Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 9, các tổ

Chủ nhật - 10/05/2020 11:50
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng DungT HằngT Huệ HiềnT Hường Phượng Út HàT H.Thắng
2 1     ChCờ - 11TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10TOÁN1 ChCờ - 12TOÁN1   ChCờ - 11TIN ChCờ - 10TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 12A2   ChCờ - 10LÝ  
2 Giao ban Giao ban Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ   Toán - 12A1 Giao ban Toán - 11SỬ Toán - 12LÝ Toán - 10ANH1 Toán - 10A1 Toán - 12SINH   Toán - 10LÝ  
3 Giao ban Giao ban   Toán - 10SỬ     Giao ban Toán - 10SINH Toán - 12LÝ Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
4       Toán - 12TOÁN2     Toán - 12TOÁN1   Toán - 12LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A2   Toán - 11A2 Toán - 12SỬ
3 1 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12ĐỊA           Toán - 11ANH2 Toán - 12A2 Toán - 12ANH2   Toán - 10ANH2
2 Toán - 10HOÁ   Toán - 11TOÁN1   Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1 Toán - 11ĐỊA     Toán - 11ANH2 Toán - 10VĂN Toán - 12ANH2   Toán - 10ANH2
3         Toán - 12HOÁ   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10SINH     Toán - 10A1 Toán - 10VĂN Toán - 11SINH Toán - 11ANH1 Toán - 11A1
4         Toán - 12HOÁ   Toán - 11HOÁ Toán - 10SINH       Toán - 10VĂN Toán - 11SINH Toán - 11A2 Toán - 11A1
4 1 Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN2   Toán - 12A1 Toán - 11HOÁ Toán - 12ANH1 Toán - 11TIN     Toán - 12SINH      
2 Toán - 10HOÁ Toán - 10TIN   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12HOÁ Toán - 12A1 Toán - 11HOÁ Toán - 11ĐỊA Toán - 11TIN     Toán - 12SINH   Toán - 11A2  
3       Toán - 10A2       Toán - 11SỬ Toán - 11LÝ     Toán - 12SINH   Toán - 11ANH1  
4       Toán - 10A2 Toán - 12TIN Toán - 10TOÁN1 Toán - 12TOÁN1 Toán - 11SỬ Toán - 11LÝ     Toán - 12A2   Toán - 11ANH1  
5 1   Toán - 10TIN     Toán - 12ĐỊA Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1 Toán - 11LÝ Toán - 11VĂN     Toán - 12VĂN   Toán - 10ANH2
2   Toán - 10TIN     Toán - 12ĐỊA Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1 Toán - 12LÝ Toán - 11VĂN     Toán - 12VĂN   Toán - 12SỬ
3         Toán - 12TIN Toán - 10TOÁN1   Toán - 10SINH Toán - 11TIN Toán - 10ANH1     Toán - 12ANH2 Toán - 10LÝ Toán - 11A1
4         Toán - 12TIN Toán - 12A1     Toán - 11TIN Toán - 10ANH1       Toán - 10LÝ Toán - 10ĐỊA
6 1       Toán - 10A2       Toán - 12ANH1   Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 12VĂN   Toán - 10ĐỊA
2               Toán - 11ĐỊA   Toán - 10TOÁN2 Toán - 10A1   Toán - 12VĂN Toán - 11ANH1 Toán - 10ĐỊA
3       Toán - 12TOÁN2       Toán - 11ĐỊA   Toán - 10TOÁN2 Toán - 10A1        
4       Toán - 10SỬ       Toán - 11SỬ   Toán - 11VĂN Toán - 11TOÁN2   Toán - 11SINH Toán - 10LÝ Toán - 10ANH2
7 1       Toán - 10A2   Toán - 10TOÁN1 Toán - 11HOÁ   Toán - 11LÝ Toán - 10TOÁN2 Toán - 11ANH2   Toán - 12ANH2   Toán - 12SỬ
2     Toán - 11TOÁN1 Toán - 10SỬ Toán - 12TIN         Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 10VĂN     Toán - 11A1
3     Họp CN Họp CN Toán - 12ĐỊA Họp CN Họp CN   Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Toán - 11SINH Họp CN Toán - 10ĐỊA
4   Họp CN SHL - 11TOÁN1 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10TOÁN1 SHL - 12TOÁN1   SHL - 11TIN SHL - 10TOÁN2 SHL - 11TOÁN2 SHL - 12A2   SHL - 10LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020      
                             
THỨ TIẾT HiềnV NhànV NhungV HằngV HàV Lan Mai NgaV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1   ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11A2   ChCờ - 10A1 ChCờ - 11VĂN ChCờ - 12VĂN     ChCờ - 10A2    
2 Giao ban Giao ban       Văn - 11ĐỊA Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN2 Văn - 10HOÁ   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 11LÝ
3 Giao ban Giao ban Văn - 12SINH Văn - 12HOÁ   Văn - 11ĐỊA   Văn - 12VĂN Văn - 10HOÁ   Văn - 10A2 Văn - 12TIN Văn - 12ANH2
4   Văn - 10VĂN Văn - 10LÝ Văn - 12HOÁ     Văn - 11TIN Văn - 12VĂN         Văn - 12ANH2
3 1         Văn - 11A1           Văn - 10A2    
2     Văn - 12SINH               Văn - 10A2 Văn - 12TIN  
3 Văn - 10ANH1   Văn - 12SINH   Văn - 10TOÁN2             Văn - 10TIN  
4 Văn - 10ĐỊA   Văn - 11TOÁN1   Văn - 10TOÁN2           Văn - 10SỬ Văn - 10TIN  
4 1   Văn - 10SINH           Văn - 12VĂN         Văn - 11LÝ
2               Văn - 11TOÁN2 Văn - 10TOÁN1       Văn - 11LÝ
3   Văn - 10VĂN           Văn - 11TOÁN2 Văn - 10TOÁN1       Văn - 12ANH2
4   Văn - 10VĂN             Văn - 12ANH1        
5 1       Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2 Văn - 10A1 Văn - 11TIN     Văn - 12TOÁN1 Văn - 10SỬ Văn - 11ANH1  
2       Văn - 11SỬ Văn - 12A1 Văn - 10A1 Văn - 11TIN   Văn - 10HOÁ Văn - 12TOÁN1 Văn - 10SỬ Văn - 11ANH1  
3     Văn - 11TOÁN1 Văn - 11A2 Văn - 12A1 Văn - 12LÝ Văn - 11VĂN   Văn - 12ANH1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12TOÁN2 Văn - 10TIN  
4     Văn - 11TOÁN1 Văn - 11A2 Văn - 11A1   Văn - 11VĂN   Văn - 12A2   Văn - 12TOÁN2    
6 1 Văn - 10ANH1 Văn - 10SINH   Văn - 12HOÁ Văn - 12A1 Văn - 11ĐỊA       Văn - 11HOÁ     Văn - 11SINH
2 Văn - 10ANH1 Văn - 10SINH     Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ       Văn - 11HOÁ     Văn - 11SINH
3 Văn - 10ĐỊA Văn - 10VĂN   Văn - 11SỬ Văn - 11ANH2 Văn - 12LÝ     Văn - 12A2 Văn - 12ĐỊA   Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ
4 Văn - 10ĐỊA     Văn - 11A2         Văn - 10TOÁN1 Văn - 12ĐỊA   Văn - 11ANH1 Văn - 12SỬ
7 1             Văn - 11VĂN           Văn - 11SINH
2     Văn - 10LÝ   Văn - 10TOÁN2 Văn - 10A1     Văn - 12A2 Văn - 12TOÁN1   Văn - 10ANH2  
3 Họp CN Họp CN Văn - 10LÝ Họp CN Văn - 11A1 Họp CN Họp CN Họp CN Văn - 12ANH1 Văn - 11HOÁ Họp CN Văn - 10ANH2 Văn - 12SỬ
4   SHL - 10VĂN   SHL - 11A2   SHL - 10A1 SHL - 11VĂN SHL - 12VĂN     SHL - 10A2    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9      
TỔ LÝ      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết
2 1   ChCờ - 10TIN           ChCờ - 12A1 ChCờ - 11LÝ  
2 Lý - 11A2       Giao ban Giao ban Lý - 10TOÁN1 Lý - 11SINH Lý - 12HOÁ  
3 Lý - 11TIN Lý - 10TIN     Giao ban Giao ban Lý - 10ANH2 Lý - 11ANH2 Lý - 11LÝ  
4 Lý - 11VĂN Lý - 10TIN         Lý - 10A2 Lý - 12A1 Lý - 11LÝ  
3 1   Lý - 10SINH       Lý - 10LÝ   Lý - 12TOÁN2    
2   Lý - 10SINH       Lý - 10LÝ   Lý - 12TOÁN2    
3   Lý - 11SỬ                
4   Lý - 10A1       Lý - 12A2        
4 1       Lý - 12TOÁN1 Lý - 11TOÁN1         Lý - 11TOÁN2
2 Lý - 10SỬ     Lý - 10ĐỊA     Lý - 12TIN     Lý - 12ANH1
3 Lý - 10TOÁN2       Lý - 12LÝ   Lý - 12TIN     Lý - 12SỬ
4 Lý - 10ANH1           Lý - 10ANH2      
5 1 Lý - 10ANH1                  
2 Lý - 10TOÁN2   Lý - 12ANH2 Lý - 12SINH            
3     Lý - 11HOÁ Lý - 10HOÁ     Lý - 10A2      
4 Lý - 10SỬ   Lý - 12ĐỊA Lý - 12TOÁN1     Lý - 12VĂN      
6 1       Lý - 10HOÁ           Lý - 12SỬ
2     Lý - 12ĐỊA             Lý - 11TOÁN2
3       Lý - 12SINH           Lý - 12ANH1
4     Lý - 12ANH2 Lý - 10VĂN           Lý - 11A1
7 1 Lý - 11TIN Lý - 10A1       Lý - 10LÝ   Lý - 12A1 Lý - 12HOÁ Lý - 11A1
2     Lý - 11HOÁ Lý - 10ĐỊA Lý - 12LÝ   Lý - 10TOÁN1 Lý - 11SINH    
3 Lý - 11A2 Họp CN Lý - 11ĐỊA Lý - 10VĂN Lý - 11TOÁN1 Lý - 12A2 Lý - 12VĂN Họp CN Họp CN Lý - 11ANH1
4   SHL - 10TIN           SHL - 12A1 SHL - 11LÝ  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9  
TỔ HÓA  
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân NhungH
2 1   ChCờ - 10HOÁ            
2 Giao ban Hoá - 10TIN     Hoá - 12ĐỊA      
3 Giao ban       Hoá - 11TOÁN1      
4         Hoá - 10ANH2      
3 1     Hoá - 11ANH1 Hoá - 10SỬ Hoá - 10VĂN Hoá - 10ANH1 Hoá - 11HOÁ Hoá - 12VĂN
2     Hoá - 11SỬ Hoá - 11A2 Hoá - 10A1   Hoá - 11HOÁ Hoá - 12VĂN
3       Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12A1 Hoá - 11ANH2    
4       Hoá - 12ANH1 Hoá - 12A1 Hoá - 11ĐỊA    
4 1       Hoá - 12ANH2 Hoá - 12ĐỊA Hoá - 10A2    
2         Hoá - 12SỬ Hoá - 12LÝ    
3       Hoá - 11A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 12TOÁN1    
4       Hoá - 10ĐỊA Hoá - 10A1 Hoá - 11A1    
5 1 Hoá - 12SINH   Hoá - 10LÝ Hoá - 12TIN Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11A1 Hoá - 11SINH  
2     Hoá - 10LÝ   Hoá - 11LÝ Hoá - 10SINH Hoá - 11SINH  
3 Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 12A2 Hoá - 10SỬ Hoá - 12SỬ Hoá - 11ANH2    
4 Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 12ANH2   Hoá - 10A2    
6 1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10TIN Hoá - 12A2 Hoá - 11TOÁN2   Hoá - 12LÝ    
2 Hoá - 12SINH Hoá - 10HOÁ Hoá - 11SỬ Hoá - 12TIN   Hoá - 12TOÁN1    
3 Hoá - 11VĂN   Hoá - 11TIN     Hoá - 10ANH1    
4     Hoá - 11TIN          
7 1   Hoá - 10HOÁ     Hoá - 10VĂN Hoá - 11ĐỊA    
2 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10HOÁ Hoá - 11ANH1 Hoá - 12ANH1       Hoá - 12HOÁ
3 Hoá - 11VĂN Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11LÝ Hoá - 10SINH   Hoá - 12HOÁ
4   SHL - 10HOÁ            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9      
TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020      
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànSử ThuỷSử Thoa YếnSử Duyên L.Anh Minh V.Anh ThúyĐịa H.Anh Loan Vui
2 1   ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 12SỬ     ChCờ - 11SỬ ChCờ - 11ĐỊA   ChCờ - 12ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA       ChCờ - 12LÝ
2 Giao ban Sử - 11HOÁ Giao ban Sử - 10A2 Sử - 11A1   Sử - 11ANH2 Giao ban Địa - 12A2 Địa - 12SỬ Địa - 10ĐỊA   Địa - 10VĂN GDCD - 12ANH2 Giao ban
3 Giao ban Sử - 10TOÁN1 Giao ban       Sử - 11SỬ Giao ban Địa - 12TOÁN1   Địa - 10ĐỊA   Địa - 10LÝ GDCD - 11HOÁ Giao ban
4   Sử - 10SỬ     Sử - 11ĐỊA   Sử - 11SỬ   Địa - 12ANH1       Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12SINH GDCD - 11ANH2
3 1 Sử - 11TOÁN2       Sử - 11A2 Sử - 12HOÁ     Địa - 12TOÁN1         GDCD - 10A1 GDCD - 12LÝ
2       Sử - 12A1 Sử - 11SINH Sử - 10ANH1     Địa - 12ANH1         GDCD - 11ANH1 GDCD - 12ĐỊA
3 Sử - 11TOÁN1     Sử - 12SỬ                   GDCD - 10HOÁ GDCD - 12ANH1
4       Sử - 12SINH   Sử - 12LÝ     Địa - 10ANH2         GDCD - 10ANH1 GDCD - 12TIN
4 1     Sử - 10ĐỊA     Sử - 10ANH2   Địa - 10SỬ Địa - 10ANH1 Địa - 12SỬ   Địa - 12LÝ Địa - 12HOÁ GDCD - 11A1 GDCD - 11SINH
2           Sử - 10TOÁN2     Địa - 12A2     Địa - 11A1 Địa - 10SINH GDCD - 11VĂN GDCD - 12VĂN
3           Sử - 10TIN   Địa - 11ĐỊA Địa - 12TOÁN2 Địa - 12A1   Địa - 11SINH Địa - 10A1 GDCD - 11TIN GDCD - 10LÝ
4           Sử - 12ANH2   Địa - 11ĐỊA Địa - 12TOÁN2 Địa - 12A1   Địa - 11TOÁN2 Địa - 10TIN GDCD - 11TOÁN1 GDCD - 10TOÁN2
5 1         Sử - 10SINH             Địa - 11A2   GDCD - 10VĂN GDCD - 10ĐỊA
2         Sử - 10VĂN             Địa - 11HOÁ   GDCD - 11A2 GDCD - 10A2
3                       Địa - 11LÝ   GDCD - 11ĐỊA GDCD - 11TOÁN2
4         Sử - 10HOÁ             Địa - 12LÝ   GDCD - 10TIN GDCD - 11SỬ
6 1   Sử - 10SỬ       Sử - 12ĐỊA           Địa - 11ANH1 Địa - 12ANH2 GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10ANH2
2   Sử - 11TIN       Sử - 12ANH1           Địa - 11VĂN Địa - 10A2 GDCD - 10SỬ GDCD - 12HOÁ
3   Sử - 10LÝ                 Địa - 12VĂN Địa - 12TIN Địa - 12HOÁ GDCD - 11LÝ GDCD - 10TOÁN1
4   Sử - 11LÝ       Sử - 12A2         Địa - 12VĂN Địa - 12TIN Địa - 10HOÁ GDCD - 10SINH GDCD - 12A1
7 1 Sử - 12TOÁN2         Sử - 12TIN Sử - 11ANH1   Địa - 12SINH Địa - 12ĐỊA     Địa - 11TOÁN1 GDCD - 12A2  
2       Sử - 12VĂN     Sử - 11VĂN   Địa - 12SINH Địa - 12ĐỊA   Địa - 11ANH2 Địa - 12ANH2 GDCD - 12SỬ  
3 Sử - 12TOÁN1 Họp CN Họp CN Họp CN   Sử - 10A1 Họp CN Họp CN Địa - 11SỬ Họp CN Họp CN Địa - 11TIN Địa - 10TOÁN2 GDCD - 12TOÁN2 Họp CN
4   SHL - 10SỬ   SHL - 12SỬ     SHL - 11SỬ SHL - 11ĐỊA   SHL - 12ĐỊA SHL - 10ĐỊA       SHL - 12LÝ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi Trung P.Anh
2 1 ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 12ANH1     ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1    
2 T.Anh - 12VĂN Giao ban T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12TOÁN1         T.Anh - 10SINH
3 T.Anh - 11A1 Giao ban   T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 12A1 T.Anh - 11SINH T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 10A1
4         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 11ANH1   T.Anh - 10ĐỊA
3 1 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 10TIN       T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TOÁN2
2     T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 10TIN       T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SỬ
3 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12TIN T.Anh - 12A2   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10SỬ
4 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 10HOÁ   T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10A2
4 1 T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 11A2   T.Anh - 11ĐỊA T.Anh - 10TOÁN2
2 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10LÝ   T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10A2
3 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12A2 T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 10ĐỊA
4 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12HOÁ     T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11SINH   T.Anh - 12SINH T.Anh - 10SINH
5 1     T.Anh - 11HOÁ     T.Anh - 10HOÁ     T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10A2
2     T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 12A2     T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10ĐỊA
3     T.Anh - 10ANH2     T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10A1
4     T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 12ANH1   T.Anh - 10VĂN   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10A1
6 1 T.Anh - 11VĂN   T.Anh - 10TOÁN1   T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SINH T.Anh - 10A1
2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11LÝ   T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN T.Anh - 11A2   T.Anh - 12SỬ  
3 T.Anh - 11A1 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 10TIN T.Anh - 12A1 T.Anh - 11SINH   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10SINH
4 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 12HOÁ T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 12TOÁN1 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10TOÁN2
7 1         T.Anh - 12TOÁN1   T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SỬ
2           T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TIN T.Anh - 11ĐỊA  
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12TIN T.Anh - 12LÝ Họp CN Họp CN T.Anh - 12SINH T.Anh - 10A2
4 SHL - 11ANH2 SHL - 12ANH2 SHL - 10ANH2 SHL - 12ANH1     SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9    
TỔ SINH - CÔNG NGHỆ    
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020    
                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS Hồi Thương YếnCN ThanhK
2 1   ChCờ - 10SINH ChCờ - 11SINH     ChCờ - 12SINH   ChCờ - 12HOÁ ChCờ - 11HOÁ
2 Giao ban CNghệ - 10TOÁN2 Giao ban     Sinh - 11TIN   CNghệ - 11ANH1 Giao ban
3   Sinh - 10TOÁN2 Giao ban CNghệ - 10ANH1   Sinh - 12ĐỊA   CNghệ - 12TOÁN2 Giao ban
4   Sinh - 10SINH Sinh - 11HOÁ Sinh - 11A1       CNghệ - 11SINH CNghệ - 12TIN
3 1 CNghệ - 10TOÁN1       Sinh - 11ĐỊA Sinh - 12SINH CNghệ - 10ĐỊA CNghệ - 11TIN CNghệ - 12A1
2 Sinh - 10TOÁN1       Sinh - 12LÝ Sinh - 11TIN Sinh - 12A2 CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12SỬ
3 CNghệ - 10LÝ       Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11VĂN Sinh - 12ANH2 CNghệ - 12LÝ CNghệ - 11HOÁ
4 Sinh - 10LÝ       Sinh - 11ANH2 Sinh - 11VĂN   CNghệ - 12TOÁN1 CNghệ - 11LÝ
4 1 CNghệ - 10A1   Sinh - 11ANH1       CNghệ - 10VĂN   CNghệ - 12A2
2 Sinh - 10A1   Sinh - 11ANH1 Sinh - 10ANH2     Sinh - 10VĂN   CNghệ - 12ĐỊA
3 CNghệ - 10HOÁ     Sinh - 11A1     Sinh - 12ANH1   CNghệ - 11TOÁN1
4 Sinh - 10HOÁ   Sinh - 11HOÁ Sinh - 11A2     Sinh - 10SỬ   CNghệ - 12VĂN
5 1     Sinh - 12HOÁ   Sinh - 11TOÁN2   Sinh - 12A1 CNghệ - 11ĐỊA CNghệ - 12ANH2
2       Sinh - 10ANH1 Sinh - 12TIN     CNghệ - 11A1 CNghệ - 11TOÁN2
3     Sinh - 11SINH       Sinh - 12VĂN CNghệ - 12HOÁ  
4     Sinh - 11SINH Sinh - 11LÝ Sinh - 11ĐỊA   Sinh - 12SỬ CNghệ - 11ANH2 CNghệ - 12SINH
6 1 Sinh - 11TOÁN1       Sinh - 11SỬ        
2 Sinh - 11TOÁN1     CNghệ - 10ANH2          
3 CNghệ - 10A2     Sinh - 11A2 Sinh - 12TOÁN1        
4 Sinh - 10A2     CNghệ - 10TIN Sinh - 12TOÁN2        
7 1   Sinh - 10SINH         Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12ANH1
2   CNghệ - 10SINH   Sinh - 11LÝ Sinh - 11SỬ     CNghệ - 11A2  
3   Họp CN Họp CN Sinh - 10TIN Sinh - 11ANH2 Họp CN CNghệ - 10SỬ Họp CN Họp CN
4   SHL - 10SINH SHL - 11SINH     SHL - 12SINH   SHL - 12HOÁ SHL - 11HOÁ
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 9  
TỔ TIN - THỂ  
Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2020  
                   
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT HiềnTin QuếTin Ngân Thành
2 1 ChCờ - 11A1       ChCờ - 12TIN      
2 Giao ban Giao ban     Giao ban      
3 Giao ban Giao ban     Giao ban Tin - 10VĂN    
4 Thể - 10A1       Tin - 10ANH1 Tin - 11TOÁN1    
3 1 Thể - 11SINH     Thể - 12ANH1 Tin - 12TIN     Tin - 12SỬ
2 Thể - 11A1       Tin - 10ĐỊA     Tin - 10TOÁN2
3 Thể - 12ĐỊA Thể - 11A2   Thể - 10ANH2 Tin - 11LÝ Tin - 10A2    
4 Thể - 11ANH1 Thể - 11SỬ   Thể - 12ANH2   Tin - 11TOÁN2   Tin - 12ĐỊA
4 1 Thể - 12TIN Thể - 11ANH2 Thể - 10TOÁN1       Tin - 11SỬ  
2 Thể - 11TOÁN1   Thể - 12TOÁN1       Tin - 11SINH  
3 Thể - 11VĂN Thể - 11HOÁ Thể - 10SINH     Tin - 10SỬ Tin - 12VĂN  
4 Thể - 12SỬ   Thể - 10LÝ     Tin - 11TIN Tin - 11VĂN  
5 1   Thể - 12A2 Thể - 10TOÁN2   Tin - 12TOÁN2   Tin - 12LÝ  
2   Thể - 11ĐỊA     Tin - 12HOÁ   Tin - 11ANH2  
3     Thể - 10ĐỊA   Tin - 12TOÁN1   Tin - 12SINH  
4     Thể - 12HOÁ   Tin - 11HOÁ Tin - 10SINH    
6 1   Thể - 11TIN Thể - 11LÝ Thể - 10VĂN     Tin - 11A1 Tin - 10LÝ
2   Thể - 12A1 Thể - 12TOÁN2 Thể - 10TIN     Tin - 12A2 Tin - 10TOÁN1
3   Thể - 11TOÁN2   Thể - 10SỬ     Tin - 11ANH1 Tin - 10HOÁ
4       Thể - 12SINH   Tin - 10A1 Tin - 11ĐỊA Tin - 12ANH1
7 1     Thể - 12LÝ Thể - 12VĂN Tin - 10ANH2   Tin - 11A2 Tin - 10TIN
2       Thể - 10A2       Tin - 10TIN
3 Họp CN Họp CN Thể - 10HOÁ Thể - 10ANH1 Họp CN   Tin - 12A1 Tin - 12ANH2
4 SHL - 11A1       SHL - 12TIN      

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây