CNghệ - 11ĐỊA  
4 Thể - 11SINH Thể - 10ANH2 Thể - 12A1                 Lý - 10LÝ     Lý - 10ANH1       Tin - 10ĐỊA   Tin - 11A1   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12ANH2
5                                                
4 1 Thể - 12SINH             Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1         Lý - 12ANH1   Lý - 11ANH2     Tin - 10TOÁN2 Tin - 12A1   Tin - 10HOÁ CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12ĐỊA
2 Thể - 12HOÁ             Lý - 11VĂN   Lý - 12SINH       Lý - 11SỬ   Lý - 11A1     Tin - 10SỬ Tin - 12ĐỊA Tin - 10TOÁN1     Tin - 10A1
3 Thể - 12A2               Lý - 12SỬ Lý - 10HOÁ     Lý - 10A1 Lý - 11SỬ         Tin - 10SINH   Tin - 11ANH1 Tin - 10LÝ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12LÝ
4 Thể - 12TIN               Lý - 12A2 Lý - 12ANH2     Lý - 12VĂN           Tin - 10VĂN   Tin - 11ANH1 Tin - 11SINH   CNghệ - 12TOÁN1
5                 Lý - 12ĐỊA Lý - 10ĐỊA                     Tin - 11VĂN      
5 1 Thể - 11A1   Thể - 12ANH1   Thể - 10ANH1           Lý - 11A2         Lý - 11SINH Tin - 10TIN Tin - 12TOÁN2   Tin - 11ANH2   Tin - 11TIN CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12HOÁ
2 Thể - 12A2 Thể - 10HOÁ Thể - 12ĐỊA   Thể - 10SỬ           Lý - 11A2                 Tin - 12SỬ Tin - 11ĐỊA     CNghệ - 12TIN
3   Thể - 10TIN Thể - 12A1       Lý - 11LÝ       Lý - 11ANH1   Lý - 12TIN     Lý - 10SỬ Tin - 11TOÁN2       Tin - 11A1 Tin - 10LÝ CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 12A2
4 Thể - 11SỬ   Thể - 12TOÁN1   Thể - 10TOÁN2   Lý - 11LÝ       Lý - 10TIN   Lý - 10A1     Lý - 10SỬ Tin - 11TOÁN1 Tin - 10ANH1     Tin - 11HOÁ     CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
6 1       Thể - 11TOÁN2 Thể - 12TOÁN2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 10TIN Lý - 10LÝ   Lý - 12ANH1     Tin - 11TOÁN1 Tin - 12TOÁN1   Tin - 12VĂN     CNghệ - 11A1  
2       Thể - 12ANH2 Thể - 12SỬ     Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 12TOÁN2 Lý - 10SINH   Lý - 12VĂN Lý - 12A1       Tin - 12ANH1   Tin - 11ANH2 Tin - 11A2      
3         Thể - 10TOÁN1       Lý - 12ĐỊA Lý - 10VĂN Lý - 11TOÁN2 Lý - 12HOÁ Lý - 10ANH2 Lý - 11TIN     Tin - 10TIN       Tin - 11VĂN   CNghệ - 11ANH2  
4       Thể - 10A1 Thể - 10ĐỊA     Lý - 10TOÁN2   Lý - 10VĂN Lý - 11TOÁN2 Lý - 12HOÁ Lý - 12TIN Lý - 11TIN     Tin - 10TIN Tin - 10ANH2     Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11SINH  
5                                         Tin - 11SỬ      
7 1     Thể - 12ĐỊA Thể - 12ANH2 Thể - 10LÝ     Lý - 11ĐỊA Lý - 12SỬ   Lý - 10SINH         Lý - 11SINH   Tin - 12LÝ   Tin - 12A2   Tin - 10A2 CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12SINH
2   Giao ban Thể - 12ANH1 Giao ban Thể - 12SỬ     Lý - 11TOÁN1   Lý - 12SINH Giao ban         Lý - 11HOÁ Giao ban Tin - 10ANH2     Tin - 11A2 Tin - 11TIN   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 11TIN Họp CN Thể - 12VĂN Thể - 11ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 10HOÁ Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11TOÁN2 Tin - 12ANH2   Tin - 12SINH Tin - 11SỬ Tin - 11SINH CNghệ - 11A2 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ HÓA SINH      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH           ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH Sinh - 11SINH   Sinh - 11ANH1 Sinh - 11SỬ Sinh - 11ANH2 Sinh - 12SỬ CNghệ - 10TIN   Hoá - 12ANH2            
3 Sinh - 10SINH   Sinh - 12SINH   Sinh - 11LÝ   Sinh - 11TIN                 Hoá - 11ANH2
4 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 12SINH Sinh - 12A2 Sinh - 10ANH1 Sinh - 11A1 CNghệ - 10HOÁ   Hoá - 11TOÁN2           Hoá - 10SỬ
5                                
3 1               Sinh - 10LÝ Hoá - 10SINH   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10TIN Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ  
2             Sinh - 11TIN CNghệ - 10A1 Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10LÝ   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA    
3               Sinh - 10TIN     Hoá - 12A2 Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10A2 Hoá - 11A1  
4             Sinh - 11A2 CNghệ - 10TOÁN1     Hoá - 12A2 Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1 Hoá - 12SỬ    
5                                
4 1 Sinh - 10SINH Sinh - 12HOÁ       Sinh - 10A1   Sinh - 10TOÁN1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11SỬ Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH1 Hoá - 10ANH1    
2 Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH     Sinh - 12VĂN Sinh - 11ĐỊA   CNghệ - 10ANH1     Hoá - 10LÝ Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 12TIN   Hoá - 12A1
3   Sinh - 11SINH     Sinh - 11LÝ Sinh - 11ANH2 Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 12VĂN Hoá - 12ANH2     Hoá - 10TIN Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 12A1
4         Sinh - 11SỬ Sinh - 10A2 Sinh - 11A2 CNghệ - 10ĐỊA Hoá - 10ANH2   Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 11LÝ   Hoá - 11ANH2
5         Sinh - 12ANH1   Sinh - 11TOÁN2 CNghệ - 10VĂN     Hoá - 11SINH     Hoá - 12SỬ    
5 1           Sinh - 10ĐỊA     Hoá - 10SINH     Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH1   Hoá - 11HOÁ  
2       Sinh - 11ANH1 Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12TOÁN2               Hoá - 11HOÁ Hoá - 11VĂN
3         Sinh - 11VĂN Sinh - 11HOÁ Sinh - 12LÝ   Hoá - 12TOÁN1     Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1     Hoá - 11TIN
4       Sinh - 12TIN Sinh - 12A1 Sinh - 10VĂN Sinh - 12ĐỊA   Hoá - 12VĂN     Hoá - 10HOÁ     Hoá - 11A1 Hoá - 11TIN
5                                
6 1           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10ANH2     Hoá - 11SINH   Hoá - 11A2 Hoá - 12SINH    
2           Sinh - 10ANH2             Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11LÝ    
3           Sinh - 11ĐỊA   CNghệ - 10LÝ     Hoá - 12ANH1     Hoá - 12TIN   Hoá - 10SỬ
4           Sinh - 10HOÁ   CNghệ - 10SỬ     Hoá - 12ANH1         Hoá - 11VĂN
5                                
7 1             Sinh - 11A1 Sinh - 10SỬ Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ Hoá - 11SỬ   Hoá - 11A2      
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH2   Sinh - 11TOÁN2   Giao ban Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 10A2   Hoá - 10VĂN
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 11VĂN   Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2 Hoá - 10ANH2 Họp CN Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH           SHL - 12HOÁ            
5                                
    
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2   Sử - 10LÝ     Sử - 10HOÁ Sử - 10SỬ   Địa - 12ANH1   Địa - 12TIN   Địa - 11A2   GDCD - 12HOÁ GDCD - 11A1  
3   Sử - 11A1   Sử - 11ANH1   Sử - 10A2 Sử - 10ANH1 Địa - 12ĐỊA   Địa - 12TOÁN2 Địa - 12ANH2     GDCD - 12A2   GDCD - 10TIN
4   Sử - 11TIN   Sử - 11ĐỊA Sử - 12ĐỊA Sử - 10TIN   Địa - 12VĂN           GDCD - 12SỬ    
5                                
3 1 Sử - 11SỬ           Sử - 10TOÁN2 Địa - 12A1 Địa - 11SINH   Địa - 10SỬ   Địa - 10ANH2 GDCD - 12TOÁN1   GDCD - 12ANH2
2 Sử - 12A1                 Địa - 11TOÁN2 Địa - 10ĐỊA Địa - 11A1       GDCD - 12ĐỊA
3             Sử - 10ANH2 Địa - 12ĐỊA Địa - 12SINH Địa - 12TOÁN2       GDCD - 11VĂN    
4             Sử - 12LÝ Địa - 12HOÁ   Địa - 11TOÁN1   Địa - 11ĐỊA Địa - 10VĂN GDCD - 11ANH1   GDCD - 10A2
5                                
4 1         Sử - 12TIN Sử - 10SỬ             Địa - 10LÝ GDCD - 11A2 GDCD - 10ANH2  
2       Sử - 11A2 Sử - 10HOÁ         Địa - 11ANH1     Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11HOÁ GDCD - 11TOÁN2  
3           Sử - 10VĂN       Địa - 12TIN     Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12TOÁN2    
4       Sử - 11VĂN Sử - 10A1 Sử - 10SINH       Địa - 12LÝ     Địa - 10TIN GDCD - 12A1 GDCD - 11TIN  
5       Sử - 11HOÁ   Sử - 10SINH       Địa - 11LÝ     Địa - 10HOÁ GDCD - 11SỬ    
5 1 Sử - 11SỬ           Sử - 10TOÁN2   Địa - 12SỬ       Địa - 10A1   GDCD - 10SỬ GDCD - 12SINH
2 Sử - 11SỬ   Sử - 10ĐỊA Sử - 11ANH2           Địa - 12LÝ     Địa - 10A2     GDCD - 10LÝ
3       Sử - 12TOÁN2     Sử - 12SỬ   Địa - 12SINH Địa - 11SỬ         GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12ANH1
4     Sử - 12ANH1 Sử - 12HOÁ     Sử - 12SỬ   Địa - 11ANH2 Địa - 11VĂN            
5                                
6 1   Sử - 11LÝ     Sử - 10A1 Sử - 10SỬ   Địa - 12A2 Địa - 12SỬ   Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 GDCD - 12LÝ GDCD - 10SINH GDCD - 10TOÁN2
2   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12TOÁN1 Sử - 10TOÁN1 Sử - 10VĂN   Địa - 12HOÁ Địa - 11TIN   Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA   GDCD - 11SINH GDCD - 10ANH1  
3   Sử - 11SINH   Sử - 12A2             Địa - 12ANH2   Địa - 10SINH GDCD - 12VĂN GDCD - 10A1 GDCD - 10HOÁ
4   Sử - 10LÝ Sử - 12ANH2 Sử - 12SINH Sử - 12ĐỊA Sử - 10A2   Địa - 12VĂN             GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10TOÁN1
5     Sử - 10ĐỊA                          
7 1   Sử - 11TOÁN1     Sử - 10TOÁN1 Sử - 10TIN Sử - 10ANH2 Địa - 12ANH1 Địa - 11HOÁ         GDCD - 12TIN GDCD - 10VĂN  
2 Giao ban   Giao ban Sử - 12VĂN     Sử - 10ANH1 Địa - 12A2 Giao ban       Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11LÝ GDCD - 11ANH2 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 12A1     Họp CN Họp CN Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ       SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                                
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 3      
TỔ NGOẠI NGữ      
Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2017      
                       
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2   ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2           T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 11HOÁ
3     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11A2   T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11TOÁN1
4     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10A1   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 11TOÁN1
5                    
3 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 11TIN T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 11TOÁN1
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11SINH T.Anh - 12HOÁ
3       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11SINH T.Anh - 12A1
4   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12ĐỊA     T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11HOÁ
5                    
4 1     T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2    
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2  
3     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A2     T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12SINH  
4         T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA  
5       T.Anh - 10TIN     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10TOÁN1    
5 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TIN       T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2 T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10SINH T.Anh - 10A1 T.Anh - 11TIN     T.Anh - 11SINH T.Anh - 12HOÁ
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10VĂN       T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12HOÁ
4   T.Anh - 12A2     T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 10ĐỊA
5                    
6 1   T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11TIN       T.Anh - 12A1
2   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10TIN T.Anh - 10A1       T.Anh - 12SINH T.Anh - 10LÝ
3   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10A2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10ĐỊA
4   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ
5       T.Anh - 10SINH         T.Anh - 11ĐỊA  
7 1 T.Anh - 12VĂN           T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10ĐỊA
2 Giao ban T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12A1
3   T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN T.Anh - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 10LÝ
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2   SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                    
                                                                  

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây