THỜI KHÓA BIỂU HÈ SỐ 03, THỰC HIỆN TỪ 01/8/2017

Thứ hai - 31/07/2017 15:03
THỜI KHÓA BIỂU HÈ SỐ 03
THỰC HIỆN TỪ 01/8/2017
KHỐI 10
THỨ CA 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 Toán - Dung Hoá - Chiến Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Toán - Q.Thắng Lý - TuấnL Lý - Nết T.Anh - LinhA Sử - NhànS Sử - Huyền Văn - Lan Toán - Út
2 Hoá - Hoan Toán - Q.Thắng Toán - Liên Hoá - Hướng Toán - Dâu Hoá - Hiệu T.Anh - Giang Văn - HiềnV Văn - NgaV Toán - H.Thắng Toán - HằngT T.Anh - Hậu T.Anh - HạnhA
3 1 Hoá - Hoan Hoá - Chiến Toán - Liên Hoá - Hướng Toán - Dâu Hoá - Hiệu Toán - Đăng Văn - HiềnV T.Anh - LinhA Địa - Tùng Văn - ThuýV Toán - HằngT Văn - P.Lan
2 Lý - Nhật Lý - L.Sơn Hoá - Hướng Toán - Liên Lý - Tuyền Sinh - Hồi T.Anh - Giang Lý - Nết Toán - H.Thắng Văn - ThuýV Địa - L.Anh Văn - Lan T.Anh - HạnhA
4 1 Toán - Dung Lý - L.Sơn Lý - Thưởng Hoá - Hướng Hoá - NhungH Toán - Q.Thắng Toán - Đăng Văn - HiềnV T.Anh - LinhA Toán - H.Thắng Văn - ThuýV T.Anh - Hậu Toán - Út
2 Lý - Nhật Hoá - Chiến Hoá - Hướng Toán - Liên Lý - Tuyền Hoá - Hiệu Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Văn - ThuýV Địa - L.Anh Văn - Lan T.Anh - HạnhA
5 1 Lý - Nhật Hoá - Chiến Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Toán - Dâu Sinh - Hồi Toán - Đăng T.Anh - NgaA Văn - NgaV Văn - ThuýV T.Anh - Ngọc T.Anh - Hậu Văn - P.Lan
2 Toán - Dung Toán - Q.Thắng Tin - HiềnTin Hoá - Hướng Hoá - NhungH Hoá - Hiệu Hoá - Chiến Toán - Phượng Toán - H.Thắng Địa - Tùng Văn - ThuýV Toán - HằngT T.Anh - HạnhA
6 1 Hoá - Hoan Lý - L.Sơn Hoá - Hướng Toán - Liên Toán - Dâu Toán - Q.Thắng Hoá - Chiến T.Anh - NgaA Toán - H.Thắng Địa - Tùng Sử - Huyền Văn - Lan Văn - P.Lan
2 Toán - Dung Toán - Q.Thắng Toán - Liên Lý - Ng.Sơn Hoá - NhungH Sinh - Hồi T.Anh - Giang Toán - Phượng Văn - NgaV Sử - NhànS Địa - L.Anh Toán - HằngT Toán - Út
7 1 Lý - Nhật Lý - L.Sơn Toán - Liên Lý - Ng.Sơn Hoá - NhungH Sinh - Hồi Hoá - Chiến Lý - Nết Văn - NgaV T.Anh - Giang Toán - HằngT T.Anh - Hậu Toán - Út
2 Hoá - Hoan T.Anh - TrungA Tin - HiềnTin Toán - Liên Lý - Tuyền Toán - Q.Thắng Lý - TuấnL Toán - Phượng T.Anh - LinhA Sử - NhànS Sử - Huyền Toán - HằngT Văn - P.Lan

KHỐI 11
THỨ CA 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 Toán - Sính Lý - HươngL Hoá - ThuỷH Hoá - Hoan Hoá - Hiệu Sinh - Kiên Toán - Dũng Toán - Dua Toán - H.Thắng Sử - Thoa Sử - Khoa Văn - NhànV T.Anh - Đạo
2 Lý - Nết Hoá - DũngH Toán - Dung Toán - Phượng Lý - Nhật Hoá - Chiến Lý - Thưởng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Địa - Duyên Văn - NhànV T.Anh - Hưng Toán - HiềnT
3 1 Lý - Nết Lý - HươngL Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Lý - Nhật Sinh - Kiên Toán - Dũng Văn - HằngV Toán - H.Thắng Toán - Út Toán - Dua Văn - NhànV T.Anh - Đạo
2 Toán - Sính Toán - HuệT Hoá - ThuỷH Hoá - Hoan Toán - Út Toán - Đăng T.Anh - Chi T.Anh - Ngọc Văn - Vân Sử - Thoa T.Anh - LinhA Toán - Dua Toán - HiềnT
4 1 Toán - Sính Lý - HươngL Lý - Tuyền Hoá - Hoan Hoá - Hiệu Hoá - Chiến Toán - Dũng Toán - Dua T.Anh - Ngọc T.Anh - TrungA Địa - Duyên Văn - NhànV Toán - HiềnT
2 Hoá - Hoan Hoá - DũngH Toán - Dung Lý - L.Sơn Toán - Út Toán - Đăng Lý - Thưởng T.Anh - Ngọc Văn - Vân Địa - Duyên Sử - Khoa Toán - Dua Văn - NhungV
5 1 Hoá - Hoan Hoá - DũngH Toán - Dung Toán - Phượng Toán - Út Sinh - Kiên Văn - NhungV Toán - Dua Toán - H.Thắng Văn - Luyến Văn - NhànV T.Anh - Hưng T.Anh - Đạo
2 Lý - Nết Toán - HuệT Hoá - ThuỷH Hoá - Hoan Lý - Nhật Toán - Đăng Lý - Thưởng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Toán - Út Địa - Duyên Văn - NhànV Văn - NhungV
6 1 Toán - Sính T.Anh - Chi Toán - Dung Toán - Phượng Hoá - Hiệu Sinh - Kiên Văn - NhungV T.Anh - Ngọc Văn - Vân Địa - Duyên Văn - NhànV Toán - Dua T.Anh - Đạo
2 Hoá - Hoan Lý - HươngL Lý - Tuyền Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - Chiến T.Anh - Chi Toán - Dua T.Anh - Ngọc Văn - Luyến Địa - Duyên T.Anh - Hưng Văn - NhungV
7 1 Hoá - Hoan Hoá - DũngH Lý - Tuyền Toán - Phượng Hoá - Hiệu Toán - Đăng Văn - NhungV Văn - HằngV Văn - Vân Văn - Luyến Toán - Dua T.Anh - Hưng Toán - HiềnT
2 Lý - Nết Toán - HuệT Hoá - ThuỷH Lý - L.Sơn Toán - Út Hoá - Chiến T.Anh - Chi T.Anh - Ngọc Toán - H.Thắng Sử - Thoa Sử - Khoa Toán - Dua Văn - NhungV

KHỐI 12
THỨ CA 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 Hoá - DũngH T.Anh - Chi Toán - Dâu Lý - Du Lý - Tuyết Toán - Hiện Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - HằngT Sử - Hiếu Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng Lý - Ng.Sơn Lý - TuấnL Toán - Sính Hoá - Tuân Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Văn - Lan T.Anh - Chi Văn - HàV Sử - Yến Toán - HuệT Toán - Hiện
3 1 Toán - Hừng Lý - Ng.Sơn Lý - TuấnL Hoá - ThuỷH Hoá - Tuân Sinh - Hải Toán - HiềnT Toán - HàT T.Anh - Chi Địa - L.Anh Địa - V.Anh Toán - HuệT Toán - Hiện
2 Lý - HươngL Hoá - Hiệu Toán - Dâu Lý - Du Toán - Hường Toán - Hiện Hoá - Tuân T.Anh - Hậu Toán - HằngT Toán - HàT Văn - HiềnV Văn - HằngV Văn - Lĩnh
4 1 Hoá - DũngH Lý - Ng.Sơn Lý - TuấnL Hoá - ThuỷH Toán - Hường Toán - Hiện Lý - Tuyết Văn - Lan Văn - Mai Địa - L.Anh Sử - Yến T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
2 Lý - HươngL Toán - Hường Hoá - NhungH Toán - Sính Lý - Tuyết Hoá - ThuỷH Toán - HiềnT T.Anh - Hậu T.Anh - Chi Sử - Hiếu Văn - HiềnV Toán - HuệT Toán - Hiện
5 1 Toán - Hừng Hoá - Hiệu Hoá - NhungH Hoá - ThuỷH Toán - Hường Toán - Hiện Lý - Tuyết Toán - HàT Toán - HằngT Địa - L.Anh Sử - Yến Văn - HằngV T.Anh - Giang
2 Hoá - DũngH Toán - Hường Toán - Dâu Lý - Du Lý - Tuyết Sinh - Hải Sinh - Sâm T.Anh - Hậu Văn - Mai T.Anh - Giang Toán - HiềnT T.Anh - ThanhA Toán - Hiện
6 1 Lý - HươngL Lý - Ng.Sơn Hoá - NhungH Hoá - ThuỷH Lý - Tuyết Sinh - Hải Hoá - Tuân Toán - HàT Toán - HằngT Văn - HàV Toán - HiềnT Văn - HằngV T.Anh - Giang
2 Toán - Hừng Hoá - Hiệu Toán - Dâu Toán - Sính Hoá - Tuân Hoá - ThuỷH Sinh - Sâm Văn - Lan Văn - Mai Toán - HàT T.Anh - NgaA Toán - HuệT Văn - Lĩnh
7 1 Lý - HươngL Toán - Hường Lý - TuấnL Toán - Sính Hoá - Tuân Hoá - ThuỷH T.Anh - NgaA Văn - Lan T.Anh - Chi Sử - Hiếu Địa - V.Anh T.Anh - ThanhA Văn - Lĩnh
2 Hoá - DũngH Hoá - Hiệu Hoá - NhungH Lý - Du Toán - Hường Sinh - Hải Hoá - Tuân T.Anh - Hậu Văn - Mai Văn - HàV Văn - HiềnV Văn - HằngV T.Anh - Giang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây