Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 11, các tổ

Thứ sáu - 03/07/2020 22:51
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11    
TỔ TOÁN    
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ Phượng Út H.Thắng
2 1 ChCờ - 12TOÁN2     ChCờ - 12TOÁN1     ChCờ - 12A2    
2       Giao ban     Toán - 12A2    
3 Toán - 12TOÁN2   Toán - 12A1 Giao ban          
4     Toán - 12A1            
3 1   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12A2    
2   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1     Toán - 12SINH    
3 Toán - 12TOÁN2           Toán - 12SINH    
4 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ĐỊA         Toán - 12SINH    
4 1   Toán - 12TIN Toán - 12A1     Toán - 12LÝ Toán - 12A2 Toán - 12VĂN  
2     Toán - 12A1     Toán - 12LÝ Toán - 12A2   Toán - 12SỬ
3   Toán - 12HOÁ     Toán - 12ANH1   Toán - 12SINH Toán - 12ANH2  
4   Toán - 12ĐỊA     Toán - 12ANH1     Toán - 12ANH2  
5 1   Toán - 12ĐỊA           Toán - 12ANH2  
2   Toán - 12ĐỊA       Toán - 12LÝ      
3   Toán - 12TIN     Toán - 12ANH1 Toán - 12LÝ   Toán - 12VĂN  
4         Toán - 12ANH1     Toán - 12VĂN  
6 1                 Toán - 12SỬ
2                 Toán - 12SỬ
3               Toán - 12ANH2 Toán - 12SỬ
4               Toán - 12VĂN  
7 1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1          
2   Toán - 12TIN   Toán - 12TOÁN1          
3 Họp CN Toán - 12TIN   Họp CN     Họp CN    
4 SHL - 12TOÁN2     SHL - 12TOÁN1     SHL - 12A2    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT NhungV HằngV HàV Lan NgaV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1         ChCờ - 12VĂN          
2         Văn - 12VĂN   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12TIN  
3 Văn - 12SINH       Văn - 12VĂN   Văn - 12TOÁN1   Văn - 12TIN  
4 Văn - 12SINH       Văn - 12VĂN   Văn - 12ĐỊA      
3 1       Văn - 12LÝ            
2       Văn - 12LÝ   Văn - 12ANH1        
3           Văn - 12ANH1     Văn - 12TIN  
4           Văn - 12A2     Văn - 12TIN  
4 1             Văn - 12TOÁN1      
2             Văn - 12TOÁN1      
3             Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN2    
4               Văn - 12TOÁN2    
5 1     Văn - 12A1             Văn - 12SỬ
2     Văn - 12A1             Văn - 12SỬ
3   Văn - 12HOÁ                
4   Văn - 12HOÁ                
6 1   Văn - 12HOÁ Văn - 12A1 Văn - 12LÝ     Văn - 12ĐỊA     Văn - 12ANH2
2   Văn - 12HOÁ Văn - 12A1 Văn - 12LÝ   Văn - 12ANH1 Văn - 12ĐỊA     Văn - 12ANH2
3           Văn - 12A2   Văn - 12TOÁN2    
4           Văn - 12A2   Văn - 12TOÁN2   Văn - 12SỬ
7 1         Văn - 12VĂN         Văn - 12SỬ
2 Văn - 12SINH         Văn - 12A2       Văn - 12ANH2
3 Văn - 12SINH       Họp CN Văn - 12ANH1       Văn - 12ANH2
4         SHL - 12VĂN          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11
TỔ LÝ
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020
             
THỨ TIẾT Nhật Ng.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền
2 1       ChCờ - 12A1  
2   Giao ban   Lý - 12A1 Lý - 12HOÁ
3   Giao ban     Lý - 12HOÁ
4     Lý - 12TIN Lý - 12TOÁN2 Lý - 12HOÁ
3 1       Lý - 12TOÁN2  
2       Lý - 12TOÁN2  
3       Lý - 12A1  
4       Lý - 12A1  
4 1 Lý - 12SINH        
2 Lý - 12SINH   Lý - 12TIN    
3 Lý - 12TOÁN1 Lý - 12LÝ Lý - 12TIN    
4 Lý - 12TOÁN1 Lý - 12LÝ Lý - 12TIN   Lý - 12HOÁ
5 1          
2          
3          
4          
6 1 Lý - 12SINH        
2          
3 Lý - 12TOÁN1        
4 Lý - 12TOÁN1        
7 1       Lý - 12A1  
2   Lý - 12LÝ   Lý - 12TOÁN2  
3   Lý - 12LÝ   Họp CN  
4       SHL - 12A1  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11
TỔ HÓA
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020
             
THỨ TIẾT Chiến Hướng DũngH ThuỷH NhungH
2 1          
2 Giao ban        
3 Giao ban        
4          
3 1     Hoá - 12A1    
2     Hoá - 12A1    
3          
4          
4 1 Hoá - 12TOÁN2       Hoá - 12HOÁ
2 Hoá - 12TOÁN2       Hoá - 12HOÁ
3          
4 Hoá - 12SINH        
5 1       Hoá - 12LÝ Hoá - 12HOÁ
2         Hoá - 12HOÁ
3       Hoá - 12TOÁN1  
4   Hoá - 12TIN   Hoá - 12TOÁN1  
6 1 Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 12TOÁN1  
2 Hoá - 12SINH Hoá - 12TIN      
3 Hoá - 12SINH Hoá - 12TIN Hoá - 12A1 Hoá - 12LÝ  
4 Hoá - 12SINH Hoá - 12TIN Hoá - 12A1 Hoá - 12LÝ  
7 1       Hoá - 12LÝ  
2          
3 Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 12TOÁN1  
4          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11  
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN  
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT NhànSử Thoa L.Anh Minh V.Anh H.Anh Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ     ChCờ - 12ĐỊA       ChCờ - 12LÝ
2 Sử - 12SỬ           GDCD - 12ANH2 GDCD - 12ĐỊA
3       Địa - 12SỬ     GDCD - 12ANH2 GDCD - 12ĐỊA
4       Địa - 12SỬ       GDCD - 12ANH1
3 1 Sử - 12SỬ Sử - 12ANH1         GDCD - 12ANH2 GDCD - 12VĂN
2 Sử - 12SỬ Sử - 12ANH2         GDCD - 12A2 GDCD - 12VĂN
3 Sử - 12VĂN Sử - 12ANH2         GDCD - 12A2 GDCD - 12ĐỊA
4 Sử - 12VĂN Sử - 12ANH2         GDCD - 12SỬ GDCD - 12ANH1
4 1 Sử - 12SỬ Sử - 12ANH1   Địa - 12ĐỊA   Địa - 12ANH2    
2 Sử - 12VĂN Sử - 12ANH1   Địa - 12ĐỊA   Địa - 12ANH2    
3 Sử - 12VĂN Sử - 12A2   Địa - 12SỬ        
4 Sử - 12VĂN Sử - 12A2   Địa - 12SỬ        
5 1   Sử - 12A2 Địa - 12ANH1   Địa - 12VĂN      
2   Sử - 12ANH1     Địa - 12VĂN      
3   Sử - 12ĐỊA Địa - 12A2          
4   Sử - 12ĐỊA Địa - 12A2          
6 1   Sử - 12A2 Địa - 12ANH1          
2   Sử - 12A2            
3   Sử - 12ĐỊA            
4   Sử - 12ANH2            
7 1   Sử - 12ANH2   Địa - 12ĐỊA     GDCD - 12A2 GDCD - 12ANH1
2   Sử - 12ANH1   Địa - 12ĐỊA     GDCD - 12SỬ GDCD - 12VĂN
3 Họp CN Sử - 12ĐỊA   Họp CN     GDCD - 12SỬ Họp CN
4 SHL - 12SỬ     SHL - 12ĐỊA       SHL - 12LÝ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11
TỔ NGOẠI NGỮ
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020
               
THỨ TIẾT Giang HạnhA Hậu Hưng NgaA Trung
2 1   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 12ANH1      
2   Giao ban T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12LÝ  
3   Giao ban T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A2  
4   T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 12A2  
3 1       T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12SINH
2       T.Anh - 12ĐỊA    
3       T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 12SỬ
4       T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12LÝ  
4 1            
2            
3            
4            
5 1       T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12SINH
2   T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2 T.Anh - 12SINH
3   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12A1 T.Anh - 12SỬ
4   T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12A1 T.Anh - 12SỬ
6 1 T.Anh - 12VĂN     T.Anh - 12TIN    
2 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1    
3 T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12ANH1      
4   T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12ĐỊA    
7 1            
2   T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 12A1  
3 T.Anh - 12VĂN Họp CN Họp CN   T.Anh - 12A2  
4   SHL - 12ANH2 SHL - 12ANH1      
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020
             
THỨ TIẾT HạnhS HươngS Hồi Thương YếnCN
2 1     ChCờ - 12SINH   ChCờ - 12HOÁ
2 Giao ban Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12SINH    
3 Giao ban Sinh - 12LÝ      
4   Sinh - 12LÝ Sinh - 12TOÁN1    
3 1 Sinh - 12TIN        
2 Sinh - 12TIN        
3 Sinh - 12HOÁ        
4 Sinh - 12HOÁ        
4 1          
2          
3       Sinh - 12A1  
4       Sinh - 12A1  
5 1   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12TOÁN1    
2   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 12TOÁN1    
3     Sinh - 12SINH    
4   Sinh - 12LÝ Sinh - 12SINH    
6 1          
2          
3          
4          
7 1 Sinh - 12TIN   Sinh - 12SINH    
2          
3 Sinh - 12HOÁ   Họp CN Sinh - 12A1 Họp CN
4     SHL - 12SINH   SHL - 12HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 11
TỔ TIN - THỂ
Thực hiện từ ngày 06 tháng 07 năm 2020
       
THỨ TIẾT HiềnTin  
2 1 ChCờ - 12TIN  
2 Giao ban  
3 Giao ban  
4    
3 1    
2    
3    
4    
4 1    
2    
3    
4    
5 1    
2    
3    
4    
6 1    
2    
3    
4    
7 1    
2    
3 Họp CN  
4 SHL - 12TIN  

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây