Thời khóa biểu kì 2 số 01 các tổ

Thứ hai - 09/01/2017 15:57
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 12 tháng 01 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1       Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TIN         Toán - 10ANH2 Toán - 11TOÁN2          
3 Toán - 10A1 Toán - 11LÝ Toán - 12TOÁN1     Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ       Toán - 11ĐỊA     Toán - 11HOÁ      
4   Toán - 10TOÁN1         Toán - 12HOÁ             Toán - 12A2      
5                                  
3 1                         Toán - 11ANH2        
2   Toán - 10TOÁN1             Toán - 12ANH1     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 11HOÁ Toán - 12TOÁN2    
3   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1           Toán - 12VĂN     Toán - 11TOÁN2   Toán - 11HOÁ   Toán - 11SỬ Toán - 10VĂN
4     Toán - 12TOÁN1                 Toán - 10LÝ   Toán - 10SINH Toán - 10SỬ Toán - 11SỬ Toán - 12ĐỊA
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 12VĂN       Toán - 11SINH        
2       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 12VĂN   Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN2 Toán - 11SINH        
3                 Toán - 11VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 11A1   Toán - 12ANH2     Toán - 12SINH  
4                   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10LÝ Toán - 11ANH2        
5                   Toán - 10TOÁN2   Toán - 10LÝ       Toán - 11SỬ  
5 1             Toán - 12A1 Toán - 10TIN Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2             Toán - 12A1   Toán - 12ANH1 Toán - 10TOÁN2     Toán - 11SINH       Toán - 10VĂN
3   Toán - 10TOÁN1   Toán - 10ANH1       Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN2     Toán - 11ANH2     Toán - 11A2  
4   Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH1     Toán - 12HOÁ                 Toán - 11A2  
5                                  
6 1             Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ                 Toán - 12SỬ
2       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ     Toán - 11A1       Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
3       Toán - 10A2           Toán - 11ANH1 Toán - 10ANH2     Toán - 12A2   Toán - 12SINH  
4                   Toán - 11ANH1 Toán - 10ANH2     Toán - 10SINH Toán - 10SỬ    
5                           Toán - 10SINH      
7 1 Toán - 10A1     Toán - 10A2   Toán - 11TIN Toán - 12A1   Toán - 11VĂN               Toán - 12SỬ
2   Giao ban   Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN1 Toán - 12TIN   Toán - 10TIN     Toán - 11ĐỊA     Toán - 12A2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 11LÝ Họp CN Toán - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Toán - 12ĐỊA
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 12 tháng 01 năm 2017      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2 Văn - 12SINH       Văn - 11TIN     Văn - 12ANH2   Văn - 10VĂN   Văn - 12A1 Văn - 10SỬ  
3 Văn - 10ANH2     Văn - 11SỬ   Văn - 11SINH     Văn - 10ANH1   Văn - 10LÝ      
4 Văn - 10A1     Văn - 11SỬ   Văn - 11SINH   Văn - 11ĐỊA Văn - 10TIN   Văn - 10LÝ Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ  
5                            
3 1   Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA         Văn - 10TOÁN1
2     Văn - 10A2     Văn - 12TIN             Văn - 12LÝ  
3   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10TIN         Văn - 10HOÁ
4   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2     Văn - 10TIN       Văn - 10TOÁN2 Văn - 10HOÁ
5                            
4 1   Văn - 11ANH1 Văn - 11TOÁN2 Văn - 11A1           Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
2     Văn - 12ANH1 Văn - 11SỬ           Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ      
3   Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2               Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ Văn - 10TOÁN2  
4 Văn - 12SINH Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2       Văn - 11VĂN     Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ Văn - 10SỬ  
5 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1         Văn - 11VĂN           Văn - 10SỬ  
5 1     Văn - 11TOÁN2   Văn - 12VĂN     Văn - 11LÝ     Văn - 12A2     Văn - 10TOÁN1
2     Văn - 11TOÁN2 Văn - 11HOÁ Văn - 12VĂN     Văn - 12ANH2     Văn - 12A2     Văn - 10TOÁN1
3 Văn - 10ANH2   Văn - 10A2 Văn - 11A1       Văn - 12ANH2            
4 Văn - 10ANH2   Văn - 10A2         Văn - 11ĐỊA     Văn - 12ĐỊA      
5                            
6 1   Văn - 11ANH1         Văn - 11VĂN Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1     Văn - 11ANH2   Văn - 10SINH
2   Văn - 11ANH1       Văn - 12TIN Văn - 11VĂN   Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN        
3               Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12A1 Văn - 10TOÁN2 Văn - 10HOÁ
4           Văn - 11A2   Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
5                            
7 1       Văn - 11HOÁ         Văn - 10ĐỊA     Văn - 11ANH2    
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11HOÁ Giao ban Văn - 11SINH     Văn - 10ĐỊA         Văn - 10SINH
3 Văn - 10A1     Văn - 11A1 Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 12 tháng 01 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2     Thể - 12ANH1 Thể - 10A2 Thể - 10TOÁN1     Lý - 11VĂN         Lý - 10ANH1 Lý - 11SỬ   Lý - 11SINH     Tin - 10TOÁN2   Tin - 11ĐỊA Tin - 11LÝ   CNghệ - 12TOÁN1
3 Thể - 11VĂN Thể - 10VĂN Thể - 12A1 Thể - 11ANH1         Lý - 12SỬ Lý - 12TOÁN2           Lý - 11ANH2     Tin - 10ĐỊA   Tin - 10TOÁN1     CNghệ - 12LÝ
4   Thể - 10ANH2 Thể - 11LÝ   Thể - 10SỬ       Lý - 12TOÁN1 Lý - 12ANH2     Lý - 12TIN           Tin - 10VĂN   Tin - 11A2 Tin - 10A2   CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
3 1 Thể - 12TIN   Thể - 11ĐỊA Thể - 10A1     Lý - 10A2   Lý - 12TOÁN1     Lý - 12HOÁ         Tin - 11TOÁN2 Tin - 10ANH1 Tin - 10TOÁN2 Tin - 12A1   Tin - 11TIN CNghệ - 11A1 CNghệ - 12ANH1
2 Thể - 11SINH   Thể - 12ĐỊA Thể - 11A2               Lý - 10LÝ         Tin - 11TOÁN1   Tin - 10SINH Tin - 12SỬ   Tin - 10HOÁ CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12VĂN
3 Thể - 12A2   Thể - 12LÝ       Lý - 11LÝ   Lý - 12ĐỊA Lý - 12ANH2   Lý - 10LÝ           Tin - 12HOÁ Tin - 12TIN   Tin - 11VĂN     Tin - 10A1
4 Thể - 12SINH   Thể - 12A1 Thể - 12ANH2     Lý - 11LÝ   Lý - 12A2 Lý - 10ĐỊA   Lý - 12LÝ           Tin - 10ANH2 Tin - 10VĂN   Tin - 11HOÁ     CNghệ - 12HOÁ
5                                                
4 1 Thể - 12HOÁ             Lý - 11ĐỊA           Lý - 12ANH1   Lý - 11ANH2   Tin - 12ANH2 Tin - 10SỬ     Tin - 10HOÁ CNghệ - 11A2 CNghệ - 12ĐỊA
2 Thể - 11A1             Lý - 10TOÁN2   Lý - 12SINH     Lý - 12TIN         Tin - 10ANH1 Tin - 10SỬ   Tin - 11ANH1   CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12SỬ
3 Thể - 12A2                 Lý - 10HOÁ     Lý - 12VĂN Lý - 11SỬ   Lý - 11HOÁ   Tin - 10ANH2 Tin - 10SINH   Tin - 10TOÁN1 Tin - 11SINH CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12A1
4 Thể - 12TIN                 Lý - 10VĂN     Lý - 12VĂN Lý - 12A1         Tin - 10ĐỊA   Tin - 11A2 Tin - 11LÝ CNghệ - 11HOÁ Tin - 10A1
5                   Lý - 10ĐỊA     Lý - 10ANH1               Tin - 11ĐỊA      
5 1 Thể - 12HOÁ   Thể - 11HOÁ   Thể - 10ANH1   Lý - 10A2 Lý - 11TOÁN1     Lý - 11A2             Tin - 12TOÁN2   Tin - 12SINH   Tin - 11TIN CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12TIN
2 Thể - 11SỬ Thể - 10TIN Thể - 12LÝ   Thể - 12SỬ     Lý - 11ĐỊA     Lý - 11A2   Lý - 10ANH2     Lý - 10SỬ       Tin - 12ĐỊA Tin - 11ANH1 Tin - 10A2    
3 Thể - 11TOÁN1   Thể - 12ĐỊA   Thể - 10LÝ   Lý - 11LÝ       Lý - 11ANH1   Lý - 10A1     Lý - 10SỬ   Tin - 12LÝ     Tin - 11VĂN   CNghệ - 11SINH CNghệ - 12A2
4 Thể - 12SINH Thể - 10HOÁ Thể - 12TOÁN1   Thể - 10TOÁN2     Lý - 11VĂN     Lý - 10TIN   Lý - 10A1     Lý - 11A1       Tin - 11ANH2 Tin - 11SỬ Tin - 10LÝ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12ANH2
5                                                
6 1       Thể - 11TOÁN2 Thể - 12TOÁN2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 10TIN Lý - 10LÝ   Lý - 12ANH1   Lý - 11A1 Tin - 11TOÁN1 Tin - 12TOÁN1         CNghệ - 11SỬ  
2       Thể - 12ANH2       Lý - 10TOÁN2 Lý - 10TOÁN1   Lý - 10SINH     Lý - 12A1             Tin - 11HOÁ   CNghệ - 11TOÁN1  
3       Thể - 10SINH Thể - 10ĐỊA       Lý - 12ĐỊA Lý - 12TOÁN2 Lý - 11TOÁN2 Lý - 12LÝ       Lý - 11HOÁ Tin - 10TIN Tin - 12ANH1            
4         Thể - 12VĂN     Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 10VĂN Lý - 11TOÁN2 Lý - 12HOÁ   Lý - 11TIN   Lý - 11SINH Tin - 10TIN       Tin - 11A1      
5                                                
7 1     Thể - 12TOÁN1   Thể - 12TOÁN2           Lý - 10SINH           Tin - 10TIN     Tin - 12A2     CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12SINH
2   Giao ban Thể - 12ANH1 Giao ban Thể - 12VĂN       Lý - 12SỬ Lý - 10HOÁ Giao ban   Lý - 10ANH2 Lý - 11TIN     Giao ban     Tin - 11ANH2 Tin - 11A1 Tin - 10LÝ CNghệ - 11ANH1 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 11TIN Họp CN Thể - 12SỬ Thể - 11ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11TOÁN2     Tin - 12VĂN Tin - 11SỬ Tin - 11SINH   Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 12 tháng 01 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải T.Anh HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH   ChCờ - 12SINH             ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH Sinh - 12HOÁ   Sinh - 11ANH1   Sinh - 11HOÁ Sinh - 11A2 CNghệ - 10ĐỊA       Hoá - 12ĐỊA          
3 Sinh - 10SINH   Sinh - 12SINH       Sinh - 11A1 Sinh - 10SỬ     Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12ĐỊA          
4 Sinh - 10TOÁN2     Sinh - 12SINH   Sinh - 10ĐỊA Sinh - 12SỬ CNghệ - 10HOÁ     Hoá - 11TOÁN2            
5                                  
3 1           Sinh - 10VĂN   Sinh - 10LÝ Hoá - 10TIN Hoá - 10SINH       Hoá - 11A2 Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ  
2           Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11TIN Sinh - 10TIN Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12TOÁN1       Hoá - 10TOÁN2     Hoá - 12A1
3             Sinh - 12TOÁN2     Hoá - 10ANH2         Hoá - 12SỬ Hoá - 11A1 Hoá - 11ANH2
4           Sinh - 10ANH1     Hoá - 10A2         Hoá - 11ANH1 Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11VĂN
5                                  
4 1 Sinh - 10SINH         Sinh - 10A1   CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 10A2 Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 11LÝ    
2 Sinh - 10SINH       Sinh - 12A1 Sinh - 11ANH2 Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10TOÁN1 Hoá - 10TIN     Hoá - 12A2          
3           Sinh - 10A2 Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10ANH1   Hoá - 12TOÁN1         Hoá - 12TIN    
4   Sinh - 11SINH     Sinh - 11SỬ Sinh - 11ĐỊA Sinh - 12LÝ CNghệ - 10ANH2             Hoá - 10ANH1    
5   Sinh - 11SINH     Sinh - 11LÝ Sinh - 10HOÁ Sinh - 11TOÁN2                    
5 1       Sinh - 11ANH1           Hoá - 10SINH   Hoá - 11SINH Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1   Hoá - 11A1  
2       Sinh - 12TIN Sinh - 11LÝ   Sinh - 11A1     Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 11TIN
3         Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 11TIN     Hoá - 12VĂN   Hoá - 12ANH1       Hoá - 11HOÁ  
4         Sinh - 12VĂN   Sinh - 11TOÁN2         Hoá - 12A2 Hoá - 12LÝ Hoá - 11ANH1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A1
5                                  
6 1           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10VĂN Hoá - 10SỬ     Hoá - 11SINH   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 12SINH    
2         Sinh - 12A2 Sinh - 10ANH2   CNghệ - 10TIN       Hoá - 12ANH1   Hoá - 10A1 Hoá - 11LÝ   Hoá - 11ANH2
3         Sinh - 11VĂN Sinh - 11ANH2   CNghệ - 10LÝ Hoá - 12ANH2     Hoá - 11SỬ     Hoá - 12TIN   Hoá - 11TIN
4         Sinh - 12ANH1     CNghệ - 10A1 Hoá - 10ĐỊA           Hoá - 12SỬ   Hoá - 11VĂN
5         Sinh - 11SỬ                        
7 1   Sinh - 11SINH           CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 10SỬ Hoá - 12VĂN Hoá - 12HOÁ Hoá - 11SỬ Hoá - 12LÝ Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA    
2 Giao ban     Giao ban Sinh - 12ANH2   Sinh - 11A2 CNghệ - 10SỬ   Giao ban Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1         Hoá - 10VĂN
3   Họp CN   Họp CN Sinh - 11VĂN   Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2 Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ANH2 Họp CN Hoá - 10LÝ Hoá - 10HOÁ Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH   SHL - 12SINH             SHL - 12HOÁ            
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 12 tháng 01 năm 2017      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ     ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2   Sử - 11A1   Sử - 12A2 Sử - 10HOÁ     Địa - 12VĂN       Địa - 12TOÁN2   GDCD - 11ANH2  
3   Sử - 11TIN       Sử - 10TIN   Địa - 12A2   Địa - 12ANH2 Địa - 11TOÁN1   GDCD - 12VĂN   GDCD - 10A2
4   Sử - 11TOÁN1   Sử - 12VĂN Sử - 12ĐỊA     Địa - 12A1       Địa - 10ANH1 GDCD - 11VĂN GDCD - 11TIN  
5                              
3 1 Sử - 11SỬ         Sử - 10SỬ Sử - 10ANH2 Địa - 12LÝ Địa - 11SINH   Địa - 11LÝ Địa - 11ANH1   GDCD - 11TOÁN1  
2 Sử - 11SỬ     Sử - 11ANH2   Sử - 10SỬ   Địa - 12HOÁ       Địa - 10A1   GDCD - 11A1  
3           Sử - 10A2 Sử - 10TOÁN2 Địa - 12A1 Địa - 12SINH   Địa - 11ĐỊA     GDCD - 10SINH  
4       Sử - 12TOÁN2       Địa - 12TIN Địa - 11ANH2   Địa - 11A1 Địa - 10TOÁN1   GDCD - 11TOÁN2  
5                              
4 1         Sử - 12TIN Sử - 10TIN Sử - 10ANH1         Địa - 10LÝ GDCD - 11HOÁ   GDCD - 12SINH
2       Sử - 11A2 Sử - 10HOÁ   Sử - 10ANH2         Địa - 12TOÁN1 GDCD - 12HOÁ    
3       Sử - 11ĐỊA   Sử - 10SỬ Sử - 12LÝ     Địa - 10ĐỊA   Địa - 10TIN     GDCD - 10LÝ
4       Sử - 11ANH1   Sử - 10SINH       Địa - 12ANH2   Địa - 10A2 GDCD - 12A2   GDCD - 10TOÁN1
5       Sử - 11HOÁ   Sử - 10SINH       Địa - 12ANH1   Địa - 10VĂN GDCD - 12SỬ    
5 1 Sử - 11SỬ       Sử - 12ĐỊA   Sử - 10TOÁN2   Địa - 12SỬ Địa - 10SỬ   Địa - 10ANH2 GDCD - 12LÝ GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12ANH1
2     Sử - 10ĐỊA   Sử - 10A1   Sử - 10ANH1         Địa - 11VĂN GDCD - 12TOÁN1    
3 Sử - 12A1           Sử - 12SỬ   Địa - 12SINH Địa - 10ĐỊA   Địa - 12TOÁN2 GDCD - 11SỬ GDCD - 10VĂN GDCD - 10TIN
4     Sử - 12ANH1   Sử - 10TOÁN1   Sử - 12SỬ     Địa - 10ĐỊA   Địa - 10SINH GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10SỬ  
5                              
6 1   Sử - 11LÝ     Sử - 10A1 Sử - 10A2   Địa - 12TIN Địa - 11TIN   Địa - 11A2   GDCD - 12A1 GDCD - 10ANH2 GDCD - 12ANH2
2       Sử - 12TOÁN1       Địa - 12HOÁ     Địa - 11ĐỊA Địa - 11TOÁN2 GDCD - 11SINH   GDCD - 12ĐỊA
3   Sử - 11SINH   Sử - 12HOÁ Sử - 10TOÁN1 Sử - 10VĂN   Địa - 12VĂN Địa - 12SỬ   Địa - 11ĐỊA   GDCD - 11A2 GDCD - 10A1  
4   Sử - 10LÝ Sử - 12ANH2 Sử - 12SINH       Địa - 12ĐỊA     Địa - 11SỬ Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12TIN   GDCD - 10HOÁ
5     Sử - 10ĐỊA                        
7 1   Sử - 10LÝ       Sử - 10VĂN   Địa - 12ĐỊA   Địa - 12ANH1   Địa - 10HOÁ GDCD - 11ANH1 GDCD - 10ANH1 GDCD - 10TOÁN2
2 Giao ban Sử - 11TOÁN2 Giao ban Sử - 11VĂN       Địa - 12LÝ Giao ban       GDCD - 11LÝ   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 12A2 Địa - 11HOÁ Họp CN Họp CN Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ     SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                              

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ NGOẠI NGữ    
Thực hiện từ ngày 12 tháng 01 năm 2017    
                     
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2       T.Anh - 10TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 10LÝ
3     T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11A2
4     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SINH   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ
5                  
3 1   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 12ANH2    
2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12A2 T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12SINH  
3       T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 11SINH  
4 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10A1       T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH  
5                  
4 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12A1
2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10A1   T.Anh - 10A2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11HOÁ
3   T.Anh - 10A1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11TIN T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 11A2
4     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10TIN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 11TOÁN1
5       T.Anh - 10TIN T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10TOÁN1    
5 1   T.Anh - 11ANH2         T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SINH       T.Anh - 12SINH T.Anh - 12HOÁ
3   T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10SINH     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12HOÁ
4   T.Anh - 12TIN   T.Anh - 10VĂN       T.Anh - 11SINH T.Anh - 11TOÁN1
5                  
6 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12A2     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 11TIN   T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12SINH T.Anh - 10LÝ
3       T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11A1 T.Anh - 11TOÁN1
4 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11HOÁ
5               T.Anh - 11ĐỊA  
7 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11A2
2 Giao ban T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10A2     T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12A1
3 T.Anh - 12TOÁN2   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12A1
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                  

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây