Thời khóa biểu số 06 các tổ

Thứ năm - 19/04/2018 09:52
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Giao ban Giao ban   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1         Toán - 12ANH1   Toán - 12TOÁN2   Toán - 11LÝ Toán - 10ANH2    
3 Toán - 11A1 Toán - 11TOÁN1         Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN1 Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ     Toán - 10ANH2 Toán - 12SỬ  
4   Toán - 12LÝ               Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12HOÁ   Toán - 10A2 Toán - 11HOÁ Toán - 12SỬ  
5                                    
3 1 Toán - 11A1   Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1 Toán - 12TOÁN1   Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1                 Toán - 10SỬ
2 Toán - 11A1       Toán - 11ĐỊA Toán - 12TOÁN1   Toán - 10LÝ       Toán - 12ĐỊA       Toán - 10ANH2   Toán - 10SỬ
3   Toán - 12LÝ Toán - 10A1       Toán - 12TIN   Toán - 11TIN     Toán - 12A1         Toán - 12A2 Toán - 10VĂN
4   Toán - 12LÝ         Toán - 12TIN   Toán - 11TIN     Toán - 12A1       Toán - 11SỬ Toán - 12A2 Toán - 10VĂN
5                                    
4 1     Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ĐỊA                
2     Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ĐỊA                
3             Toán - 12TIN     Toán - 12VĂN     Toán - 12TOÁN2          
4     Toán - 11SINH       Toán - 12TIN Toán - 10TIN Toán - 11TIN Toán - 12VĂN     Toán - 12TOÁN2          
5     Toán - 11SINH         Toán - 10TIN                    
5 1       Toán - 10SINH Toán - 11A2     Toán - 10LÝ   Toán - 12VĂN       Toán - 12SINH Toán - 10A2     Toán - 10VĂN
2       Toán - 10SINH Toán - 11ANH1             Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ Toán - 12SINH Toán - 10A2     Toán - 11VĂN
3   Toán - 11TOÁN1           Toán - 10TIN   Toán - 10ANH1 Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA     Toán - 11LÝ   Toán - 12A2 Toán - 11VĂN
4   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2           Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12ANH2 Toán - 11LÝ   Toán - 12A2  
5                                    
6 1       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1               Toán - 12ANH2        
2       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1         Toán - 11TOÁN2   Toán - 12HOÁ Toán - 12ANH2   Toán - 11HOÁ    
3                       Toán - 12A1   Toán - 12SINH   Toán - 11HOÁ Toán - 12SỬ  
4       Toán - 10SINH Toán - 11ANH1           Toán - 12ANH1 Toán - 12A1 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH     Toán - 12A2  
5                                    
7 1   Toán - 11TOÁN1         Toán - 12TIN     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12SINH        
2   Toán - 12LÝ                 Toán - 12ANH1 Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ   Toán - 11VĂN
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12VĂN Toán - 12ANH1 Họp CN Họp CN Toán - 12ANH2 Họp CN Toán - 11SỬ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2018      
                           
THỨ TIẾT NhungV HằngV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1         ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN        
2   Văn - 11A2 Giao ban Văn - 10LÝ Văn - 12VĂN Văn - 12LÝ     Văn - 10ĐỊA Văn - 12ANH2   Văn - 12A1
3   Văn - 11A2   Văn - 10LÝ       Văn - 11VĂN   Văn - 12ANH2   Văn - 12A1
4   Văn - 12ANH1 Văn - 12ĐỊA Văn - 12A2       Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN1      
5                        
3 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12HOÁ
2 Văn - 11HOÁ Văn - 12TOÁN2 Văn - 10A2 Văn - 12A2   Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA Văn - 10TOÁN1   Văn - 12HOÁ
3 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ANH1   Văn - 10SINH Văn - 12VĂN     Văn - 12SINH   Văn - 12ANH2   Văn - 10TOÁN2
4 Văn - 11A1 Văn - 12ANH1 Văn - 12ĐỊA         Văn - 12SINH Văn - 10SỬ Văn - 10HOÁ   Văn - 10TOÁN2
5                        
4 1     Văn - 12TIN     Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ     Văn - 10ANH2
2 Văn - 12TOÁN1     Văn - 10SINH   Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ     Văn - 12HOÁ
3 Văn - 12TOÁN1   Văn - 10A2 Văn - 10SINH     Văn - 11ĐỊA   Văn - 10SỬ   Văn - 11SỬ Văn - 12A1
4 Văn - 11ANH2     Văn - 10ANH1     Văn - 11ĐỊA   Văn - 10SỬ   Văn - 11SỬ  
5                        
5 1   Văn - 12ANH1 Văn - 12ĐỊA   Văn - 12SỬ Văn - 12LÝ Văn - 11ANH1     Văn - 12ANH2   Văn - 10TOÁN2
2 Văn - 11ANH2 Văn - 12ANH1 Văn - 12TIN   Văn - 12VĂN Văn - 12LÝ       Văn - 10A1 Văn - 10TIN  
3 Văn - 11HOÁ Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN               Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2
4 Văn - 11HOÁ Văn - 11A2       Văn - 10VĂN       Văn - 10TOÁN1   Văn - 10ANH2
5                        
6 1     Văn - 12ĐỊA   Văn - 12SỬ   Văn - 11TIN     Văn - 10TOÁN1    
2 Văn - 11ANH2   Văn - 12ĐỊA Văn - 12A2     Văn - 11ANH1 Văn - 12SINH        
3 Văn - 11A1     Văn - 12A2 Văn - 12VĂN   Văn - 11ANH1 Văn - 11VĂN   Văn - 10A1 Văn - 11TOÁN2  
4 Văn - 11A1     Văn - 10LÝ Văn - 12VĂN   Văn - 11SINH Văn - 11VĂN   Văn - 10A1 Văn - 11TOÁN2  
5                     Văn - 11SỬ  
7 1       Văn - 12A2 Văn - 12SỬ   Văn - 11SINH Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2    
2       Văn - 10ANH1 Văn - 12SỬ   Văn - 11SINH   Văn - 11TOÁN1 Văn - 10HOÁ Văn - 10TIN  
3     Họp CN Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11TOÁN1 Văn - 10HOÁ Văn - 10TIN  
4         SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN        
5                        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2018      
                                               
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1       ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Giao ban Giao ban     Lý - 10SINH     Lý - 10TOÁN1 Giao ban   Lý - 11ANH2 Lý - 10A1   Lý - 12HOÁ Giao ban   Tin - 10TIN   Tin - 11ĐỊA Tin - 11ANH1   Giao ban
3           Lý - 12TOÁN1 Lý - 10A2         Lý - 12TIN   Lý - 11ANH1     Tin - 10TIN   Tin - 11SỬ      
4   Thể - 11TIN           Lý - 11ĐỊA     Lý - 10TIN Lý - 12TIN   Lý - 11ANH1 Tin - 11SINH   Tin - 10TOÁN1   Tin - 10ANH2      
5                                            
3 1 Thể - 10TIN       Lý - 12LÝ   Lý - 10ANH1     Lý - 10TOÁN2     Lý - 11TIN   Tin - 11TOÁN1 Tin - 11A2     Tin - 11SỬ Tin - 11LÝ    
2 Thể - 10HOÁ Thể - 11ANH2     Lý - 12LÝ   Lý - 11TOÁN1         Lý - 12SINH Lý - 11SINH   Tin - 11TOÁN2       Tin - 11VĂN      
3 Thể - 10A2             Lý - 11VĂN   Lý - 11LÝ                   Tin - 11ANH2    
4 Thể - 10ĐỊA Thể - 11SINH           Lý - 11HOÁ   Lý - 11LÝ   Lý - 10A1             Tin - 10ANH2      
5                                            
4 1 Thể - 11A2         Lý - 12TOÁN1                 Tin - 11HOÁ     Tin - 10SINH Tin - 11VĂN   CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 11ANH2
2 Thể - 10ANH2                           Tin - 11TOÁN1   Tin - 10TOÁN2 Tin - 10LÝ Tin - 10SỬ      
3           Lý - 11TOÁN2   Lý - 11HOÁ                 Tin - 10TIN Tin - 10VĂN Tin - 10ANH1   CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 11A2
4         Lý - 12LÝ           Lý - 11A1       Tin - 11TOÁN2   Tin - 10TOÁN1   Tin - 10ĐỊA   CNghệ - 11VĂN  
5         Lý - 10SINH     Lý - 10TOÁN1     Lý - 10SỬ                   CNghệ - 11SỬ  
5 1     Thể - 10TOÁN1 Thể - 11ĐỊA   Lý - 12TOÁN1 Lý - 11TOÁN1   Lý - 12TOÁN2 Lý - 10ANH2   Lý - 12TIN   Lý - 12A1       Tin - 10HOÁ Tin - 10ANH1 Tin - 11LÝ CNghệ - 11SINH CNghệ - 11A1
2     Thể - 10ANH1 Thể - 11LÝ         Lý - 12TOÁN2 Lý - 10TOÁN2               Tin - 10VĂN Tin - 10ĐỊA   CNghệ - 11ĐỊA  
3       Thể - 10SỬ     Lý - 11A2   Lý - 10LÝ   Lý - 10VĂN Lý - 12SINH   Lý - 12HOÁ       Tin - 10A1 Tin - 11ĐỊA Tin - 11TIN   CNghệ - 11ANH1
4     Thể - 10LÝ Thể - 11SỬ             Lý - 10TIN             Tin - 10SINH Tin - 10SỬ Tin - 11TIN    
5                                            
6 1       Thể - 11TOÁN1 Lý - 11SỬ Lý - 11TOÁN2 Lý - 10ANH1     Lý - 11LÝ   Lý - 12SINH Lý - 11SINH Lý - 12A1 Tin - 11A1     Tin - 10HOÁ   Tin - 11ANH1    
2   Thể - 11VĂN         Lý - 10A2   Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2 Lý - 10VĂN   Lý - 10HOÁ Lý - 12A1       Tin - 10A1        
3       Thể - 10VĂN Lý - 12LÝ       Lý - 10LÝ     Lý - 12TIN Lý - 11TIN Lý - 12HOÁ Tin - 11SINH         Tin - 11ANH2    
4   Thể - 11HOÁ   Thể - 10TOÁN2   Lý - 12TOÁN1         Lý - 11ANH2   Lý - 10ĐỊA Lý - 12HOÁ       Tin - 10A2        
5                                            
7 1     Thể - 10SINH Thể - 11TOÁN2 Lý - 11SỬ   Lý - 11A2           Lý - 10HOÁ Lý - 12A1 Tin - 11A1     Tin - 10LÝ     CNghệ - 11TIN  
2   Thể - 11A1           Lý - 11ĐỊA Lý - 12TOÁN2   Lý - 10SỬ           Tin - 10TOÁN2       CNghệ - 11HOÁ  
3 Họp CN Họp CN Thể - 10A1 Thể - 11ANH1 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN2   Lý - 11A1 Họp CN Lý - 10ĐỊA Họp CN Tin - 11HOÁ Tin - 11A2 Họp CN Tin - 10A2   Họp CN CNghệ - 11LÝ Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN     SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2018      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Giao ban Sinh - 12SINH Giao ban Sinh - 11SỬ Sinh - 10SỬ     CNghệ - 10A2   Giao ban Hoá - 11HOÁ            
3 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11LÝ Sinh - 10VĂN   CNghệ - 10SINH       Hoá - 11HOÁ       Hoá - 12SINH    
4     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12A1 Sinh - 10HOÁ   Sinh - 10SINH CNghệ - 10A1   Hoá - 10TOÁN2         Hoá - 12SINH    
5                                  
3 1     Sinh - 12TIN   Sinh - 11VĂN         Hoá - 10A1 Hoá - 11HOÁ   Hoá - 10ANH2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12SINH Hoá - 12A1  
2     Sinh - 12TIN Sinh - 11LÝ Sinh - 11ANH1 Sinh - 10SINH     Hoá - 11SỬ Hoá - 10A1         Hoá - 11TIN    
3     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11ĐỊA         Hoá - 11ANH1 Hoá - 11SINH Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 10LÝ Hoá - 10SỬ   Hoá - 12HOÁ  
4     Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11A2 Sinh - 11ANH2   Sinh - 10ANH1           Hoá - 10TIN     Hoá - 12HOÁ  
5                                  
4 1 Sinh - 11SINH Sinh - 12SINH Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 12LÝ Sinh - 10LÝ     Sinh - 10TOÁN2     Hoá - 12TOÁN2   Hoá - 10ANH1 Hoá - 10SỬ Hoá - 11A1 Hoá - 12A1  
2 Sinh - 11SINH Sinh - 12SINH Sinh - 11HOÁ Sinh - 11SỬ Sinh - 11ANH1         Hoá - 11ANH2 Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 11A2 Hoá - 11A1 Hoá - 12A1 Hoá - 12TIN
3 Sinh - 10A1   Sinh - 11TIN Sinh - 11A1 Sinh - 11VĂN     Sinh - 12HOÁ   Hoá - 11ANH2     Hoá - 10LÝ   Hoá - 12LÝ   Hoá - 10HOÁ
4     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12A1     Sinh - 10SINH CNghệ - 10VĂN       Hoá - 11TOÁN1       Hoá - 12HOÁ Hoá - 10HOÁ
5     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11ĐỊA     Sinh - 10ĐỊA     Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11LÝ          
5 1     Sinh - 11HOÁ         Sinh - 10TIN       Hoá - 11VĂN   Hoá - 10ĐỊA   Hoá - 12HOÁ  
2     Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11A1       CNghệ - 10TOÁN1           Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12A1 Hoá - 10HOÁ
3       Sinh - 12LÝ       CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 10SINH     Hoá - 10A2   Hoá - 12TOÁN1      
4     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12LÝ       Sinh - 12HOÁ Hoá - 11ANH1               Hoá - 12TIN
5                                  
6 1     Sinh - 12TOÁN2   Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10ANH2       Hoá - 11VĂN Hoá - 10TIN Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12LÝ    
2     Sinh - 11TIN         CNghệ - 10ANH1       Hoá - 11TOÁN1     Hoá - 12LÝ    
3         Sinh - 10ANH2     CNghệ - 10TIN Hoá - 10SINH     Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11A2      
4     Sinh - 12TIN   Sinh - 10TOÁN1     CNghệ - 10HOÁ Hoá - 11SỬ     Hoá - 11LÝ Hoá - 11ĐỊA        
5               CNghệ - 10ĐỊA                  
7 1               CNghệ - 10SỬ     Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH1 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12LÝ    
2   Sinh - 12SINH   Sinh - 11A2     Sinh - 10A2 CNghệ - 10LÝ Hoá - 10VĂN         Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 11TIN   Hoá - 12TIN
3   Họp CN Họp CN Sinh - 12A1 Họp CN   Họp CN Sinh - 12HOÁ Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10ANH2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 12SINH   Hoá - 12TIN
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2018      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh V.Anh Phượng HĐ Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Giao ban Sử - 11TIN Giao ban   Sử - 10ANH1 Sử - 11SINH Sử - 10HOÁ   Giao ban Địa - 12SỬ Địa - 12ĐỊA   GDCD - 11VĂN Giao ban
3       Sử - 10SỬ     Sử - 10A1     Địa - 12ANH1 Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN2   GDCD - 10ANH1
4   Sử - 10ĐỊA   Sử - 10SỬ     Sử - 12VĂN       Địa - 11SỬ Địa - 11A1 GDCD - 12ANH2 GDCD - 10VĂN
5                            
3 1             Sử - 12VĂN Địa - 12A2       Địa - 11ANH2 GDCD - 10SINH GDCD - 10HOÁ
2       Sử - 12ANH1 Sử - 11A2   Sử - 10TIN             GDCD - 12SỬ
3 Sử - 12SỬ           Sử - 10HOÁ Địa - 10ANH2     Địa - 12ĐỊA Địa - 11A2 GDCD - 11HOÁ GDCD - 11TOÁN1
4 Sử - 12SỬ     Sử - 12ANH2 Sử - 10TOÁN1   Sử - 10LÝ       Địa - 12VĂN Địa - 11TOÁN1 GDCD - 11ANH1 GDCD - 11ĐỊA
5                            
4 1 Sử - 10A2         Sử - 11SỬ Sử - 10TIN Địa - 12A2       Địa - 11ANH1 GDCD - 12ANH2 GDCD - 12VĂN
2       Sử - 12ANH2   Sử - 11VĂN Sử - 12ĐỊA Địa - 10ANH1           GDCD - 12VĂN
3 Sử - 12SỬ       Sử - 11ANH1   Sử - 12ĐỊA     Địa - 12ANH1 Địa - 12ANH2 Địa - 11SINH GDCD - 10TOÁN2 GDCD - 11LÝ
4     Sử - 12A2 Sử - 12ANH1     Sử - 10TOÁN2     Địa - 12SỬ Địa - 12ĐỊA Địa - 10A1 GDCD - 10A2 GDCD - 10LÝ
5         Sử - 10ANH1           Địa - 11VĂN      
5 1           Sử - 11SỬ Sử - 10A1         Địa - 11TIN GDCD - 12A2 GDCD - 11TOÁN2
2     Sử - 12A2 Sử - 10SỬ   Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ     Địa - 12SỬ   Địa - 11TOÁN2 GDCD - 11TIN GDCD - 11A2
3 Sử - 12SỬ     Sử - 12ANH2     Sử - 12VĂN     Địa - 10ĐỊA     GDCD - 11A1 GDCD - 11ANH2
4 Sử - 10A2   Sử - 11ĐỊA Sử - 12ANH1   Sử - 11A1 Sử - 12ĐỊA     Địa - 10ĐỊA     GDCD - 11SINH GDCD - 12SỬ
5                            
6 1   Sử - 10VĂN         Sử - 10SINH Địa - 10LÝ Địa - 11ĐỊA     Địa - 11HOÁ GDCD - 12A2 GDCD - 10SỬ
2   Sử - 10ĐỊA         Sử - 10SINH Địa - 10SỬ Địa - 11ĐỊA   Địa - 12VĂN Địa - 11LÝ GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 12ANH1
3   Sử - 11LÝ           Địa - 10HOÁ   Địa - 12ANH1 Địa - 12ANH2 Địa - 10A2 GDCD - 11SỬ GDCD - 10ĐỊA
4   Sử - 11TOÁN1         Sử - 10ANH2     Địa - 12SỬ Địa - 12ANH2   GDCD - 12ĐỊA GDCD - 10TIN
5               Địa - 10VĂN            
7 1   Sử - 10VĂN       Sử - 11HOÁ Sử - 10ANH2 Địa - 10TIN Địa - 11ĐỊA   Địa - 12VĂN Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12ĐỊA GDCD - 12ANH1
2   Sử - 11TOÁN2 Sử - 12A2   Sử - 10TOÁN1   Sử - 12ĐỊA     Địa - 10ĐỊA     GDCD - 10ANH2 GDCD - 10A1
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 11ANH2 Họp CN Sử - 10TOÁN2 Địa - 12A2 Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 10SINH Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ   SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12ĐỊA   SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 6      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 23 tháng 04 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2   Giao ban T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 12A2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11A1 T.Anh - 11TOÁN2   T.Anh - 10VĂN
3     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A2       T.Anh - 11TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11ĐỊA
4     T.Anh - 11A2         T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 11LÝ
5                    
3 1 T.Anh - 12ANH2         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11ĐỊA
2 T.Anh - 12ANH2     T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12A1   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2  
3     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
4     T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 10A2   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10SINH T.Anh - 12TOÁN1
5                    
4 1 T.Anh - 12SỬ         T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12SỬ     T.Anh - 12A2   T.Anh - 10A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TIN
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A2       T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12SINH  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11A2   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 12SINH T.Anh - 11LÝ
5   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10LÝ T.Anh - 10VĂN
5 1 T.Anh - 10SỬ         T.Anh - 11ANH2        
2 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11SINH         T.Anh - 11HOÁ    
3   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11SINH     T.Anh - 12A1   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 11SỬ  
4 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12A1   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12SINH  
5                    
6 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 12TIN T.Anh - 10A2 T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 12VĂN   T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH   T.Anh - 12TIN   T.Anh - 11A1 T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10TIN
3 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1
4 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11TIN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10VĂN
5     T.Anh - 11VĂN           T.Anh - 10SINH T.Anh - 11ĐỊA
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ANH2     T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12HOÁ
2         T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10SINH T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12ĐỊA Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12TOÁN1
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây