Thời khóa biểu ký 2 số 05 các tổ

Thứ bảy - 31/03/2018 08:41
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 04 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Giao ban Giao ban   Toán - 10TOÁN2   Toán - 12TOÁN1 Toán - 10HOÁ         Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ     Toán - 10ANH2 Toán - 12SỬ  
3 Toán - 11A1           Toán - 10HOÁ   Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2     Toán - 10A2 Toán - 10ANH2    
4   Toán - 11TOÁN1         Toán - 12TIN     Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2     Toán - 11LÝ      
5                                    
3 1 Toán - 11A1   Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1         Toán - 12ANH2       Toán - 10SỬ
2 Toán - 11A1       Toán - 11ĐỊA     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1         Toán - 12SINH   Toán - 11SỬ   Toán - 10SỬ
3   Toán - 12LÝ Toán - 10A1           Toán - 11TIN     Toán - 11ANH2       Toán - 11SỬ   Toán - 10VĂN
4   Toán - 12LÝ             Toán - 11TIN     Toán - 12ĐỊA       Toán - 11HOÁ   Toán - 10VĂN
5                                    
4 1     Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2        
2     Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA         Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2        
3     Toán - 11SINH       Toán - 12TIN     Toán - 12VĂN     Toán - 12TOÁN2          
4     Toán - 11SINH       Toán - 12TIN Toán - 10TIN   Toán - 10ANH1 Toán - 12ANH1   Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH     Toán - 12A2  
5               Toán - 10TIN     Toán - 12ANH1     Toán - 12SINH     Toán - 12SỬ  
5 1       Toán - 10SINH Toán - 11A2     Toán - 10TIN             Toán - 10A2     Toán - 10VĂN
2       Toán - 10SINH Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ             Toán - 10A2      
3   Toán - 11TOÁN1                         Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
4   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2                     Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
5                                    
6 1       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1     Toán - 11TIN                  
2       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1 Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ     Toán - 11HOÁ Toán - 12A2  
3                       Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ     Toán - 11HOÁ Toán - 12A2  
4         Toán - 11ANH1           Toán - 11TOÁN2 Toán - 12ĐỊA Toán - 12TOÁN2       Toán - 12SỬ  
5                                    
7 1   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10SINH           Toán - 10ĐỊA                
2                   Toán - 12VĂN   Toán - 12A1       Toán - 10ANH2   Toán - 11VĂN
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11SỬ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 04 năm 2018      
                           
THỨ TIẾT NhungV HằngV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV
2 1         ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN        
2     Giao ban Văn - 10LÝ Văn - 12VĂN Văn - 10VĂN   Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN1      
3   Văn - 12ANH1   Văn - 12A2   Văn - 12LÝ   Văn - 11VĂN Văn - 11TOÁN1     Văn - 12A1
4   Văn - 12ANH1   Văn - 10SINH   Văn - 12LÝ           Văn - 12A1
5                        
3 1   Văn - 11A2 Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12HOÁ
2 Văn - 12TOÁN1   Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN   Văn - 11VĂN Văn - 10ĐỊA Văn - 10HOÁ    
3 Văn - 11HOÁ Văn - 12ANH1           Văn - 12SINH Văn - 10SỬ     Văn - 10TOÁN2
4 Văn - 11ANH2 Văn - 12TOÁN2           Văn - 12SINH   Văn - 10A1   Văn - 10TOÁN2
5                        
4 1           Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ     Văn - 10ANH2
2 Văn - 12TOÁN1     Văn - 10SINH   Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ      
3 Văn - 12TOÁN1   Văn - 10A2 Văn - 10SINH     Văn - 11ĐỊA   Văn - 10SỬ     Văn - 12HOÁ
4 Văn - 11ANH2         Văn - 12LÝ     Văn - 10SỬ   Văn - 11TOÁN2 Văn - 12HOÁ
5 Văn - 11HOÁ   Văn - 12ĐỊA               Văn - 11SỬ  
5 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN   Văn - 12VĂN   Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1   Văn - 10TOÁN2
2   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN Văn - 12A2 Văn - 12VĂN   Văn - 11ĐỊA     Văn - 10TOÁN1   Văn - 12A1
3 Văn - 11HOÁ Văn - 11A2   Văn - 12A2           Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2
4 Văn - 11A1 Văn - 11A2               Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2
5                        
6 1     Văn - 12TIN       Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1    
2 Văn - 11ANH2   Văn - 12ĐỊA Văn - 10ANH1     Văn - 11ANH1          
3 Văn - 11A1   Văn - 12ĐỊA Văn - 10LÝ     Văn - 11SINH Văn - 12SINH   Văn - 10A1 Văn - 10TIN  
4 Văn - 11A1     Văn - 10LÝ     Văn - 11SINH Văn - 11VĂN   Văn - 10A1 Văn - 11SỬ  
5                     Văn - 11SỬ  
7 1         Văn - 12SỬ   Văn - 11TIN Văn - 11VĂN Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2    
2       Văn - 10ANH1     Văn - 11SINH   Văn - 10ĐỊA Văn - 10HOÁ Văn - 10TIN  
3     Họp CN Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 11TOÁN1 Văn - 10HOÁ Văn - 10TIN  
4         SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN        
5                        
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 04 năm 2018      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Giao ban Giao ban     Giao ban     Lý - 11A2 Lý - 10TOÁN1 Giao ban   Lý - 11ANH2 Lý - 12TIN   Lý - 12ANH2 Giao ban   Tin - 10TIN Tin - 10A2 Tin - 11ĐỊA Tin - 11ANH1   Giao ban
3 Thể - 12SỬ   Thể - 12TOÁN2       Lý - 12TOÁN1           Lý - 10A1   Lý - 11ANH1     Tin - 10TOÁN2   Tin - 10ĐỊA      
4 Thể - 12TOÁN1 Thể - 11TIN Thể - 10LÝ       Lý - 12ĐỊA Lý - 10A2 Lý - 11ĐỊA     Lý - 10TIN     Lý - 12HOÁ Tin - 11SINH   Tin - 10TOÁN1 Tin - 10A1 Tin - 10ANH2      
5                                              
3 1 Thể - 12TOÁN1   Thể - 10SINH     Lý - 12LÝ   Lý - 10ANH1     Lý - 10TOÁN2     Lý - 12A2   Tin - 11TOÁN1 Tin - 12TOÁN2     Tin - 11VĂN   CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12SINH
2 Thể - 12A2   Thể - 12ĐỊA     Lý - 10SINH     Lý - 11HOÁ             Tin - 11TOÁN2 Tin - 11A2     Tin - 10ANH2   CNghệ - 11TIN CNghệ - 11ANH1
3 Thể - 10ANH2   Thể - 12TIN         Lý - 11A2 Lý - 11VĂN   Lý - 11LÝ     Lý - 11SINH                  
4 Thể - 10A2 Thể - 11SINH Thể - 12HOÁ               Lý - 11LÝ     Lý - 10HOÁ     Tin - 12ANH2     Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 12SỬ CNghệ - 12TOÁN1
5                                              
4 1 Thể - 12SINH         Lý - 12LÝ   Lý - 10ANH1     Lý - 10TOÁN2   Lý - 12SỬ Lý - 12A2 Lý - 11ANH1 Tin - 11A1 Tin - 12A1   Tin - 10SINH Tin - 10SỬ   CNghệ - 11TOÁN2 CNghệ - 12TIN
2 Thể - 12A2                   Lý - 10ANH2   Lý - 12SINH   Lý - 12A1 Tin - 11TOÁN2 Tin - 12LÝ Tin - 10TIN       CNghệ - 11TOÁN1 CNghệ - 11A2
3 Thể - 10ĐỊA         Lý - 11SỬ             Lý - 12SINH Lý - 11TIN   Tin - 11TOÁN1   Tin - 10TIN Tin - 10LÝ Tin - 10ANH1     CNghệ - 11A1
4 Thể - 12A1           Lý - 12ĐỊA         Lý - 11A1         Tin - 12VĂN Tin - 10TOÁN1 Tin - 10VĂN Tin - 11SỬ   CNghệ - 11VĂN  
5             Lý - 11TOÁN2         Lý - 10SỬ               Tin - 11VĂN      
5 1 Thể - 12SINH   Thể - 10ANH1 Thể - 11ĐỊA           Lý - 12ANH1         Lý - 12ANH2 Tin - 11HOÁ Tin - 12HOÁ   Tin - 12ĐỊA Tin - 10ĐỊA Tin - 11LÝ CNghệ - 11SINH CNghệ - 12LÝ
2 Thể - 11A2   Thể - 12ANH1 Thể - 10TOÁN2               Lý - 10VĂN     Lý - 12HOÁ Tin - 11A1 Tin - 12SINH   Tin - 10A1 Tin - 10ANH1 Tin - 11TIN CNghệ - 12ANH2  
3 Thể - 12VĂN   Thể - 10A1 Thể - 10SỬ         Lý - 10TOÁN1 Lý - 10LÝ   Lý - 10TIN             Tin - 10HOÁ Tin - 11SỬ Tin - 11TIN   CNghệ - 11ANH2
4 Thể - 10TIN Thể - 11ANH2 Thể - 12HOÁ           Lý - 11HOÁ Lý - 10LÝ                 Tin - 10SINH Tin - 10SỬ Tin - 11ANH1 CNghệ - 12A2 CNghệ - 12TOÁN2
5                                              
6 1 Thể - 12VĂN   Thể - 12TOÁN2 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12ANH2 Lý - 11SỬ Lý - 11TOÁN2 Lý - 10A2   Lý - 12ANH1 Lý - 11LÝ   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH     Tin - 12A2   Tin - 10HOÁ   Tin - 11ANH2 CNghệ - 12A1  
2 Thể - 10HOÁ Thể - 11VĂN Thể - 12LÝ Thể - 11LÝ     Lý - 12VĂN Lý - 11TOÁN1     Lý - 10ANH2 Lý - 10VĂN Lý - 10A1           Tin - 12SỬ   Tin - 12TIN    
3 Thể - 12SỬ   Thể - 10TOÁN1 Thể - 10VĂN   Lý - 10SINH   Lý - 11TOÁN1   Lý - 12TOÁN2       Lý - 11TIN     Tin - 12TOÁN1         CNghệ - 12VĂN  
4 Thể - 12A1 Thể - 11HOÁ Thể - 12TIN                 Lý - 11ANH2   Lý - 10ĐỊA         Tin - 10A2   Tin - 11LÝ CNghệ - 12ANH1  
5                                           CNghệ - 11ĐỊA  
7 1     Thể - 12ANH1 Thể - 11TOÁN2     Lý - 12VĂN     Lý - 10LÝ     Lý - 12TIN Lý - 10HOÁ Lý - 12A1 Tin - 11SINH Tin - 11A2       Tin - 11ANH2 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12HOÁ
2   Thể - 11A1 Thể - 12LÝ Thể - 11SỬ     Lý - 12TOÁN1   Lý - 11ĐỊA     Lý - 10SỬ           Tin - 10TOÁN2 Tin - 10VĂN     CNghệ - 11HOÁ  
3 Họp CN Họp CN Thể - 12ĐỊA Thể - 11ANH1 Thể - 12ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN2   Lý - 11A1 Họp CN Lý - 10ĐỊA Họp CN Tin - 11HOÁ Tin - 12ANH1 Họp CN Tin - 10LÝ   Họp CN CNghệ - 11LÝ Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN       SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ HÓA SINH      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 04 năm 2018      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Giao ban   Giao ban Sinh - 11SỬ Sinh - 10SỬ   Sinh - 10SINH     Giao ban Hoá - 11HOÁ            
3 Sinh - 11SINH Sinh - 12SINH Sinh - 11TIN Sinh - 11LÝ Sinh - 10VĂN   CNghệ - 10SINH CNghệ - 10LÝ     Hoá - 11HOÁ            
4   Sinh - 12SINH   Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1     Sinh - 12VĂN     Hoá - 12TOÁN2            
5                                  
3 1     Sinh - 11HOÁ   Sinh - 10HOÁ         Hoá - 10A1   Hoá - 11LÝ Hoá - 10TIN   Hoá - 11TIN Hoá - 12A1  
2     Sinh - 12ANH1 Sinh - 12A1 Sinh - 11ANH2         Hoá - 11SINH           Hoá - 12HOÁ  
3     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 12A2   Sinh - 10SINH     Hoá - 11ANH1 Hoá - 12VĂN   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA   Hoá - 12ĐỊA    
4     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11SỬ Sinh - 11VĂN   Sinh - 10ANH1   Hoá - 11ANH1                
5                                  
4 1 Sinh - 11SINH   Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11VĂN         Hoá - 12VĂN   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10LÝ Hoá - 11A2      
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1     Sinh - 12HOÁ   Hoá - 11ANH2   Hoá - 12SỬ Hoá - 10LÝ Hoá - 10SỬ     Hoá - 10HOÁ
3 Sinh - 10A1   Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 12ĐỊA Sinh - 10TOÁN1     Sinh - 12SỬ   Hoá - 11ANH2     Hoá - 12ANH2 Hoá - 12A2     Hoá - 10HOÁ
4       Sinh - 11A2     Sinh - 10ĐỊA CNghệ - 10HOÁ   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11LÝ          
5     Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11ĐỊA     Sinh - 10SINH CNghệ - 10VĂN   Hoá - 10TOÁN2              
5 1     Sinh - 11TOÁN1         CNghệ - 10A1       Hoá - 11VĂN Hoá - 10ANH2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11A1 Hoá - 12A1  
2       Sinh - 11LÝ       CNghệ - 10TIN           Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12ĐỊA   Hoá - 10HOÁ
3     Sinh - 12TIN Sinh - 12LÝ       CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 10VĂN     Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH1 Hoá - 12TOÁN1   Hoá - 12HOÁ Hoá - 12ANH1
4     Sinh - 11TIN Sinh - 11ĐỊA       CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 11SỬ           Hoá - 12SINH   Hoá - 12ANH1
5                                  
6 1         Sinh - 10LÝ     CNghệ - 10ANH1       Hoá - 11VĂN Hoá - 10TIN Hoá - 10ĐỊA Hoá - 12LÝ    
2               Sinh - 10TIN       Hoá - 10A2 Hoá - 12ANH2 Hoá - 11TOÁN2 Hoá - 11A1    
3         Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10ANH2 Hoá - 11SỬ         Hoá - 11A2      
4         Sinh - 10ANH2     Sinh - 10TOÁN2 Hoá - 10SINH     Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10SỬ      
5               CNghệ - 10ĐỊA                  
7 1               CNghệ - 10SỬ     Hoá - 11HOÁ   Hoá - 10ANH1 Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12LÝ    
2       Sinh - 12ANH2     Sinh - 10A2   Hoá - 10SINH Hoá - 10A1 Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12SỬ     Hoá - 11TIN   Hoá - 12TIN
3   Họp CN Họp CN Sinh - 11A2 Họp CN   Họp CN CNghệ - 10A2 Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2 Hoá - 12SINH   Hoá - 12TIN
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ XÃ HỘI      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 04 năm 2018      
                               
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh V.Anh Phượng HĐ Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA   ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Giao ban Sử - 11LÝ Giao ban Sử - 12SINH Sử - 10ANH1 Sử - 11SINH   Địa - 12TOÁN2 Giao ban Địa - 10ĐỊA Địa - 12A1 Địa - 11A1 GDCD - 11TIN Giao ban
3       Sử - 10SỬ Sử - 12HOÁ     Địa - 10TIN         GDCD - 12ĐỊA GDCD - 11ĐỊA
4   Sử - 10ĐỊA   Sử - 10SỬ       Địa - 12A2   Địa - 12SỬ   Địa - 10TOÁN2 GDCD - 11VĂN GDCD - 10VĂN
5                            
3 1             Sử - 12VĂN Địa - 10ANH2       Địa - 11ANH2 GDCD - 11SỬ GDCD - 11TOÁN2
2         Sử - 12LÝ   Sử - 10TIN Địa - 12TOÁN2         GDCD - 12ANH2 GDCD - 10A1
3       Sử - 12A1 Sử - 10TOÁN1   Sử - 10HOÁ Địa - 12HOÁ   Địa - 12SỬ Địa - 12ANH2 Địa - 11TOÁN2 GDCD - 10A2 GDCD - 10LÝ
4       Sử - 10SỬ Sử - 12TIN   Sử - 10ANH2 Địa - 10LÝ   Địa - 12ANH1 Địa - 12VĂN Địa - 11A2 GDCD - 12A1 GDCD - 11TOÁN1
5                            
4 1 Sử - 12TOÁN2         Sử - 11SỬ Sử - 10TIN Địa - 12TOÁN1       Địa - 10A2 GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 11ANH2
2 Sử - 10A2       Sử - 10TOÁN1 Sử - 11SỬ Sử - 12ĐỊA Địa - 10ANH1         GDCD - 12TIN GDCD - 12VĂN
3       Sử - 12ANH1 Sử - 11ANH1   Sử - 10TOÁN2         Địa - 11LÝ GDCD - 12LÝ GDCD - 11A2
4       Sử - 12ANH2 Sử - 12TOÁN1   Sử - 10LÝ         Địa - 10A1 GDCD - 11HOÁ GDCD - 12SỬ
5         Sử - 10ANH1             Địa - 11SINH    
5 1 Sử - 12SỬ         Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ         Địa - 11TIN GDCD - 12A2 GDCD - 10HOÁ
2 Sử - 12SỬ         Sử - 11HOÁ         Địa - 11VĂN Địa - 12LÝ GDCD - 11SINH  
3             Sử - 12ĐỊA     Địa - 10ĐỊA   Địa - 11ANH1 GDCD - 11A1 GDCD - 10SINH
4 Sử - 10A2           Sử - 10A1     Địa - 10ĐỊA Địa - 12A1 Địa - 12TIN GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10ANH1
5                            
6 1   Sử - 10VĂN       Sử - 11A1 Sử - 10SINH Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA     Địa - 11HOÁ GDCD - 10ANH2 GDCD - 10SỬ
2   Sử - 11TIN         Sử - 10SINH Địa - 10SỬ Địa - 11ĐỊA   Địa - 11SỬ   GDCD - 12SINH GDCD - 10ĐỊA
3   Sử - 10ĐỊA Sử - 11ĐỊA     Sử - 11VĂN Sử - 10TOÁN2 Địa - 10HOÁ     Địa - 12ANH2 Địa - 12TIN GDCD - 11ANH1 GDCD - 12ANH1
4   Sử - 11TOÁN1 Sử - 12A2       Sử - 10HOÁ Địa - 12TOÁN1     Địa - 12VĂN Địa - 12LÝ GDCD - 12HOÁ GDCD - 10TIN
5               Địa - 10VĂN            
7 1   Sử - 10VĂN         Sử - 10ANH2 Địa - 12A2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN1 GDCD - 12TOÁN2 GDCD - 10TOÁN2
2   Sử - 11TOÁN2     Sử - 11A2     Địa - 12SINH   Địa - 12ANH1 Địa - 12ĐỊA Địa - 11TOÁN1   GDCD - 11LÝ
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 11ANH2 Họp CN Sử - 10A1 Địa - 12HOÁ Họp CN Họp CN Họp CN Địa - 10SINH Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ   SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12ĐỊA   SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                            
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 5      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 02 tháng 04 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2 T.Anh - 10A1 Giao ban   T.Anh - 12A2     T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12LÝ  
3 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11A2   T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11SỬ  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11A2         T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 11SỬ  
5                    
3 1         T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11ĐỊA
2     T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10ANH1 T.Anh - 12TIN     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11LÝ
3     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 10ANH1     T.Anh - 11A1 T.Anh - 12TOÁN2   T.Anh - 10TIN
4     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A2     T.Anh - 11A1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 10TIN
5                    
4 1           T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 12HOÁ
2     T.Anh - 11VĂN       T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10TOÁN2  
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12A1   T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 10VĂN
4   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11TOÁN1   T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2   T.Anh - 11TIN T.Anh - 10SINH T.Anh - 11ĐỊA
5   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 11LÝ
5 1 T.Anh - 10SỬ         T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12TOÁN1
2 T.Anh - 10SỬ T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SỬ T.Anh - 12TOÁN1
3 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH     T.Anh - 12A1   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 11ĐỊA
4 T.Anh - 12SỬ T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11SINH     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12VĂN T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10VĂN
5                    
6 1 T.Anh - 10A1         T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 12HOÁ
2     T.Anh - 11SINH         T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 10LÝ  
3 T.Anh - 10SỬ     T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A2   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11LÝ
4 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11TIN T.Anh - 12SINH T.Anh - 10VĂN
5     T.Anh - 11VĂN           T.Anh - 10SINH  
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1   T.Anh - 12SINH T.Anh - 10TIN
2       T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 12HOÁ
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12A1 Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây