Thời khóa biểu học kì I, năm học 2020-2021, số 4, các tổ

Chủ nhật - 04/10/2020 00:37
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020      
                                   
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng HươngT
2 1     ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 10TOÁN1   ChCờ - 11TOÁN1               ChCờ - 11LÝ    
2 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 10HOÁ Giao ban Toán - 12SỬ   Toán - 11TOÁN2       Toán - 12A2    
3 Giao ban Giao ban Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1   Toán - 10HOÁ Giao ban Toán - 11SINH   Toán - 11TOÁN2            
4           Toán - 11TOÁN1   Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1   Toán - 11A1   Toán - 11LÝ    
5       Toán - 10SỬ   Toán - 11TOÁN1 Toán - 10A1     Toán - 12VĂN   Toán - 11A1   Toán - 11LÝ    
3 1 Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1     Toán - 12HOÁ Toán - 12SỬ       Toán - 11SỬ Toán - 12SINH      
2 Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10TOÁN1       Toán - 12SỬ Toán - 11A2       Toán - 10TOÁN2      
3     Toán - 12TOÁN1   Toán - 10SINH   Toán - 10ANH1 Toán - 10A2       Toán - 11VĂN Toán - 10TOÁN2 Toán - 12A2    
4       Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA   Toán - 10A1 Toán - 10A2 Toán - 12LÝ   Toán - 12ANH2 Toán - 11VĂN        
5       Toán - 10SỬ Toán - 11ĐỊA   Toán - 10A1   Toán - 12LÝ   Toán - 12ANH2 Toán - 11A1 Toán - 12ĐỊA Toán - 12ANH1    
4 1 Toán - 10TIN Toán - 11TIN     Toán - 10SINH   Toán - 12HOÁ   Toán - 12LÝ Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2 Toán - 11SỬ Toán - 10TOÁN2     Toán - 10VĂN
2 Toán - 10TIN Toán - 11TIN     Toán - 11ĐỊA   Toán - 10ANH1     Toán - 12VĂN   Toán - 11SỬ Toán - 10TOÁN2 Toán - 12ANH1   Toán - 10VĂN
3             Toán - 10A1   Toán - 11A2   Toán - 11HOÁ Toán - 11A1   Toán - 12ANH1    
4         Toán - 10LÝ       Toán - 11A2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11HOÁ   Toán - 12ĐỊA Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH2
5                 Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 11VĂN Toán - 12ĐỊA Toán - 11LÝ   Toán - 10ANH2
5 1       Toán - 10TOÁN1 Toán - 10LÝ Toán - 10HOÁ   Toán - 10A2 Toán - 11A2 Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SINH      
2   Toán - 11TIN   Toán - 10TOÁN1 Toán - 10LÝ Toán - 11TOÁN1   Toán - 12SỬ   Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SINH   Toán - 11ANH2  
3   Toán - 11TIN       Toán - 11TOÁN1     Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2     Toán - 10TOÁN2   Toán - 10ĐỊA  
4       Toán - 10SỬ Toán - 10SINH Toán - 11TOÁN1   Toán - 11SINH Toán - 12TIN Toán - 12VĂN Toán - 11HOÁ       Toán - 12A1  
5         Toán - 10SINH                   Toán - 12A1  
6 1             Toán - 10ANH1   Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SINH   Toán - 12A1  
2             Toán - 10ANH1   Toán - 11A2   Toán - 12TOÁN2   Toán - 10TOÁN2 Toán - 12A2    
3         Toán - 11ĐỊA   Toán - 12HOÁ   Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2     Toán - 12A2 Toán - 11ANH2  
4             Toán - 12HOÁ       Toán - 11HOÁ   Toán - 12ĐỊA Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2  
5         Toán - 10LÝ                   Toán - 10ĐỊA  
7 1           Toán - 10HOÁ           Toán - 11SỬ     Toán - 12A1 Toán - 10VĂN
2                             Toán - 10ĐỊA Toán - 10VĂN
3           Toán - 11TOÁN1   Toán - 10A2       Toán - 11VĂN     Toán - 10ĐỊA Toán - 10ANH2
4   Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN   Toán - 11SINH       Toán - 11A1   Họp CN Toán - 11ANH2 Toán - 10ANH2
5     SHL - 12TOÁN1 SHL - 10TOÁN1   SHL - 11TOÁN1               SHL - 11LÝ    
 
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1   ChCờ - 12A2     ChCờ - 11A1 ChCờ - 12VĂN   ChCờ - 11VĂN ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 11A2 ChCờ - 10A1 ChCờ - 10VĂN
2 Văn - 11LÝ     Giao ban Văn - 11A1 Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN2 Giao ban Văn - 10ANH2   Văn - 11A2    
3 Văn - 11LÝ Văn - 12A2   Giao ban Văn - 12ĐỊA Văn - 12VĂN Văn - 12TOÁN2 Giao ban Văn - 10ANH2   Văn - 12LÝ Văn - 10A2 Văn - 12SINH
4   Văn - 12TOÁN1     Văn - 10TOÁN2 Văn - 12TIN     Văn - 10SỬ   Văn - 11ANH2 Văn - 10A2 Văn - 10VĂN
5 Văn - 12ANH1 Văn - 12TOÁN1       Văn - 12TIN Văn - 11ĐỊA   Văn - 11HOÁ   Văn - 11ANH2   Văn - 10VĂN
3 1   Văn - 12A2 Văn - 12A1 Văn - 11ANH1     Văn - 11ĐỊA     Văn - 12ANH2 Văn - 12LÝ Văn - 10A1  
2   Văn - 12A2 Văn - 12A1 Văn - 11ANH1     Văn - 11ĐỊA     Văn - 11SỬ Văn - 12LÝ Văn - 10A2  
3 Văn - 12ANH1 Văn - 12SỬ               Văn - 11SỬ   Văn - 11TIN  
4 Văn - 12ANH1 Văn - 12SỬ Văn - 10ĐỊA       Văn - 10ANH1       Văn - 11A2 Văn - 11TIN  
5 Văn - 11LÝ   Văn - 11TOÁN2       Văn - 10ANH1     Văn - 12HOÁ Văn - 11A2    
4 1     Văn - 11TOÁN2   Văn - 11A1   Văn - 10HOÁ Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ   Văn - 11ANH2 Văn - 10A1 Văn - 12SINH
2         Văn - 11A1   Văn - 10HOÁ Văn - 11VĂN Văn - 10SỬ   Văn - 11A2   Văn - 12SINH
3 Văn - 10TOÁN1   Văn - 10ĐỊA       Văn - 11ĐỊA         Văn - 11TIN Văn - 10VĂN
4 Văn - 10TOÁN1   Văn - 10SINH   Văn - 10TOÁN2   Văn - 12TOÁN2 Văn - 11SINH Văn - 11TOÁN1     Văn - 10A2  
5     Văn - 10SINH         Văn - 11SINH Văn - 11TOÁN1        
5 1         Văn - 10TOÁN2 Văn - 12VĂN Văn - 10ANH1   Văn - 11TOÁN1 Văn - 12ANH2      
2           Văn - 12VĂN     Văn - 11HOÁ Văn - 12ANH2      
3         Văn - 12ĐỊA   Văn - 10HOÁ   Văn - 11HOÁ Văn - 12HOÁ      
4         Văn - 12ĐỊA       Văn - 10ANH2 Văn - 12HOÁ      
5                          
6 1   Văn - 12A2 Văn - 10SINH Văn - 11ANH1       Văn - 11SINH       Văn - 11TIN Văn - 10VĂN
2     Văn - 10TIN Văn - 11ANH1       Văn - 11VĂN       Văn - 10A1 Văn - 10VĂN
3   Văn - 12TOÁN1 Văn - 10TIN         Văn - 11VĂN       Văn - 10A1 Văn - 10VĂN
4   Văn - 12SỬ Văn - 12A1         Văn - 11VĂN       Văn - 10LÝ  
5                          
7 1     Văn - 10TIN     Văn - 12VĂN   Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN1   Văn - 11A2 Văn - 10LÝ  
2     Văn - 11TOÁN2   Văn - 11A1             Văn - 10LÝ  
3 Văn - 10TOÁN1   Văn - 11TOÁN2   Văn - 11A1 Văn - 12TIN   Văn - 11SINH Văn - 11HOÁ Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2    
4 Văn - 11LÝ Họp CN Văn - 10ĐỊA Họp CN Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Văn - 11SỬ Họp CN Họp CN Họp CN
5   SHL - 12A2     SHL - 11A1 SHL - 12VĂN   SHL - 11VĂN SHL - 10SỬ   SHL - 11A2 SHL - 10A1 SHL - 10VĂN
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Thu
2 1 ChCờ - 10LÝ ChCờ - 11TIN       ChCờ - 10A2 ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 12LÝ    
2 Lý - 12TIN   Lý - 11HOÁ Giao ban Giao ban Lý - 11TOÁN1 Lý - 12HOÁ Lý - 10VĂN    
3 Lý - 10LÝ     Giao ban Giao ban Lý - 11TOÁN1   Lý - 10VĂN    
4 Lý - 10LÝ   Lý - 10TIN              
5 Lý - 10LÝ   Lý - 10TIN     Lý - 10HOÁ   Lý - 12LÝ    
3 1     Lý - 11HOÁ     Lý - 11TOÁN1        
2 Lý - 12TIN   Lý - 11SINH     Lý - 11ANH2        
3 Lý - 12TIN   Lý - 11ĐỊA              
4 Lý - 10LÝ                  
5     Lý - 11VĂN              
4 1     Lý - 11HOÁ           Lý - 10ANH2  
2     Lý - 10A1 Lý - 11ANH1           Lý - 10SINH
3     Lý - 11VĂN Lý - 11TOÁN2         Lý - 12A1 Lý - 10SINH
4       Lý - 12A2         Lý - 12A1 Lý - 10ĐỊA
5       Lý - 12TOÁN1         Lý - 12TOÁN2  
5 1   Lý - 11TIN   Lý - 11TOÁN2   Lý - 11ANH2 Lý - 12HOÁ Lý - 12LÝ Lý - 12A1  
2   Lý - 11A2       Lý - 10A2   Lý - 12LÝ Lý - 12ANH1  
3   Lý - 12SỬ   Lý - 11SỬ     Lý - 12SINH Lý - 12LÝ Lý - 10ANH1  
4   Lý - 12SỬ   Lý - 12A2     Lý - 12ANH2   Lý - 12TOÁN2  
5                    
6 1   Lý - 11A1   Lý - 12VĂN Lý - 11LÝ          
2   Lý - 11TIN   Lý - 11SỬ Lý - 11LÝ   Lý - 12HOÁ      
3   Lý - 10SỬ     Lý - 11LÝ   Lý - 10TOÁN2      
4   Lý - 10SỬ   Lý - 12TOÁN1     Lý - 12SINH      
5         Lý - 10TOÁN1          
7 1   Lý - 11A1   Lý - 11TOÁN2 Lý - 11LÝ Lý - 10A2 Lý - 10TOÁN2   Lý - 10ANH1 Lý - 10ĐỊA
2   Lý - 11A2 Lý - 11SINH Lý - 11ANH1 Lý - 11LÝ Lý - 10HOÁ Lý - 12ANH2   Lý - 10ANH2  
3   Lý - 11TIN Lý - 10A1 Lý - 12VĂN         Lý - 12ANH1 Lý - 12ĐỊA
4 Họp CN Họp CN Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN1 Lý - 10TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 12TOÁN2 Lý - 12ĐỊA
5 SHL - 10LÝ SHL - 11TIN       SHL - 10A2 SHL - 10TOÁN2 SHL - 12LÝ    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4  
TỔ HÓA  
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1   ChCờ - 11HOÁ            
2 Giao ban Hoá - 11TIN     Hoá - 10TIN Hoá - 12A1    
3 Giao ban       Hoá - 11A1 Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ  
4   Hoá - 11HOÁ     Hoá - 12VĂN Hoá - 12ANH2 Hoá - 12HOÁ  
5         Hoá - 10A2 Hoá - 11SINH Hoá - 10SINH  
3 1 Hoá - 11VĂN Hoá - 11TIN     Hoá - 11ANH2 Hoá - 11SINH   Hoá - 12TIN
2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11HOÁ            
3   Hoá - 11HOÁ     Hoá - 11ANH1 Hoá - 12LÝ   Hoá - 10HOÁ
4 Hoá - 11SỬ Hoá - 11HOÁ     Hoá - 11ANH1 Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 12TOÁN2
5 Hoá - 10TOÁN1       Hoá - 12VĂN Hoá - 12A1   Hoá - 10VĂN
4 1     Hoá - 11LÝ   Hoá - 10LÝ     Hoá - 12TIN
2     Hoá - 11TOÁN1         Hoá - 12TOÁN2
3     Hoá - 12SỬ   Hoá - 10TIN     Hoá - 10HOÁ
4         Hoá - 11ANH2      
5     Hoá - 10ĐỊA         Hoá - 10VĂN
5 1     Hoá - 12A2 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10SỬ Hoá - 12ĐỊA    
2     Hoá - 10ĐỊA     Hoá - 12TOÁN1    
3     Hoá - 10ANH2 Hoá - 11A2 Hoá - 11A1 Hoá - 12ANH2    
4     Hoá - 11LÝ   Hoá - 10LÝ Hoá - 10A1    
5                
6 1 Hoá - 11VĂN   Hoá - 12ANH1 Hoá - 10TOÁN2        
2 Hoá - 10TOÁN1              
3 Hoá - 12SINH   Hoá - 10ANH2 Hoá - 11A2        
4 Hoá - 11SỬ   Hoá - 12A2 Hoá - 10HOÁ        
5       Hoá - 10HOÁ        
7 1 Hoá - 12SINH   Hoá - 12SỬ     Hoá - 12TOÁN1    
2 Hoá - 10ANH1   Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 10SỬ Hoá - 10A1    
3 Hoá - 10ANH1     Hoá - 11ĐỊA     Hoá - 10SINH  
4 Hoá - 11TOÁN2 Họp CN Hoá - 12ANH1 Hoá - 10TOÁN2 Hoá - 10A2 Hoá - 12LÝ Hoá - 12HOÁ  
5   SHL - 11HOÁ            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh PhượngĐ Loan Vui HằngCD
2 1   ChCờ - 11SỬ         ChCờ - 12SỬ ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12TOÁN2 ChCờ - 11ĐỊA     ChCờ - 10HOÁ  
2 Giao ban       Giao ban Sử - 12LÝ   Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 10ANH1 Địa - 12SINH     Giao ban  
3 Giao ban Sử - 11SỬ   Sử - 10TIN Giao ban Sử - 10ANH1 Sử - 12SỬ Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 12ANH2 Địa - 11VĂN     Giao ban  
4   Sử - 11SỬ       Sử - 10A1 Sử - 12SỬ   Địa - 10TOÁN1 Địa - 12A1 Địa - 11ĐỊA        
5   Sử - 11SỬ   Sử - 11TIN   Sử - 10ĐỊA Sử - 12ANH2   Địa - 10TOÁN2 Địa - 10ANH2 Địa - 11A2        
3 1                   Địa - 12TOÁN2       GDCD - 10HOÁ  
2       Sử - 10LÝ           Địa - 12VĂN       GDCD - 12SINH  
3       Sử - 11TOÁN2           Địa - 10VĂN       GDCD - 11A2  
4       Sử - 11A1   Sử - 12HOÁ               GDCD - 10ANH2  
5       Sử - 11SINH   Sử - 10ANH2                  
4 1     Sử - 12A1   Sử - 12TOÁN1   Sử - 12SỬ Địa - 12ĐỊA         GDCD - 10ĐỊA   GDCD - 10ANH1
2     Sử - 12A2   Sử - 12ĐỊA Sử - 10A2   Địa - 11ANH2 Địa - 10LÝ   Địa - 12LÝ   GDCD - 11TOÁN2   GDCD - 12TOÁN1
3     Sử - 10SỬ Sử - 11TOÁN1 Sử - 12TOÁN2 Sử - 12VĂN Sử - 12TIN   Địa - 10LÝ   Địa - 11LÝ   GDCD - 10A2   GDCD - 12A2
4     Sử - 10SỬ Sử - 11VĂN   Sử - 12SINH Sử - 12ANH2 Địa - 11SỬ Địa - 10HOÁ   Địa - 11ĐỊA   GDCD - 10VĂN    
5       Sử - 11ANH2   Sử - 12ANH1   Địa - 11A1 Địa - 12SỬ   Địa - 11TIN        
5 1                   Địa - 10ANH2       GDCD - 10A1 GDCD - 12ANH1
2                 Địa - 10HOÁ Địa - 10ANH1 Địa - 12A2     GDCD - 12HOÁ GDCD - 11VĂN
3                 Địa - 10TIN Địa - 10SINH Địa - 11ANH1       GDCD - 12A1
4                 Địa - 10ĐỊA Địa - 10VĂN Địa - 11TOÁN2     GDCD - 11ĐỊA GDCD - 11ANH1
5                              
6 1 Sử - 10TOÁN1       Sử - 12TOÁN1         Địa - 10SỬ   Địa - 11HOÁ GDCD - 10LÝ GDCD - 12SỬ GDCD - 11SỬ
2 Sử - 11ĐỊA     Sử - 10HOÁ Sử - 12ĐỊA       Địa - 12ANH1 Địa - 10SINH Địa - 12TIN   GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 12ANH2 GDCD - 10SỬ
3       Sử - 11HOÁ   Sử - 12ANH1     Địa - 10TOÁN1   Địa - 11TOÁN1 Địa - 11SINH GDCD - 10SINH GDCD - 12ĐỊA GDCD - 11A1
4 Sử - 10TOÁN2     Sử - 11LÝ Sử - 12TOÁN2 Sử - 12VĂN     Địa - 10ĐỊA Địa - 10A2 Địa - 11ĐỊA Địa - 10A1 GDCD - 11TIN   GDCD - 11SINH
5       Sử - 10SINH   Sử - 12HOÁ     Địa - 10TIN Địa - 10A2 Địa - 11ĐỊA Địa - 10A1     GDCD - 12LÝ
7 1     Sử - 12A2       Sử - 12TIN Địa - 12ĐỊA   Địa - 10SỬ     GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 11ANH2 GDCD - 11HOÁ
2   Sử - 11SỬ Sử - 12A1     Sử - 12LÝ   Địa - 12ĐỊA   Địa - 12HOÁ Địa - 12TOÁN1   GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 12TIN
3     Sử - 10SỬ Sử - 11A2     Sử - 12SỬ   Địa - 10TOÁN2       GDCD - 11LÝ    
4 Họp CN Họp CN Sử - 10VĂN Sử - 11ANH1 Họp CN Sử - 12SINH Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN   GDCD - 10TIN Họp CN GDCD - 12VĂN
5   SHL - 11SỬ         SHL - 12SỬ SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12TOÁN2 SHL - 11ĐỊA     SHL - 10HOÁ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020      
                           
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA P.Anh QuếA
2 1 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 10ANH1     ChCờ - 11ANH1 ChCờ - 12ANH1        
2 T.Anh - 12ANH2 Giao ban T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11SỬ  
3   Giao ban T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 11TIN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11A2  
4     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12SINH T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10ĐỊA
5     T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2   T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN1
3 1         T.Anh - 10A2           T.Anh - 11A2 T.Anh - 10SINH
2   T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 11LÝ T.Anh - 10A1     T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11A1 T.Anh - 10ĐỊA
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 11LÝ T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 11SINH T.Anh - 10TOÁN1
4   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11TOÁN1            
5     T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
4 1 T.Anh - 12ANH2           T.Anh - 12A2          
2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2             T.Anh - 12SỬ      
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11SINH  
4 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11A1  
5       T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11A2  
5 1         T.Anh - 11LÝ           T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10ĐỊA
2   T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10A1       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A1 T.Anh - 10SINH
3     T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 10A1       T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 10TOÁN1
4   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 10TOÁN2   T.Anh - 10TIN
5           T.Anh - 10LÝ            
6 1 T.Anh - 12ANH2       T.Anh - 11ĐỊA           T.Anh - 11A2 T.Anh - 10TIN
2 T.Anh - 12VĂN       T.Anh - 10A2 T.Anh - 10LÝ         T.Anh - 11SINH T.Anh - 12A1
3 T.Anh - 12VĂN       T.Anh - 11TIN         T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN2  
4           T.Anh - 11TOÁN1       T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A1  
5           T.Anh - 11HOÁ       T.Anh - 12SINH    
7 1             T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1        
2         T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12SINH   T.Anh - 10SINH
3           T.Anh - 10LÝ     T.Anh - 12LÝ     T.Anh - 12A1
4 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 11VĂN Họp CN Họp CN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 12A1
5 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 11ANH2 SHL - 10ANH1     SHL - 11ANH1 SHL - 12ANH1        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH ChCờ - 12TIN ChCờ - 10SINH     ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12HOÁ
2 Giao ban Sinh - 11SINH Giao ban Sinh - 11ĐỊA CNghệ - 10SINH     CNghệ - 11VĂN Giao ban
3   Sinh - 11HOÁ Giao ban   Sinh - 10SINH       Giao ban
4   Sinh - 11A2   Sinh - 11TIN Sinh - 10SINH        
5       Sinh - 12SỬ          
3 1 Sinh - 10TOÁN2   Sinh - 12ANH1   Sinh - 10VĂN Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10ANH1   CNghệ - 11LÝ
2 Sinh - 12TOÁN2     Sinh - 11VĂN Sinh - 10SINH Sinh - 12ANH2     CNghệ - 11TIN
3 Sinh - 10LÝ   Sinh - 12HOÁ Sinh - 12VĂN   Sinh - 12A1 Sinh - 10ĐỊA   CNghệ - 11ANH2
4 CNghệ - 10TOÁN2   Sinh - 12SINH Sinh - 12VĂN CNghệ - 10VĂN   CNghệ - 10HOÁ    
5     Sinh - 12SINH Sinh - 11TOÁN1   Sinh - 12A2 CNghệ - 10A2   CNghệ - 11ANH1
4 1     Sinh - 12ANH1         CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 11TOÁN1
2     Sinh - 12HOÁ         CNghệ - 12TIN CNghệ - 11SINH
3     Sinh - 12SINH         CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12ĐỊA
4               CNghệ - 12ANH1  
5                 CNghệ - 12A2
5 1   Sinh - 11SINH         Sinh - 10TIN CNghệ - 11A1 CNghệ - 12SỬ
2   Sinh - 11SINH   Sinh - 12TIN       CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12A1
3   Sinh - 11SINH   Sinh - 11LÝ     CNghệ - 10SỬ CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 12VĂN
4   Sinh - 11SỬ   Sinh - 11A1     Sinh - 10HOÁ CNghệ - 11A2 CNghệ - 12SINH
5                  
6 1 Sinh - 10A1         Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10A2 CNghệ - 12LÝ  
2 Sinh - 12TOÁN1     Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 12LÝ CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 11HOÁ  
3 CNghệ - 10LÝ     Sinh - 12SỬ   Sinh - 12A1   CNghệ - 12TOÁN2  
4 Sinh - 10TOÁN1     Sinh - 12TIN   Sinh - 11ANH1 CNghệ - 10ANH2 CNghệ - 12ANH2  
5             Sinh - 10SỬ    
7 1 Sinh - 12TOÁN2         Sinh - 12LÝ Sinh - 10ANH2    
2 CNghệ - 10TOÁN1         Sinh - 11ANH2 CNghệ - 10TIN    
3 Sinh - 12TOÁN1   Sinh - 12SINH     Sinh - 12ANH2     CNghệ - 12HOÁ
4 CNghệ - 10A1 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sinh - 12A2 CNghệ - 10ANH1 Họp CN Họp CN
5   SHL - 11SINH SHL - 12SINH SHL - 12TIN SHL - 10SINH     SHL - 11TOÁN2 SHL - 12HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TIN - THỂ - QPAN      
Thực hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT Trưởng HiềnTin QuếTin Ngân Thành Trang
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 10TIN        
2 Giao ban Giao ban Thể - 12ĐỊA     Giao ban       Tin - 10LÝ
3 Giao ban Giao ban Thể - 11ĐỊA     Giao ban       Tin - 10A1
4   Thể - 10ANH2           Tin - 12LÝ   Tin - 10HOÁ
5             Tin - 12A1 Tin - 12SINH   Tin - 11ANH1
3 1 Thể - 10SỬ Thể - 10ANH2 Thể - 12VĂN   Thể - 11TOÁN2     Tin - 11A1 Tin - 10ĐỊA Tin - 10LÝ
2 Thể - 12ANH1 Thể - 12HOÁ Thể - 11TOÁN1   Thể - 10VĂN     Tin - 12ĐỊA Tin - 10ANH1 Tin - 10HOÁ
3 Thể - 10A1 Thể - 12ANH2 Thể - 12SINH   Thể - 11A1 Tin - 10TIN       Tin - 10SỬ
4 Thể - 12A1 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12A2   Thể - 11LÝ Tin - 10TIN   Tin - 11SINH Tin - 11TOÁN2 Tin - 10SINH
5           Tin - 10TOÁN2 Tin - 12TOÁN2 Tin - 12TOÁN1 Tin - 11TIN  
4 1 Thể - 10A2     Thể - 11ANH1 Thể - 11SINH Tin - 10TOÁN1   Tin - 11A2    
2 Thể - 12A1     Thể - 10ĐỊA Thể - 11LÝ Tin - 10TOÁN1   Tin - 11HOÁ    
3 Thể - 12TOÁN1     Thể - 11ANH2 Thể - 10TOÁN2          
4 Thể - 10A1     Thể - 11TIN   Tin - 10TIN Tin - 12TIN Tin - 12SỬ    
5           Tin - 10TOÁN2 Tin - 12VĂN Tin - 11SỬ    
5 1 Thể - 12TOÁN1 Thể - 12TIN Thể - 11HOÁ Thể - 10SINH Thể - 10VĂN     Tin - 11VĂN    
2 Thể - 10SỬ Thể - 10TIN Thể - 12ĐỊA Thể - 11SỬ Thể - 10TOÁN2     Tin - 11LÝ    
3 Thể - 12ANH1 Thể - 12TOÁN2 Thể - 12A2 Thể - 11VĂN Thể - 10LÝ     Tin - 11ĐỊA    
4 Thể - 10A2 Thể - 10TOÁN1 Thể - 12LÝ Thể - 11TIN Thể - 10ANH1     Tin - 12ANH1    
5                    
6 1   Thể - 12HOÁ Thể - 11TOÁN1 Thể - 10ĐỊA Thể - 10HOÁ       Tin - 10ANH2 Tin - 11ANH2
2   Thể - 12SỬ Thể - 12SINH Thể - 11ANH2 Thể - 11A1       Tin - 10ANH2  
3   Thể - 12TIN   Thể - 11SỬ Thể - 10ANH1       Tin - 10ĐỊA Tin - 10A2
4   Thể - 10TIN Thể - 12LÝ Thể - 11A2 Thể - 11TOÁN2       Tin - 10ANH1 Tin - 10SINH
5                   Tin - 10VĂN
7 1   Thể - 12ANH2 Thể - 11ĐỊA Thể - 10SINH Thể - 11SINH     Tin - 12HOÁ Tin - 11TIN Tin - 10A1
2   Thể - 12SỬ Thể - 12VĂN Thể - 11VĂN         Tin - 11TIN Tin - 10A2
3   Thể - 12TOÁN2   Thể - 11ANH1 Thể - 10HOÁ Tin - 10TIN   Tin - 12A2   Tin - 10VĂN
4 Họp CN Họp CN Thể - 11HOÁ Thể - 11A2 Thể - 10LÝ Họp CN Tin - 12TIN Tin - 12ANH2 Tin - 11TOÁN1 Tin - 10SỬ
5 SHL - 12A1         SHL - 10TIN        

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây