Thời khóa biểu học kì I, năm học 2020-2021, số 1, các tổ

Thứ bảy - 25/07/2020 21:13
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 27 tháng 07 năm 2020      
                             
THỨ Ca Sính Đăng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1 Toán - 11TIN   Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN1   Toán - 11SINH Toán - 12LÝ Toán - 11TOÁN2 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SINH Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2
2   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12HOÁ   Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 11HOÁ Toán - 11A1   Toán - 11LÝ Toán - 12A1
3 1     Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN1 Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH Toán - 12LÝ Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2     Toán - 12A2 Toán - 12A1
2   Toán - 12TOÁN1         Toán - 12TIN Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2 Toán - 11A1 Toán - 12SINH Toán - 12ANH1 Toán - 11ANH2
4 1 Toán - 11TIN Toán - 12TOÁN1 Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN1     Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ     Toán - 11LÝ Toán - 12A1
2         Toán - 12HOÁ   Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 12ANH2     Toán - 12A2 Toán - 11ANH2
5 1 Toán - 11TIN   Toán - 11VĂN   Toán - 12HOÁ Toán - 11SINH Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 11A1   Toán - 11LÝ Toán - 11ANH2
2             Toán - 12LÝ Toán - 11ANH1 Toán - 11HOÁ   Toán - 12SINH Toán - 12ANH1 Toán - 12A1
6 1 Toán - 11TIN           Toán - 11A2 Toán - 12VĂN Toán - 12TOÁN2   Toán - 12SINH Toán - 12ANH1  
2           Toán - 11SINH Toán - 12TIN Toán - 11ANH1 Toán - 12ANH2 Toán - 11A1   Toán - 12A2  
7 1   Toán - 12TOÁN1         Toán - 11A2 Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN2     Toán - 11LÝ  
2       Toán - 11TOÁN1     Toán - 12TIN Toán - 11TOÁN2 Toán - 11HOÁ     Toán - 12A2  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 27 tháng 07 năm 2020      
                       
THỨ Ca HiềnV NhànV NhungV HằngV Lan Mai NgaV ThuýV Lĩnh Luyến
2 1       Văn - 12A2 Văn - 11A1     Văn - 12ANH2 Văn - 11A2  
2 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN Văn - 11ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 12ĐỊA   Văn - 11ĐỊA Văn - 11SỬ   Văn - 12ANH1
3 1             Văn - 11ĐỊA   Văn - 11A2  
2 Văn - 11ANH1                  
4 1         Văn - 11A1 Văn - 12VĂN   Văn - 12ANH2    
2   Văn - 11VĂN     Văn - 12ĐỊA     Văn - 11SỬ   Văn - 12ANH1
5 1       Văn - 12A2            
2     Văn - 11ANH2 Văn - 12SỬ   Văn - 12VĂN Văn - 11ĐỊA   Văn - 11A2  
6 1 Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 12A2 Văn - 11A1     Văn - 12ANH2    
2     Văn - 11ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 12ĐỊA Văn - 12VĂN   Văn - 11SỬ Văn - 11A2 Văn - 12ANH1
7 1   Văn - 11VĂN   Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA   Văn - 11ĐỊA Văn - 12ANH2    
2 Văn - 11ANH1   Văn - 11ANH2 Văn - 12SỬ Văn - 11A1 Văn - 12VĂN   Văn - 11SỬ   Văn - 12ANH1
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1    
TỔ LÝ    
Thực hiện từ ngày 27 tháng 07 năm 2020    
                     
THỨ Ca HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1     Lý - 11HOÁ   Lý - 11LÝ        
2 Lý - 11TIN           Lý - 12TIN    
3 1 Lý - 11TIN     Lý - 12TOÁN1     Lý - 12TIN    
2   Lý - 12HOÁ Lý - 11HOÁ Lý - 11TOÁN2 Lý - 11LÝ     Lý - 12LÝ  
4 1       Lý - 11TOÁN2         Lý - 12TOÁN2
2 Lý - 11TIN   Lý - 11HOÁ Lý - 12TOÁN1   Lý - 11TOÁN1 Lý - 12TIN Lý - 12LÝ Lý - 12A1
5 1       Lý - 12TOÁN1         Lý - 12A1
2   Lý - 12HOÁ   Lý - 11TOÁN2 Lý - 11LÝ Lý - 11TOÁN1     Lý - 12TOÁN2
6 1       Lý - 12TOÁN1   Lý - 11TOÁN1 Lý - 12TIN   Lý - 12A1
2   Lý - 12HOÁ Lý - 11HOÁ Lý - 11TOÁN2 Lý - 11LÝ     Lý - 12LÝ Lý - 12TOÁN2
7 1 Lý - 11TIN         Lý - 11TOÁN1     Lý - 12A1
2   Lý - 12HOÁ           Lý - 12LÝ Lý - 12TOÁN2
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1
TỔ HÓA
Thực hiện từ ngày 27 tháng 07 năm 2020
               
THỨ Ca Chiến Hiệu Hoan DũngH ThuỷH Tuân
2 1     Hoá - 12TIN Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12A1 Hoá - 12HOÁ
2 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12LÝ Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12SINH
3 1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 11LÝ   Hoá - 12TOÁN2  
2   Hoá - 11TIN Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 12A1  
4 1     Hoá - 12TIN   Hoá - 11SINH Hoá - 12HOÁ
2 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 11LÝ   Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12SINH
5 1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12LÝ Hoá - 12TOÁN2  
2   Hoá - 11TIN Hoá - 12TIN Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 11SINH  
6 1 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11HOÁ Hoá - 11LÝ Hoá - 12LÝ Hoá - 11SINH Hoá - 12HOÁ
2   Hoá - 11TIN Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12A1 Hoá - 12SINH
7 1 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11HOÁ Hoá - 12TIN Hoá - 12LÝ Hoá - 11SINH Hoá - 12HOÁ
2   Hoá - 11TIN Hoá - 11LÝ Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12A1 Hoá - 12SINH
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN
Thực hiện từ ngày 27 tháng 07 năm 2020
                 
THỨ Ca Hiếu Huyền ThuỷSử YếnSử Duyên L.Anh V.Anh
2 1   Sử - 11SỬ Sử - 12ĐỊA Sử - 12SỬ     Địa - 11ĐỊA
2              
3 1     Sử - 12ĐỊA   Địa - 11SỬ Địa - 12SỬ  
2   Sử - 11SỬ   Sử - 12SỬ Địa - 12ĐỊA   Địa - 11ĐỊA
4 1 Sử - 11ĐỊA   Sử - 12ĐỊA   Địa - 11SỬ Địa - 12SỬ  
2       Sử - 12SỬ     Địa - 11ĐỊA
5 1 Sử - 11ĐỊA   Sử - 12ĐỊA   Địa - 11SỬ Địa - 12SỬ  
2   Sử - 11SỬ     Địa - 12ĐỊA    
6 1 Sử - 11ĐỊA Sử - 11SỬ   Sử - 12SỬ Địa - 12ĐỊA    
2             Địa - 11ĐỊA
7 1         Địa - 11SỬ Địa - 12SỬ  
2 Sử - 11ĐỊA       Địa - 12ĐỊA    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1
TỔ NGOẠI NGỮ
Thực hiện từ ngày 27 tháng 07 năm 2020
               
THỨ Ca Giang Ngọc NgaA ThanhA Chi P.Anh
2 1 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 11ANH1    
2 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 12A2    
3 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A1
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2   T.Anh - 11A2
4 1   T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 12A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A2
2       T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 11A1
5 1 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A2
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 12A2   T.Anh - 11A1
6 1   T.Anh - 11ANH2        
2     T.Anh - 11VĂN      
7 1 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11A1
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 11A2
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU số 1
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 27 tháng 07 năm 2020
               
THỨ Ca Hải HạnhS        
2 1            
2 Sinh - 11SINH          
3 1   Sinh - 12SINH        
2 Sinh - 11SINH          
4 1   Sinh - 12SINH        
2 Sinh - 11SINH          
5 1   Sinh - 12SINH        
2            
6 1            
2            
7 1   Sinh - 12SINH        
2 Sinh - 11SINH          

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây