Thời khóa biểu học kì I, năm học 2020-2021, số 2, các tổ

Chủ nhật - 06/09/2020 12:03
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng HươngT
2 1     ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1               ChCờ - 11LÝ    
2 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1 Toán - 11ĐỊA Toán - 11TOÁN1 Giao ban           Toán - 12ĐỊA      
3 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 10HOÁ Giao ban     Toán - 11TOÁN2 Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH Toán - 12A2    
4         Toán - 10LÝ         Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2   Toán - 12SINH Toán - 11LÝ    
5       Toán - 10SỬ Toán - 10LÝ         Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2     Toán - 11LÝ    
3 1 Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 10A2     Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A1        
2 Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A1 Toán - 10A2 Toán - 12LÝ     Toán - 11SỬ        
3             Toán - 10A1 Toán - 12SỬ Toán - 12LÝ   Toán - 12ANH2 Toán - 11SỬ        
4       Toán - 10SỬ     Toán - 12HOÁ Toán - 12SỬ Toán - 12TIN   Toán - 11HOÁ          
5       Toán - 10SỬ                        
4 1 Toán - 10TIN Toán - 11TIN     Toán - 10LÝ     Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 11HOÁ   Toán - 10TOÁN2      
2 Toán - 10TIN Toán - 11TIN           Toán - 12SỬ Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 11HOÁ   Toán - 10TOÁN2 Toán - 12ANH1    
3         Toán - 11ĐỊA   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TIN Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2 Toán - 11A1   Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH2
4             Toán - 10A1   Toán - 12TIN Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2 Toán - 11VĂN Toán - 12ĐỊA Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH2
5                         Toán - 12ĐỊA      
5 1         Toán - 11ĐỊA Toán - 10HOÁ Toán - 10A1 Toán - 10A2   Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 11VĂN Toán - 12SINH   Toán - 10ĐỊA  
2   Toán - 11TIN     Toán - 11ĐỊA Toán - 10HOÁ Toán - 10ANH1 Toán - 11SINH     Toán - 12TOÁN2 Toán - 11VĂN   Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2  
3   Toán - 11TIN         Toán - 10ANH1 Toán - 11SINH   Toán - 11TOÁN2   Toán - 11A1 Toán - 10TOÁN2 Toán - 12A2 Toán - 11ANH2  
4         Toán - 10SINH Toán - 11TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11SINH   Toán - 11TOÁN2   Toán - 11A1   Toán - 12A2 Toán - 12A1  
5         Toán - 10SINH                      
6 1         Toán - 10LÝ     Toán - 12SỬ Toán - 12TIN Toán - 11ANH1   Toán - 11VĂN Toán - 12ĐỊA   Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
2         Toán - 10SINH     Toán - 10A2 Toán - 11A2         Toán - 12ANH1 Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
3         Toán - 10SINH       Toán - 11A2 Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SỬ Toán - 10TOÁN2 Toán - 12ANH1 Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
4             Toán - 12HOÁ   Toán - 12LÝ     Toán - 11SỬ Toán - 12SINH Toán - 12A2   Toán - 10ANH2
5             Toán - 12HOÁ               Toán - 10ĐỊA  
7 1       Toán - 10SỬ   Toán - 11TOÁN1                 Toán - 10ĐỊA  
2           Toán - 10HOÁ                 Toán - 10ĐỊA  
3       Toán - 10TOÁN1                     Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN
4   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN     Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN       Họp CN Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH2
5     SHL - 12TOÁN1 SHL - 10TOÁN1   SHL - 11TOÁN1               SHL - 11LÝ    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1   ChCờ - 12A2     ChCờ - 11A1 ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 11A2 ChCờ - 10A1 ChCờ - 10VĂN
2   Văn - 12A2   Giao ban Văn - 11A1 Văn - 12TIN   Giao ban Văn - 10ANH2   Văn - 12LÝ Văn - 10A1 Văn - 12SINH
3 Văn - 11LÝ     Giao ban   Văn - 12VĂN   Giao ban Văn - 10ANH2   Văn - 12LÝ Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
4 Văn - 10TOÁN1 Văn - 12TOÁN1   Văn - 11ANH1       Văn - 11VĂN Văn - 11HOÁ   Văn - 11ANH2   Văn - 10VĂN
5 Văn - 10TOÁN1             Văn - 11VĂN          
3 1   Văn - 12A2 Văn - 11TOÁN2   Văn - 10TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 11ĐỊA     Văn - 12ANH2 Văn - 11ANH2 Văn - 11TIN  
2   Văn - 12SỬ Văn - 11TOÁN2   Văn - 10TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 10HOÁ     Văn - 12ANH2 Văn - 11ANH2 Văn - 11TIN  
3   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10TIN Văn - 11ANH1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12VĂN Văn - 10ANH1   Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A2    
4   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10TIN Văn - 11ANH1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12VĂN Văn - 10ANH1   Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A2    
5                          
4 1     Văn - 11TOÁN2       Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN       Văn - 10A1 Văn - 12SINH
2     Văn - 10SINH       Văn - 11ĐỊA Văn - 11SINH       Văn - 10A1 Văn - 12SINH
3 Văn - 12ANH1   Văn - 12A1         Văn - 11SINH       Văn - 10LÝ Văn - 10VĂN
4 Văn - 12ANH1   Văn - 12A1       Văn - 12TOÁN2         Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
5             Văn - 10HOÁ            
5 1     Văn - 10SINH           Văn - 10SỬ Văn - 12HOÁ      
2     Văn - 10SINH             Văn - 11SỬ      
3     Văn - 10ĐỊA           Văn - 11HOÁ Văn - 11SỬ      
4     Văn - 10TIN           Văn - 11HOÁ Văn - 12ANH2      
5                          
6 1   Văn - 12A2     Văn - 11A1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SINH Văn - 10ANH2     Văn - 10A2  
2   Văn - 12SỬ     Văn - 11A1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ     Văn - 10LÝ  
3   Văn - 12SỬ         Văn - 10HOÁ Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ     Văn - 10LÝ  
4 Văn - 12ANH1       Văn - 12ĐỊA     Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN1     Văn - 11TIN  
5 Văn - 10TOÁN1                        
7 1     Văn - 12A1   Văn - 10TOÁN2         Văn - 11SỬ Văn - 12LÝ   Văn - 10VĂN
2         Văn - 11A1           Văn - 11A2   Văn - 10VĂN
3 Văn - 11LÝ   Văn - 10ĐỊA             Văn - 12HOÁ Văn - 11A2    
4 Văn - 11LÝ Họp CN Văn - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 12HOÁ Họp CN Họp CN Họp CN
5   SHL - 12A2     SHL - 11A1 SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 10SỬ   SHL - 11A2 SHL - 10A1 SHL - 10VĂN
   
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Thu
2 1 ChCờ - 10LÝ ChCờ - 11TIN       ChCờ - 10A2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 12LÝ    
2 Lý - 10LÝ Lý - 11TIN   Giao ban Giao ban Lý - 10HOÁ Lý - 10TOÁN2 Lý - 10VĂN    
3 Lý - 12TIN Lý - 11A1   Giao ban Giao ban Lý - 11ANH2 Lý - 12ANH2      
4   Lý - 11A2       Lý - 10A2   Lý - 12LÝ    
5               Lý - 12LÝ    
3 1     Lý - 11SINH             Lý - 12ĐỊA
2   Lý - 11A1 Lý - 11HOÁ             Lý - 10ĐỊA
3     Lý - 11ĐỊA             Lý - 10ĐỊA
4   Lý - 11TIN Lý - 11ĐỊA             Lý - 10SINH
5                    
4 1   Lý - 10SỬ   Lý - 11SỬ     Lý - 12HOÁ   Lý - 10ANH2  
2   Lý - 10SỬ Lý - 11VĂN Lý - 11ANH1     Lý - 12ANH2   Lý - 12TOÁN2  
3     Lý - 11VĂN       Lý - 12SINH      
4   Lý - 11A2 Lý - 10TIN Lý - 12A2         Lý - 10ANH1  
5                 Lý - 10ANH1  
5 1 Lý - 12TIN     Lý - 11TOÁN2   Lý - 11ANH2 Lý - 10TOÁN2   Lý - 12A1  
2       Lý - 12TOÁN1   Lý - 10A2        
3 Lý - 10LÝ     Lý - 11ANH1     Lý - 12SINH   Lý - 10ANH2  
4             Lý - 12HOÁ   Lý - 12ANH1  
5                    
6 1     Lý - 10TIN Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ          
2     Lý - 11HOÁ Lý - 11TOÁN2 Lý - 11LÝ          
3     Lý - 10A1 Lý - 12TOÁN1            
4         Lý - 10TOÁN1     Lý - 10VĂN    
5               Lý - 12LÝ    
7 1 Lý - 10LÝ Lý - 12SỬ   Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ Lý - 10HOÁ        
2 Lý - 10LÝ Lý - 12SỬ Lý - 10A1 Lý - 11SỬ Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1     Lý - 12A1 Lý - 10SINH
3           Lý - 11TOÁN1     Lý - 12TOÁN2  
4 Họp CN Họp CN Lý - 11SINH Lý - 12A2 Lý - 10TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 12ANH1 Lý - 12ĐỊA
5 SHL - 10LÝ SHL - 11TIN       SHL - 10A2 SHL - 10TOÁN2 SHL - 12LÝ    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2  
TỔ HÓA  
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1   ChCờ - 11HOÁ            
2 Giao ban Hoá - 11HOÁ     Hoá - 10TIN Hoá - 11A2 Hoá - 12HOÁ  
3 Giao ban       Hoá - 10TIN Hoá - 11SINH Hoá - 12HOÁ  
4         Hoá - 11A1 Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ  
5           Hoá - 12ĐỊA    
3 1 Hoá - 11SỬ   Hoá - 12ANH1          
2 Hoá - 11VĂN   Hoá - 12A2          
3 Hoá - 10TOÁN1              
4 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11LÝ          
5                
4 1 Hoá - 10TOÁN1   Hoá - 11LÝ Hoá - 10HOÁ       Hoá - 12TIN
2     Hoá - 10ĐỊA         Hoá - 10VĂN
3 Hoá - 10ANH1   Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10TOÁN2       Hoá - 12TOÁN2
4 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11TOÁN1         Hoá - 12LÝ
5                
5 1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 12A2   Hoá - 12VĂN     Hoá - 10VĂN
2   Hoá - 11HOÁ Hoá - 12SỬ   Hoá - 10SỬ     Hoá - 11ANH1
3     Hoá - 12SỬ   Hoá - 10SỬ     Hoá - 10A1
4   Hoá - 11TIN Hoá - 10ANH2   Hoá - 11ANH2     Hoá - 12TOÁN2
5                
6 1 Hoá - 12SINH     Hoá - 10HOÁ Hoá - 11ANH2 Hoá - 12TOÁN1    
2 Hoá - 10ANH1     Hoá - 10HOÁ Hoá - 12VĂN Hoá - 12ĐỊA    
3       Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 12ANH2    
4       Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10A2 Hoá - 12A1    
5         Hoá - 10LÝ      
7 1 Hoá - 12SINH Hoá - 11HOÁ Hoá - 12ANH1   Hoá - 11A1 Hoá - 11A2   Hoá - 11ANH1
2   Hoá - 11TIN Hoá - 10ANH2     Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12LÝ
3 Hoá - 11SỬ     Hoá - 10HOÁ Hoá - 10LÝ Hoá - 11SINH Hoá - 10SINH Hoá - 10A1
4 Hoá - 11VĂN Họp CN Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10A2 Hoá - 12ANH2 Hoá - 10SINH Hoá - 12TIN
5   SHL - 11HOÁ            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh PhượngĐ Loan Vui
2 1   ChCờ - 11SỬ         ChCờ - 12SỬ ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 10HOÁ
2 Giao ban   Giao ban Sử - 11ANH2     Sử - 12ANH2 Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 12A1 Địa - 11TOÁN2   GDCD - 10A2 Giao ban
3 Giao ban Sử - 11SỬ Giao ban Sử - 11TIN Sử - 12ĐỊA Sử - 10ĐỊA Sử - 12SỬ Giao ban Địa - 10LÝ   Địa - 11ĐỊA   GDCD - 12A1 Giao ban
4   Sử - 11SỬ         Sử - 12SỬ     Địa - 10SỬ Địa - 11ĐỊA   GDCD - 12TIN GDCD - 10ĐỊA
5   Sử - 11SỬ   Sử - 10HOÁ Sử - 12TOÁN1 Sử - 12ANH1     Địa - 10TIN Địa - 10ANH2        
3 1     Sử - 10VĂN             Địa - 10SỬ     GDCD - 12LÝ GDCD - 10A1
2     Sử - 10SỬ Sử - 11LÝ   Sử - 12VĂN       Địa - 10SINH       GDCD - 10VĂN
3     Sử - 10SỬ Sử - 11A1   Sử - 12HOÁ       Địa - 12TOÁN2     GDCD - 11TIN GDCD - 10LÝ
4     Sử - 12A1 Sử - 11SINH   Sử - 12SINH       Địa - 10VĂN     GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 12ANH2
5           Sử - 12ANH1                
4 1     Sử - 12A1         Địa - 12ĐỊA   Địa - 10SINH     GDCD - 11ANH2 GDCD - 12SỬ
2     Sử - 12A2 Sử - 10LÝ   Sử - 10ANH2   Địa - 12ĐỊA Địa - 10HOÁ   Địa - 11TOÁN1   GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10ANH1
3     Sử - 12A2 Sử - 11A2   Sử - 12LÝ   Địa - 11SỬ Địa - 10TOÁN1 Địa - 10A2 Địa - 11TIN   GDCD - 11HOÁ GDCD - 11TOÁN1
4     Sử - 10SỬ Sử - 11HOÁ   Sử - 12VĂN   Địa - 11ANH2 Địa - 10ĐỊA   Địa - 12TOÁN1   GDCD - 11A1 GDCD - 12HOÁ
5                 Địa - 10ĐỊA   Địa - 11VĂN      
5 1             Sử - 12SỬ Địa - 11A1   Địa - 10ANH1     GDCD - 12ANH1 GDCD - 11A2
2             Sử - 12ANH2 Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN2 Địa - 12HOÁ Địa - 12LÝ   GDCD - 12A2 GDCD - 12SINH
3                 Địa - 10TOÁN1 Địa - 10A2 Địa - 11LÝ   GDCD - 12ĐỊA GDCD - 10HOÁ
4                 Địa - 10LÝ Địa - 10VĂN Địa - 11A2   GDCD - 12VĂN GDCD - 11LÝ
5                            
6 1                       Địa - 11HOÁ GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 10SINH
2           Sử - 12HOÁ         Địa - 12TIN Địa - 11SINH GDCD - 11ANH1 GDCD - 10ANH2
3       Sử - 11TOÁN1   Sử - 12SINH     Địa - 10TIN   Địa - 11ANH1   GDCD - 11SINH GDCD - 12TOÁN2
4       Sử - 11ANH1   Sử - 10ANH1         Địa - 11ĐỊA Địa - 10A1    
5       Sử - 10SINH   Sử - 10A2     Địa - 10HOÁ   Địa - 12SINH Địa - 10A1    
7 1 Sử - 10TOÁN1       Sử - 12TOÁN2   Sử - 12TIN     Địa - 10ANH2     GDCD - 11VĂN GDCD - 11TOÁN2
2 Sử - 11ĐỊA     Sử - 11TOÁN2 Sử - 12TOÁN2   Sử - 12TIN   Địa - 12ANH1 Địa - 12ANH2     GDCD - 10SỬ GDCD - 10TIN
3       Sử - 11VĂN Sử - 12ĐỊA Sử - 12LÝ   Địa - 12SỬ Địa - 10TOÁN2 Địa - 12VĂN Địa - 12A2     GDCD - 11ĐỊA
4 Sử - 10TOÁN2 Họp CN Họp CN Sử - 10TIN Sử - 12TOÁN1 Sử - 10A1 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   GDCD - 11SỬ Họp CN
5   SHL - 11SỬ         SHL - 12SỬ SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12TOÁN2 SHL - 11ĐỊA     SHL - 10HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020      
                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA P.Anh QuếA
2 1 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 10ANH1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1        
2 T.Anh - 12VĂN Giao ban T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ      
3   Giao ban T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10TOÁN2    
4   T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A1 T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10HOÁ    
5             T.Anh - 12A2   T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10VĂN    
3 1             T.Anh - 11ANH1       T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ĐỊA
2     T.Anh - 12TOÁN2       T.Anh - 11ANH1         T.Anh - 12A1
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11VĂN         T.Anh - 11SINH T.Anh - 10SINH
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 10A1         T.Anh - 11SỬ  
5                        
4 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 10A2           T.Anh - 11A1 T.Anh - 10ĐỊA
2         T.Anh - 10A2         T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12A1
3 T.Anh - 12VĂN                 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TIN
4                   T.Anh - 12SINH T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TOÁN1
5                        
5 1         T.Anh - 11TIN             T.Anh - 10TIN
2       T.Anh - 12TIN T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11TOÁN1       T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10ĐỊA
3   T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 12TIN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12HOÁ   T.Anh - 10SINH
4   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 10TOÁN1
5           T.Anh - 10LÝ            
6 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 11ĐỊA           T.Anh - 11TOÁN2  
2 T.Anh - 12ANH2         T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11SỬ  
3 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 11LÝ       T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A1  
4     T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10LÝ     T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11A2  
5           T.Anh - 11HOÁ       T.Anh - 10VĂN    
7 1         T.Anh - 11ĐỊA   T.Anh - 12A2       T.Anh - 11SINH T.Anh - 10SINH
2           T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11SINH T.Anh - 10TOÁN1
3   T.Anh - 12TOÁN1     T.Anh - 11TIN T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11A1 T.Anh - 10TIN
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ Họp CN Họp CN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11A2 T.Anh - 12A1
5 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 10ANH1     SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH ChCờ - 12TIN ChCờ - 10SINH     ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ
2 Giao ban   Giao ban Sinh - 12SỬ       CNghệ - 11SỬ Giao ban
3   Sinh - 11A2 Giao ban   Sinh - 10SINH       Giao ban
4   Sinh - 11SINH   Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 10SINH     CNghệ - 12TOÁN2 CNghệ - 11TIN
5   Sinh - 11SINH   Sinh - 11TIN Sinh - 10SINH       CNghệ - 12HOÁ
3 1 CNghệ - 10LÝ   Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12A1 CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 11LÝ
2 Sinh - 10LÝ   Sinh - 12HOÁ     Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10ANH1 CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12SINH
3 CNghệ - 10TOÁN2   Sinh - 12SINH Sinh - 11LÝ     CNghệ - 10A2 CNghệ - 12ANH1 CNghệ - 12A2
4 Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 12ANH1 Sinh - 11VĂN   Sinh - 12LÝ Sinh - 10A2    
5       Sinh - 12TIN   Sinh - 12ANH2      
4 1 Sinh - 12TOÁN2       CNghệ - 10VĂN       CNghệ - 11TOÁN1
2 CNghệ - 10TOÁN1               CNghệ - 11ANH2
3 Sinh - 12TOÁN1       Sinh - 10SINH        
4 Sinh - 10TOÁN2       CNghệ - 10SINH       CNghệ - 11SINH
5         Sinh - 10VĂN       CNghệ - 12SỬ
5 1             Sinh - 10ANH2 CNghệ - 12LÝ CNghệ - 12ĐỊA
2       Sinh - 11A1     Sinh - 10TIN CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12VĂN
3       Sinh - 12VĂN         CNghệ - 12A1
4       Sinh - 12SỬ     CNghệ - 10HOÁ   CNghệ - 11ANH1
5                  
6 1 Sinh - 10A1 Sinh - 11SỬ Sinh - 12ANH1     Sinh - 12LÝ CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 11A2  
2 CNghệ - 10A1   Sinh - 12SINH     Sinh - 12A2 Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 12TOÁN1  
3 Sinh - 10TOÁN1 Sinh - 11HOÁ       Sinh - 12A2   CNghệ - 12TIN  
4 Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 11SINH   Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 12ANH2 CNghệ - 10SỬ CNghệ - 11A1  
5       Sinh - 11ĐỊA     Sinh - 10SỬ    
7 1           Sinh - 12ĐỊA CNghệ - 10TIN CNghệ - 12ANH2  
2       Sinh - 12VĂN   Sinh - 11ANH2   CNghệ - 11VĂN  
3       Sinh - 12TIN   Sinh - 12A1 CNghệ - 10ANH1    
4   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 11ANH1 Sinh - 10HOÁ Họp CN Họp CN
5   SHL - 11SINH SHL - 12SINH SHL - 12TIN SHL - 10SINH     SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 2    
TỔ TIN - THỂ - QPAN    
Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT HiềnTin QuếTin Ngân Thành Trang
2 1 ChCờ - 12A1       ChCờ - 10TIN        
2 Giao ban Giao ban Thể - 11SINH Thể - 10SINH Giao ban   Tin - 11LÝ    
3 Giao ban Giao ban Thể - 10A1 Thể - 11ANH1 Giao ban   Tin - 11VĂN    
4   Thể - 10TIN Thể - 10TOÁN2     Tin - 12VĂN      
5         Tin - 10TOÁN2 Tin - 12TIN      
3 1 Thể - 12VĂN Thể - 12SỬ Thể - 10HOÁ Thể - 11VĂN     Tin - 12SINH   Tin - 10SINH
2 Thể - 12ANH1 Thể - 10ANH2 Thể - 11SINH Thể - 11A2          
3 Thể - 12A1 Thể - 12TIN Thể - 11TOÁN2 Thể - 10VĂN     Tin - 11HOÁ   Tin - 10HOÁ
4 Thể - 11A1 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10LÝ Thể - 10ĐỊA     Tin - 12A2   Tin - 10HOÁ
5             Tin - 12ĐỊA   Tin - 10VĂN
4 1 Thể - 12TOÁN1 Thể - 12A2 Thể - 12LÝ Thể - 10ANH1     Tin - 12ANH1   Tin - 11ANH1
2 Thể - 11A1 Thể - 12TIN Thể - 11LÝ Thể - 11SỬ     Tin - 12LÝ    
3 Thể - 10SỬ Thể - 12ĐỊA   Thể - 11ANH2     Tin - 12SỬ   Tin - 10A1
4   Thể - 12SỬ Thể - 10HOÁ Thể - 11TIN     Tin - 11ĐỊA   Tin - 10LÝ
5                 Tin - 10SINH
5 1 Thể - 12TOÁN1 Thể - 12ANH2 Thể - 11LÝ Thể - 11SỬ Tin - 10TOÁN1   Tin - 11SINH Tin - 11TOÁN1 Tin - 10LÝ
2 Thể - 12A1 Thể - 10TOÁN1 Thể - 10LÝ       Tin - 11A2 Tin - 10ANH2 Tin - 10A1
3 Thể - 12ANH1 Thể - 12TOÁN2 Thể - 11TOÁN1 Thể - 11A2 Tin - 10TIN   Tin - 12ANH2   Tin - 10VĂN
4 Thể - 12SINH Thể - 12ĐỊA Thể - 11ĐỊA Thể - 11VĂN   Tin - 12TIN Tin - 11SỬ Tin - 10ĐỊA Tin - 10SỬ
5           Tin - 12A1      
6 1 Thể - 10SỬ Thể - 12HOÁ Thể - 11TOÁN1 Thể - 10ANH1 Tin - 10TOÁN2     Tin - 11TIN  
2   Thể - 10TIN Thể - 11ĐỊA Thể - 11ANH2 Tin - 10TOÁN1     Tin - 11TIN  
3 Thể - 10A2 Thể - 10ANH2 Thể - 12LÝ Thể - 10ĐỊA       Tin - 11TIN  
4 Thể - 12VĂN Thể - 12TOÁN2 Thể - 11HOÁ Thể - 10SINH Tin - 10TIN     Tin - 10ĐỊA  
5         Tin - 10TIN        
7 1 Thể - 10A2 Thể - 12HOÁ Thể - 10A1 Thể - 11TIN     Tin - 12TOÁN1 Tin - 10ANH1 Tin - 11ANH2
2 Thể - 12SINH Thể - 12A2 Thể - 10TOÁN2 Thể - 11ANH1     Tin - 12HOÁ Tin - 10ANH1 Tin - 10A2
3   Thể - 12ANH2 Thể - 11TOÁN2         Tin - 10ANH2 Tin - 10A2
4 Họp CN Họp CN Thể - 11HOÁ Thể - 10VĂN Họp CN Tin - 12TOÁN2 Tin - 11A1 Tin - 11TOÁN2 Tin - 10SỬ
5 SHL - 12A1       SHL - 10TIN        

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây