Thời khóa biểu kì II số 02 các tổ thực hiện từ 26/02/2017

Thứ năm - 23/02/2017 09:06
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Dũng Sính Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 11TIN         ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11TOÁN2   ChCờ - 12A2   ChCờ - 11A2  
2 Toán - 10A1   Toán - 12TOÁN1               Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN2       Toán - 12SINH  
3 Toán - 10A1 Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ       Toán - 10ANH2     Toán - 11HOÁ      
4   Toán - 10TOÁN1       Toán - 12TIN Toán - 12HOÁ       Toán - 10ANH2     Toán - 12A2   Toán - 11A2  
5                                  
3 1                 Toán - 12ANH1       Toán - 11ANH2        
2                         Toán - 11ANH2 Toán - 12A2      
3   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1           Toán - 12VĂN     Toán - 11TOÁN2   Toán - 10SINH   Toán - 11SỬ  
4   Toán - 11LÝ Toán - 12TOÁN1           Toán - 12VĂN     Toán - 11TOÁN2   Toán - 10SINH   Toán - 11SỬ  
5                                  
4 1       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN     Toán - 12VĂN       Toán - 11SINH        
2       Toán - 10ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Toán - 11TIN         Toán - 11ĐỊA            
3                 Toán - 11VĂN   Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 10SỬ    
4                   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 10LÝ Toán - 11ANH2   Toán - 12TOÁN2    
5                   Toán - 10TOÁN2   Toán - 10LÝ          
5 1       Toán - 10A2 Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A1   Toán - 11VĂN       Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
2   Toán - 11LÝ     Toán - 11TOÁN1   Toán - 12A1   Toán - 12ANH1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A1   Toán - 12ANH2       Toán - 10VĂN
3       Toán - 10ANH1       Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN2     Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
4   Toán - 10TOÁN1   Toán - 10ANH1       Toán - 10TIN   Toán - 11ANH1 Toán - 11ĐỊA   Toán - 11SINH     Toán - 11A2  
5                                  
6 1       Toán - 10A2     Toán - 12HOÁ Toán - 10HOÁ                 Toán - 12ĐỊA
2       Toán - 10A2     Toán - 12LÝ Toán - 10HOÁ           Toán - 11HOÁ     Toán - 10VĂN
3             Toán - 12LÝ     Toán - 11ANH1       Toán - 11HOÁ Toán - 10SỬ Toán - 12SINH Toán - 12SỬ
4                   Toán - 11ANH1       Toán - 12A2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ Toán - 12SỬ
5                                  
7 1 Toán - 10A1     Toán - 10ANH1   Toán - 11TIN Toán - 12A1   Toán - 11VĂN               Toán - 12SỬ
2   Giao ban       Toán - 12TIN   Toán - 10TIN     Toán - 10ANH2 Toán - 10LÝ   Toán - 10SINH Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH Toán - 12ĐỊA
3   Toán - 11LÝ Họp CN Toán - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Toán - 12LÝ Toán - 10TIN Toán - 12ANH1   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 10SỬ Họp CN Toán - 12ĐỊA
4     SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TOÁN1 SHL - 11TIN         SHL - 10ANH2 SHL - 11TOÁN2   SHL - 12A2   SHL - 11A2  
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2017      
                               
THỨ TIẾT NhungV ThuỷV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 11LÝ ChCờ - 10TIN ChCờ - 10VĂN        
2       Văn - 11SỬ     Văn - 11VĂN              
3       Văn - 11SỬ Văn - 11TIN Văn - 11SINH   Văn - 11ĐỊA Văn - 10ANH1 Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ Văn - 12A1 Văn - 12LÝ  
4           Văn - 11SINH   Văn - 11LÝ     Văn - 10LÝ Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ  
5                            
3 1   Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2   Văn - 12VĂN       Văn - 10ĐỊA          
2   Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2           Văn - 10TIN       Văn - 10TOÁN2  
3 Văn - 10A1   Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 11A2             Văn - 10TOÁN2 Văn - 10HOÁ
4 Văn - 12SINH   Văn - 12ANH1   Văn - 11TIN Văn - 12TIN             Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ
5                            
4 1   Văn - 11ANH1 Văn - 11TOÁN2 Văn - 11A1         Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
2 Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 12TOÁN2 Văn - 11HOÁ         Văn - 10TIN Văn - 10VĂN Văn - 12A2      
3     Văn - 10A2           Văn - 10ĐỊA   Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ    
4 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH1           Văn - 10ANH1 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12HOÁ Văn - 10SỬ  
5 Văn - 12SINH Văn - 11TOÁN1             Văn - 10ANH1       Văn - 10SỬ  
5 1     Văn - 11TOÁN2 Văn - 11A1 Văn - 12VĂN     Văn - 11ĐỊA     Văn - 12A2     Văn - 10TOÁN1
2     Văn - 11TOÁN2 Văn - 11SỬ Văn - 12VĂN     Văn - 11ĐỊA           Văn - 10TOÁN1
3 Văn - 10ANH2   Văn - 10A2         Văn - 12ANH2     Văn - 12ĐỊA      
4 Văn - 10ANH2   Văn - 10A2         Văn - 12ANH2     Văn - 10LÝ      
5                            
6 1   Văn - 11ANH1         Văn - 11VĂN Văn - 12ANH2   Văn - 10VĂN   Văn - 11ANH2   Văn - 10SINH
2   Văn - 11ANH1       Văn - 12TIN Văn - 11VĂN     Văn - 12TOÁN1       Văn - 10SINH
3   Văn - 11TOÁN1       Văn - 11A2   Văn - 11LÝ   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12A1 Văn - 10TOÁN2  
4           Văn - 11A2   Văn - 11LÝ       Văn - 12A1 Văn - 12LÝ Văn - 10TOÁN1
5                            
7 1       Văn - 11HOÁ               Văn - 11ANH2   Văn - 10HOÁ
2 Văn - 10A1 Giao ban   Văn - 11HOÁ Giao ban Văn - 11SINH Văn - 11VĂN   Văn - 10ĐỊA          
3 Văn - 10A1     Văn - 11A1 Họp CN Văn - 12TIN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   Văn - 12HOÁ   Văn - 10SINH
4         SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 11LÝ SHL - 10TIN SHL - 10VĂN        
5                            

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ Tự NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2017      
                                                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc Đ.ThuỷT P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 11A1     ChCờ - 12ANH2       ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 10TOÁN1       ChCờ - 12TIN ChCờ - 12A1 ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11HOÁ               ChCờ - 10A1
2 Thể - 11TOÁN1   Thể - 12ANH1 Thể - 10A2 Thể - 10ĐỊA       Lý - 10TOÁN1 Lý - 12TOÁN2     Lý - 10ANH2 Lý - 12A1 Lý - 10ANH1       Tin - 10TOÁN2     Tin - 11LÝ   CNghệ - 12HOÁ
3     Thể - 12TOÁN1 Thể - 11ANH1 Thể - 12VĂN     Lý - 11VĂN   Lý - 12ANH2           Lý - 11ANH2     Tin - 10ĐỊA         CNghệ - 12SỬ
4 Thể - 11A1   Thể - 12A1 Thể - 10SINH Thể - 12TOÁN2     Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1 Lý - 10ĐỊA                 Tin - 10VĂN     Tin - 10A2   CNghệ - 12ANH2
5                                                
3 1 Thể - 12HOÁ   Thể - 11ĐỊA Thể - 11A2     Lý - 10A2               Lý - 12LÝ   Tin - 11TOÁN2 Tin - 10ANH1 Tin - 12TIN     Tin - 11LÝ CNghệ - 11TOÁN1 Tin - 10A1
2 Thể - 12SINH   Thể - 12ĐỊA                       Lý - 12LÝ Lý - 11A1 Tin - 11TOÁN1   Tin - 10SINH   Tin - 11A2 Tin - 10HOÁ CNghệ - 11ANH1 CNghệ - 12VĂN
3 Thể - 12TIN   Thể - 12LÝ Thể - 12ANH2     Lý - 11LÝ         Lý - 10LÝ           Tin - 12HOÁ Tin - 10SỬ   Tin - 11HOÁ     CNghệ - 12A1
4 Thể - 11SINH   Thể - 12A1                 Lý - 10LÝ     Lý - 10ANH1 Lý - 11HOÁ     Tin - 10VĂN   Tin - 11ĐỊA     CNghệ - 12LÝ
5                                                
4 1 Thể - 12SINH           Lý - 10A2 Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1         Lý - 12ANH1   Lý - 11ANH2   Tin - 12LÝ Tin - 10TOÁN2 Tin - 12SỬ   Tin - 10HOÁ CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12ĐỊA
2                 Lý - 12ĐỊA Lý - 12SINH     Lý - 12TIN Lý - 11SỬ   Lý - 11A1   Tin - 10ANH1 Tin - 10SỬ   Tin - 10TOÁN1   CNghệ - 11VĂN Tin - 10A1
3 Thể - 12A2             Lý - 10TOÁN2 Lý - 12SỬ Lý - 10HOÁ     Lý - 10ANH2 Lý - 11SỬ   Lý - 11HOÁ     Tin - 10SINH Tin - 12A1 Tin - 11ANH1 Tin - 10LÝ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12TOÁN1
4 Thể - 12TIN             Lý - 11VĂN Lý - 12A2 Lý - 10VĂN     Lý - 12VĂN         Tin - 12ANH2 Tin - 10ĐỊA   Tin - 11ANH1 Tin - 11SINH    
5                   Lý - 10ĐỊA                     Tin - 11ĐỊA      
5 1 Thể - 12HOÁ   Thể - 12LÝ   Thể - 10ANH1           Lý - 11A2         Lý - 11SINH Tin - 10TIN Tin - 12TOÁN2   Tin - 11ANH2   Tin - 11TIN CNghệ - 11LÝ CNghệ - 12ANH1
2 Thể - 12A2   Thể - 12ĐỊA   Thể - 10SỬ           Lý - 11A2           Tin - 10TIN Tin - 10ANH2   Tin - 12SINH Tin - 11VĂN Tin - 10LÝ   CNghệ - 12TIN
3 Thể - 11VĂN Thể - 10TIN Thể - 11HOÁ   Thể - 10LÝ   Lý - 11LÝ       Lý - 11ANH1   Lý - 10A1     Lý - 10SỬ         Tin - 10TOÁN1   CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12A2
4 Thể - 11SỬ Thể - 10HOÁ Thể - 12TOÁN1   Thể - 10TOÁN2   Lý - 11LÝ           Lý - 10A1     Lý - 10SỬ       Tin - 12ĐỊA Tin - 11HOÁ   CNghệ - 11A1 CNghệ - 12TOÁN2
5                                                
6 1       Thể - 11TOÁN2 Thể - 12TOÁN2       Lý - 10TOÁN1   Lý - 10TIN Lý - 10LÝ   Lý - 12ANH1     Tin - 11TOÁN1 Tin - 12TOÁN1         CNghệ - 11SỬ  
2       Thể - 12ANH2 Thể - 12SỬ     Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 12TOÁN2 Lý - 10TIN   Lý - 12VĂN Lý - 12A1             Tin - 11A2      
3   Thể - 10VĂN     Thể - 10TOÁN1       Lý - 12ĐỊA Lý - 12ANH2 Lý - 11TOÁN2 Lý - 12HOÁ   Lý - 11TIN     Tin - 10TIN Tin - 10ANH2     Tin - 11VĂN   CNghệ - 11ANH2  
4   Thể - 10ANH2   Thể - 10A1       Lý - 10TOÁN2   Lý - 10VĂN Lý - 11TOÁN2 Lý - 12HOÁ Lý - 12TIN Lý - 11TIN       Tin - 12ANH1     Tin - 11A1   CNghệ - 11SINH  
5                     Lý - 10SINH                   Tin - 11SỬ      
7 1     Thể - 11LÝ         Lý - 11TOÁN1     Lý - 10SINH         Lý - 11SINH       Tin - 12A2   Tin - 10A2 CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12SINH
2   Giao ban Thể - 12ANH1 Giao ban Thể - 12VĂN       Lý - 12SỬ Lý - 10HOÁ Giao ban           Giao ban     Tin - 11ANH2 Tin - 11A1 Tin - 11TIN   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 11TIN Họp CN Thể - 12SỬ Thể - 11ANH2   Họp CN Họp CN Lý - 12SINH Lý - 11ANH1   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Tin - 11TOÁN2     Tin - 12VĂN Tin - 11SỬ Tin - 11SINH CNghệ - 11A2 Họp CN
4 SHL - 11A1 Họp CN   SHL - 12ANH2       SHL - 10TOÁN2 SHL - 10TOÁN1       SHL - 12TIN SHL - 12A1 SHL - 12LÝ SHL - 11HOÁ               SHL - 10A1
5                                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
  THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
  TỔ HÓA - SINH      
  Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2017      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS T.Anh Sâm HươngS Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH               ChCờ - 12HOÁ            
2 CNghệ - 10SINH Sinh - 11SINH Sinh - 11ANH1   Sinh - 12A2 Sinh - 11ANH2 Sinh - 11A2 CNghệ - 10TIN                  
3 Sinh - 10SINH     Sinh - 12SINH Sinh - 11LÝ   Sinh - 11A1 CNghệ - 10TOÁN2     Hoá - 11TOÁN2            
4 Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 12SINH   Sinh - 11VĂN Sinh - 10ANH1 Sinh - 12SỬ CNghệ - 10HOÁ     Hoá - 11TOÁN2            
5                                  
3 1           Sinh - 10VĂN   Sinh - 10LÝ Hoá - 10TIN Hoá - 10SINH   Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 11ANH1 Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ  
2           Sinh - 11HOÁ Sinh - 11TIN   Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 10LÝ         Hoá - 12A1
3           Sinh - 11ĐỊA   Sinh - 10TIN Hoá - 10A2     Hoá - 12A2   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12SỬ Hoá - 11A1 Hoá - 11ANH2
4           Sinh - 10ĐỊA Sinh - 11A2 CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 12ANH2     Hoá - 12A2   Hoá - 10A1 Hoá - 12SỬ Hoá - 11A1 Hoá - 11VĂN
5                                  
4 1 Sinh - 10SINH Sinh - 12HOÁ       Sinh - 10A1   Sinh - 10TOÁN1   Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 11SỬ     Hoá - 10ANH1    
2 Sinh - 10SINH Sinh - 11SINH     Sinh - 12A1 Sinh - 11ANH2 Sinh - 11TOÁN2     Hoá - 12VĂN   Hoá - 10LÝ          
3   Sinh - 11SINH     Sinh - 11LÝ   Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10ANH1   Hoá - 12VĂN         Hoá - 12TIN    
4         Sinh - 11SỬ Sinh - 10A2 Sinh - 12LÝ CNghệ - 10A1   Hoá - 10ANH2   Hoá - 10TOÁN1     Hoá - 11LÝ    
5         Sinh - 12ANH1   Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 10VĂN                  
5 1                   Hoá - 10SINH   Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10HOÁ Hoá - 11ANH1   Hoá - 11HOÁ  
2     Sinh - 11ANH1   Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12TOÁN2         Hoá - 11SINH Hoá - 10HOÁ Hoá - 10A1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 11TIN
3         Sinh - 11SỬ         Hoá - 12TOÁN1       Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 11TIN
4     Sinh - 12TIN   Sinh - 12VĂN   Sinh - 11TIN           Hoá - 12LÝ       Hoá - 12A1
5                                  
6 1           Sinh - 11HOÁ   CNghệ - 10ANH2 Hoá - 10SỬ     Hoá - 11SINH   Hoá - 11A2 Hoá - 12SINH    
2           Sinh - 10ANH2   CNghệ - 10LÝ       Hoá - 12ANH1   Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11LÝ   Hoá - 11ANH2
3           Sinh - 11ĐỊA     Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 12ANH1     Hoá - 12TIN    
4           Sinh - 10HOÁ   CNghệ - 10SỬ Hoá - 10TIN           Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 11VĂN
5                                  
7 1             Sinh - 11A1 CNghệ - 10ĐỊA Hoá - 10SỬ Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12HOÁ Hoá - 11SỬ Hoá - 12LÝ Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 11ĐỊA    
2 Giao ban   Giao ban   Sinh - 12ANH2   Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 10SỬ Hoá - 10A2 Giao ban Hoá - 12HOÁ Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11A2     Hoá - 10VĂN
3   Họp CN Họp CN   Sinh - 11VĂN   Sinh - 11TOÁN1 CNghệ - 10A2 Hoá - 12ANH2 Hoá - 10ANH2 Họp CN   Hoá - 10HOÁ   Hoá - 10ANH1   Hoá - 10VĂN
4 SHL - 10SINH SHL - 11SINH SHL - 12SINH               SHL - 12HOÁ            
5                                  

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2017      
                                   
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh Minh V.Anh Phượng HĐ HằngCD Loan Vui
2 1 ChCờ - 11SỬ ChCờ - 10LÝ   ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 10HOÁ ChCờ - 10SỬ ChCờ - 12SỬ       ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ĐỊA
2   Sử - 11A1   Sử - 12VĂN Sử - 10HOÁ Sử - 10VĂN Sử - 12LÝ Địa - 12ĐỊA   Địa - 12TIN Địa - 12ANH2     GDCD - 12SỬ GDCD - 10SỬ GDCD - 10LÝ
3         Sử - 12ĐỊA Sử - 10A2       Địa - 12TOÁN2   Địa - 11A2   GDCD - 12A2   GDCD - 10TIN
4   Sử - 11TIN   Sử - 11ANH1 Sử - 10A1 Sử - 10TIN   Địa - 12VĂN   Địa - 11SỬ       GDCD - 11HOÁ    
5                                
3 1 Sử - 11SỬ         Sử - 10SỬ Sử - 10TOÁN2 Địa - 12A1 Địa - 11SINH     Địa - 11A1 Địa - 10ANH2 GDCD - 12TOÁN1   GDCD - 12ANH2
2 Sử - 11SỬ         Sử - 10SỬ Sử - 10ANH2 Địa - 12ANH1   Địa - 11TOÁN2   Địa - 11ĐỊA Địa - 10VĂN GDCD - 12HOÁ   GDCD - 10TOÁN1
3               Địa - 12ĐỊA Địa - 12SINH Địa - 12TOÁN2       GDCD - 11VĂN    
4           Sử - 10A2   Địa - 12HOÁ   Địa - 11TOÁN1       GDCD - 11ANH1   GDCD - 12ĐỊA
5                                
4 1         Sử - 12TIN Sử - 10SỬ             Địa - 10LÝ GDCD - 11A2 GDCD - 10ANH2  
2       Sử - 11A2 Sử - 10HOÁ         Địa - 11ANH1     Địa - 12TOÁN1      
3       Sử - 11ĐỊA   Sử - 10TIN       Địa - 12LÝ     Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 11ANH2  
4       Sử - 11HOÁ   Sử - 10SINH               GDCD - 12A1 GDCD - 11TIN  
5       Sử - 11VĂN   Sử - 10SINH       Địa - 11LÝ     Địa - 10HOÁ GDCD - 11SỬ GDCD - 11TOÁN2  
5 1 Sử - 11SỬ           Sử - 10TOÁN2   Địa - 12SỬ   Địa - 10SỬ   Địa - 10A1   GDCD - 10ĐỊA GDCD - 12SINH
2     Sử - 10ĐỊA Sử - 11ANH2     Sử - 10ANH1     Địa - 12LÝ     Địa - 10A2      
3 Sử - 12A1     Sử - 12TOÁN2     Sử - 12SỬ   Địa - 12SINH Địa - 12TIN Địa - 10ĐỊA       GDCD - 10VĂN GDCD - 12ANH1
4     Sử - 12ANH1 Sử - 12HOÁ     Sử - 12SỬ   Địa - 11ANH2 Địa - 11VĂN         GDCD - 10SINH  
5                                
6 1   Sử - 11LÝ     Sử - 10A1     Địa - 12A2 Địa - 12SỬ   Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA Địa - 10ANH1 GDCD - 12LÝ GDCD - 11A1 GDCD - 10TOÁN2
2   Sử - 11TOÁN2   Sử - 12SINH Sử - 10TOÁN1     Địa - 12HOÁ Địa - 11TIN   Địa - 10ĐỊA Địa - 11ĐỊA   GDCD - 11SINH GDCD - 10ANH1  
3   Sử - 11SINH   Sử - 12A2                 Địa - 10SINH GDCD - 12VĂN GDCD - 10A1 GDCD - 10HOÁ
4   Sử - 10LÝ Sử - 12ANH2 Sử - 12TOÁN1 Sử - 12ĐỊA     Địa - 12VĂN             GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10A2
5     Sử - 10ĐỊA                          
7 1   Sử - 10LÝ     Sử - 10TOÁN1 Sử - 10VĂN Sử - 10ANH2 Địa - 12ANH1     Địa - 12ANH2   Địa - 10TIN GDCD - 12TIN    
2 Giao ban Sử - 11TOÁN1 Giao ban       Sử - 10ANH1 Địa - 12A2 Giao ban       Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11LÝ   Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 12A1 Địa - 11HOÁ   Họp CN Họp CN Địa - 12TOÁN1 GDCD - 11ĐỊA Họp CN Họp CN
4 SHL - 11SỬ SHL - 10LÝ   SHL - 12TOÁN2 SHL - 10HOÁ SHL - 10SỬ SHL - 12SỬ       SHL - 10ĐỊA SHL - 11ĐỊA     SHL - 11ANH2 SHL - 12ĐỊA
5                                

Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2016 - 2017
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ NGOẠI NGữ      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2017      
                       
THỨ TIẾT Đạo Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1     ChCờ - 12ANH1 ChCờ - 10A2   ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1      
2           T.Anh - 11TIN       T.Anh - 11HOÁ
3     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 11TOÁN1
4     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 11TOÁN1
5                    
3 1   T.Anh - 12A2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 11TIN T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10TOÁN1    
2   T.Anh - 12TIN T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11SINH  
3 T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11SINH  
4 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12TOÁN2       T.Anh - 10TOÁN2  
5                    
4 1     T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12A1
2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ
3     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10A1       T.Anh - 12SINH T.Anh - 11A2
4       T.Anh - 10TIN T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11A2
5       T.Anh - 10TIN T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11HOÁ
5 1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TIN           T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10LÝ
2       T.Anh - 10SINH T.Anh - 12SỬ         T.Anh - 12HOÁ
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12HOÁ
4   T.Anh - 12A2   T.Anh - 10VĂN T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN1
5                    
6 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12TIN       T.Anh - 11TIN       T.Anh - 12A1
2   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10A1 T.Anh - 12ĐỊA     T.Anh - 11A1  
3   T.Anh - 11SỬ   T.Anh - 10A2 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10LÝ
4   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10SINH T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 12SINH T.Anh - 11HOÁ
5                 T.Anh - 11ĐỊA  
7 1 T.Anh - 12VĂN         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 11A2
2 Giao ban T.Anh - 11SỬ     T.Anh - 12LÝ   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 12A1
3   T.Anh - 12A2 Họp CN Họp CN T.Anh - 12TOÁN2 Họp CN Họp CN T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10LÝ
4     SHL - 12ANH1 SHL - 10A2   SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1      
5                    
                                                      

Tác giả bài viết: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây