Thời khóa biểu số 04 các tổ

Thứ bảy - 24/02/2018 21:03
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TOÁN      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2018      
                                       
THỨ TIẾT Dũng Sính Đăng Q.Thắng Dua Hừng Dâu Liên Dung HằngT HuệT HiềnT Hường Hiện Phượng Út HàT H.Thắng
2 1       ChCờ - 10TOÁN2   ChCờ - 12TOÁN1 ChCờ - 12TIN   ChCờ - 10TOÁN1     ChCờ - 11ANH2 ChCờ - 12TOÁN2   ChCờ - 10A2   ChCờ - 12A2  
2 Toán - 11A1     Toán - 10TOÁN2     Toán - 10HOÁ     Toán - 10ANH1   Toán - 12ĐỊA Toán - 12HOÁ       Toán - 12SỬ  
3 Toán - 11A1         Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1 Toán - 10ANH1 Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2     Toán - 11LÝ Toán - 10ANH2    
4       Toán - 10SINH     Toán - 12TIN     Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2 Toán - 11ANH2     Toán - 10A2 Toán - 10ANH2    
5                                    
3 1 Toán - 11A1   Toán - 11SINH   Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1         Toán - 12ANH2       Toán - 10SỬ
2   Toán - 11TOÁN1     Toán - 11ANH1     Toán - 10LÝ Toán - 10TOÁN1         Toán - 12ANH2   Toán - 11SỬ   Toán - 10SỬ
3   Toán - 12LÝ Toán - 10A1           Toán - 11TIN         Toán - 12SINH   Toán - 11SỬ   Toán - 10VĂN
4   Toán - 12LÝ Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA       Toán - 11TIN         Toán - 12SINH   Toán - 11HOÁ   Toán - 10VĂN
5                                    
4 1     Toán - 10A1   Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ     Toán - 10ĐỊA       Toán - 12ANH2        
2         Toán - 11ĐỊA   Toán - 10HOÁ     Toán - 10ĐỊA                
3     Toán - 11SINH       Toán - 12TIN Toán - 10LÝ       Toán - 11ANH2 Toán - 12TOÁN2 Toán - 12SINH     Toán - 12A2  
4     Toán - 11SINH       Toán - 12TIN     Toán - 10ANH1 Toán - 12ANH1   Toán - 12TOÁN2       Toán - 12A2  
5               Toán - 10TIN     Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA         Toán - 12SỬ  
5 1       Toán - 10SINH Toán - 11A2     Toán - 10TIN             Toán - 10A2     Toán - 10VĂN
2       Toán - 10SINH Toán - 11ANH1     Toán - 10TIN             Toán - 10A2      
3   Toán - 11TOÁN1                         Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
4   Toán - 11TOÁN1   Toán - 10TOÁN2                     Toán - 11LÝ     Toán - 11VĂN
5                                    
6 1       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1     Toán - 11TIN                  
2       Toán - 10TOÁN2 Toán - 11A2 Toán - 12TOÁN1     Toán - 10TOÁN1   Toán - 12ANH1 Toán - 12ĐỊA Toán - 12TOÁN2     Toán - 11HOÁ    
3                       Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ     Toán - 11HOÁ Toán - 12SỬ  
4                     Toán - 11TOÁN2 Toán - 12A1 Toán - 12HOÁ       Toán - 12A2  
5                                    
7 1   Toán - 11TOÁN1               Toán - 10ĐỊA               Toán - 11VĂN
2   Giao ban               Toán - 12VĂN   Toán - 12A1       Toán - 10ANH2    
3   Toán - 12LÝ   Họp CN   Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 12VĂN Toán - 11TOÁN2 Họp CN Họp CN   Họp CN Toán - 11SỬ Họp CN Toán - 10SỬ
4       SHL - 10TOÁN2   SHL - 12TOÁN1 SHL - 12TIN   SHL - 10TOÁN1     SHL - 11ANH2 SHL - 12TOÁN2   SHL - 10A2   SHL - 12A2  
5                                    
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ VĂN      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2018      
                             
THỨ TIẾT NhungV HằngV HiềnV Lan Mai NgaV NhànV Vân ThuýV Lĩnh Luyến DungV P.Lan
2 1         ChCờ - 12VĂN ChCờ - 10VĂN   ChCờ - 11VĂN          
2           Văn - 10VĂN              
3   Văn - 12ANH1     Văn - 12SỬ Văn - 12LÝ   Văn - 11VĂN       Văn - 12A1  
4   Văn - 12ANH1       Văn - 12LÝ   Văn - 11VĂN       Văn - 12A1  
5                          
3 1     Văn - 10A2   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN     Văn - 10ĐỊA     Văn - 12HOÁ  
2 Văn - 11A1   Văn - 12ĐỊA   Văn - 12SỬ Văn - 10VĂN   Văn - 12SINH Văn - 10ĐỊA Văn - 10HOÁ   Văn - 12A1  
3   Văn - 12TOÁN2           Văn - 11VĂN   Văn - 10HOÁ   Văn - 10TOÁN2  
4 Văn - 11ANH2 Văn - 12TOÁN2     Văn - 12VĂN       Văn - 11LÝ Văn - 12ANH2   Văn - 10TOÁN2  
5                          
4 1   Văn - 11A2       Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ     Văn - 10ANH2 Văn - 10SINH
2 Văn - 12TOÁN1     Văn - 12A2   Văn - 10VĂN Văn - 11TIN   Văn - 10SỬ       Văn - 10SINH
3 Văn - 12TOÁN1 Văn - 12ANH1             Văn - 10SỬ     Văn - 12HOÁ  
4 Văn - 11ANH2     Văn - 10LÝ   Văn - 12LÝ Văn - 11ĐỊA       Văn - 11TOÁN2 Văn - 12HOÁ Văn - 11TOÁN1
5                     Văn - 11SỬ    
5 1   Văn - 12TOÁN2 Văn - 12TIN   Văn - 12VĂN   Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1   Văn - 10TOÁN2 Văn - 11HOÁ
2 Văn - 11A1   Văn - 12TIN Văn - 10ANH1 Văn - 12VĂN   Văn - 11ĐỊA     Văn - 10TOÁN1     Văn - 11HOÁ
3   Văn - 11A2 Văn - 10A2 Văn - 12A2           Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2 Văn - 10SINH
4 Văn - 12TOÁN1 Văn - 11A2 Văn - 10A2 Văn - 12A2           Văn - 12ANH2 Văn - 11TOÁN2 Văn - 10ANH2  
5                          
6 1     Văn - 12TIN       Văn - 11ANH1     Văn - 10TOÁN1      
2 Văn - 11ANH2           Văn - 11ANH1 Văn - 12SINH   Văn - 10A1      
3     Văn - 12ĐỊA Văn - 10LÝ     Văn - 11SINH Văn - 12SINH     Văn - 10TIN    
4 Văn - 11A1   Văn - 12ĐỊA Văn - 10LÝ     Văn - 11SINH Văn - 11VĂN     Văn - 11SỬ    
5               Văn - 11VĂN     Văn - 11SỬ    
7 1             Văn - 11TIN   Văn - 11LÝ Văn - 10HOÁ     Văn - 11HOÁ
2     Giao ban Văn - 10ANH1     Văn - 11SINH   Văn - 10SỬ Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11TOÁN1
3     Họp CN Văn - 10ANH1 Họp CN Họp CN Văn - 11ĐỊA Họp CN Văn - 10ĐỊA Văn - 10A1 Văn - 10TIN   Văn - 11TOÁN1
4         SHL - 12VĂN SHL - 10VĂN   SHL - 11VĂN          
5                          
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ TỰ NHIÊN      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2018      
                                                 
THỨ TIẾT Diệp Nam Phúc P.ThuỷT TrungT Du HươngL Nết Nhật Ng.Sơn L.Sơn Thưởng TuấnL Tuyền Tuyết Đông Âu HiềnTin Quế Ngân Thành YếnCN ThanhK
2 1 ChCờ - 12A1         ChCờ - 12LÝ ChCờ - 11TOÁN2 ChCờ - 11TOÁN1         ChCờ - 10A1   ChCờ - 12HOÁ     ChCờ - 10TIN     ChCờ - 11TIN   ChCờ - 11A1
2 Thể - 12A1 Thể - 11ANH2 Thể - 10LÝ           Lý - 10TOÁN1       Lý - 12SINH         Tin - 10TIN   Tin - 10ĐỊA Tin - 11ANH1    
3 Thể - 10A2 Thể - 11TIN Thể - 12TOÁN2     Lý - 10SINH Lý - 12ĐỊA Lý - 11A2             Lý - 11ANH1     Tin - 10TOÁN2         CNghệ - 12TIN
4 Thể - 12TOÁN1   Thể - 12HOÁ     Lý - 11SỬ Lý - 12ĐỊA   Lý - 11ĐỊA       Lý - 10A1         Tin - 10TOÁN1   Tin - 10SỬ Tin - 11LÝ    
5                                              
3 1 Thể - 12TOÁN1   Thể - 10SINH     Lý - 12LÝ   Lý - 10ANH1     Lý - 10TOÁN2     Lý - 12A2   Tin - 11TOÁN2 Tin - 12TOÁN2     Tin - 11VĂN   CNghệ - 12ĐỊA CNghệ - 12SINH
2 Thể - 12A2         Lý - 12LÝ         Lý - 11LÝ         Tin - 11HOÁ Tin - 11A2         CNghệ - 11VĂN CNghệ - 12TOÁN1
3 Thể - 12VĂN Thể - 11A1 Thể - 12TIN         Lý - 10A2     Lý - 11LÝ     Lý - 11SINH           Tin - 10ĐỊA      
4 Thể - 12SỬ Thể - 11SINH Thể - 12ĐỊA                     Lý - 10HOÁ   Tin - 11TOÁN1       Tin - 10ANH2     CNghệ - 11A1
5                                              
4 1 Thể - 12SINH                       Lý - 12TIN Lý - 12A2 Lý - 11ANH1 Tin - 11A1 Tin - 12A1   Tin - 12SỬ Tin - 10SỬ   CNghệ - 11TOÁN2  
2                       Lý - 11ANH2 Lý - 12SINH   Lý - 12ANH2 Tin - 11TOÁN2 Tin - 12ANH1 Tin - 10TIN Tin - 10A1 Tin - 10ANH1   CNghệ - 11TOÁN1  
3 Thể - 12A1                     Lý - 10VĂN   Lý - 11TIN   Tin - 11TOÁN1 Tin - 12LÝ Tin - 10TIN Tin - 10SINH Tin - 11SỬ   CNghệ - 12SỬ CNghệ - 11ANH1
4 Thể - 10ĐỊA           Lý - 12TOÁN1   Lý - 11HOÁ     Lý - 11A1           Tin - 10TOÁN1 Tin - 10A2 Tin - 10ANH2   CNghệ - 12ANH2 CNghệ - 11A2
5             Lý - 11TOÁN2   Lý - 11HOÁ     Lý - 10SỬ             Tin - 10LÝ Tin - 11ĐỊA   CNghệ - 11SINH  
5 1 Thể - 12SINH   Thể - 10ANH1 Thể - 11TOÁN2           Lý - 12ANH1 Lý - 10ANH2       Lý - 12ANH2   Tin - 12HOÁ   Tin - 12ĐỊA Tin - 11VĂN Tin - 11LÝ CNghệ - 11TIN CNghệ - 12LÝ
2 Thể - 11A2   Thể - 12ANH1 Thể - 10TOÁN2           Lý - 10LÝ Lý - 10ANH2 Lý - 10VĂN     Lý - 12A1         Tin - 11SỬ Tin - 11TIN CNghệ - 12A2  
3 Thể - 10TIN   Thể - 12HOÁ           Lý - 10TOÁN1 Lý - 10LÝ   Lý - 10SỬ         Tin - 12VĂN   Tin - 10A1 Tin - 11ĐỊA Tin - 11TIN   CNghệ - 11ANH2
4 Thể - 12SỬ   Thể - 10A1 Thể - 10SỬ         Lý - 11ĐỊA     Lý - 10TIN     Lý - 12HOÁ       Tin - 10HOÁ Tin - 10ANH1 Tin - 11ANH1 CNghệ - 11HOÁ CNghệ - 12TOÁN2
5                                              
6 1 Thể - 12VĂN   Thể - 12TOÁN2 Thể - 11TOÁN1 Thể - 12ANH2 Lý - 11SỬ Lý - 11TOÁN2 Lý - 10A2   Lý - 12ANH1 Lý - 11LÝ   Lý - 12SỬ Lý - 11SINH   Tin - 11A1 Tin - 12A2   Tin - 10HOÁ   Tin - 11ANH2 CNghệ - 12A1  
2 Thể - 10HOÁ Thể - 11VĂN Thể - 12LÝ Thể - 11LÝ     Lý - 12VĂN Lý - 10ANH1       Lý - 10TIN Lý - 12SỬ     Tin - 11SINH     Tin - 10VĂN   Tin - 12TIN    
3 Thể - 12A2   Thể - 10TOÁN1 Thể - 10VĂN   Lý - 10SINH   Lý - 11TOÁN1   Lý - 12TOÁN2 Lý - 10TOÁN2 Lý - 11A1   Lý - 11TIN     Tin - 12TOÁN1   Tin - 10A2     CNghệ - 12VĂN  
4 Thể - 10ANH2 Thể - 11HOÁ Thể - 12TIN Thể - 11ĐỊA     Lý - 12TOÁN1 Lý - 11TOÁN1       Lý - 11ANH2 Lý - 10A1 Lý - 10ĐỊA               CNghệ - 12ANH1  
5                                              
7 1     Thể - 12ANH1       Lý - 12VĂN Lý - 11A2   Lý - 10LÝ     Lý - 12TIN   Lý - 12A1 Tin - 11SINH Tin - 12ANH2   Tin - 10SINH   Tin - 11ANH2 CNghệ - 11SỬ CNghệ - 12HOÁ
2   Giao ban Thể - 12LÝ Thể - 11SỬ         Lý - 11VĂN Giao ban       Lý - 10ĐỊA Lý - 12HOÁ Giao ban Tin - 11A2 Tin - 10TOÁN2 Tin - 10VĂN     CNghệ - 11ĐỊA Giao ban
3 Họp CN Họp CN Thể - 12ĐỊA Thể - 11ANH1 Thể - 12ANH2 Họp CN Họp CN Họp CN Lý - 11VĂN Lý - 12TOÁN2     Họp CN Lý - 10HOÁ Họp CN Tin - 11HOÁ Tin - 12SINH Họp CN Tin - 10LÝ   Họp CN CNghệ - 11LÝ Họp CN
4 SHL - 12A1 Họp CN       SHL - 12LÝ SHL - 11TOÁN2 SHL - 11TOÁN1         SHL - 10A1   SHL - 12HOÁ     SHL - 10TIN     SHL - 11TIN   SHL - 11A1
5                                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ HÓA - SINH      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2018      
                                     
THỨ TIẾT Kiên Hải HạnhS Sâm HươngS T.Anh Hồi Thương HươngH Chiến Hiệu Hoan Hướng DũngH ThuỷH Tuân Nhung
2 1 ChCờ - 11SINH ChCờ - 12SINH     ChCờ - 10HOÁ   ChCờ - 10SINH       ChCờ - 11HOÁ            
2 Sinh - 11SINH     Sinh - 12LÝ     CNghệ - 10SINH       Hoá - 11HOÁ     Hoá - 12TOÁN1      
3 Sinh - 10A1 Sinh - 12SINH   Sinh - 11ĐỊA Sinh - 10VĂN     CNghệ - 10LÝ     Hoá - 11HOÁ     Hoá - 12A2      
4       Sinh - 11A1 Sinh - 11ANH1     CNghệ - 10TIN     Hoá - 12TOÁN2     Hoá - 11A2      
5                                  
3 1     Sinh - 11HOÁ   Sinh - 10HOÁ         Hoá - 10A1   Hoá - 11LÝ Hoá - 10TIN Hoá - 11A2 Hoá - 11TIN Hoá - 12A1  
2     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11ĐỊA Sinh - 11ANH2   Sinh - 10SINH     Hoá - 12VĂN     Hoá - 10ANH1     Hoá - 12HOÁ  
3     Sinh - 12ANH1 Sinh - 12A2 Sinh - 10ANH2   Sinh - 10SINH   Hoá - 11ANH1 Hoá - 11ANH2   Hoá - 11TOÁN1   Hoá - 10SỬ Hoá - 12ĐỊA    
4     Sinh - 12TOÁN1 Sinh - 11SỬ Sinh - 11VĂN       Hoá - 11ANH1     Hoá - 10A2 Hoá - 10LÝ        
5                                  
4 1 Sinh - 11SINH   Sinh - 11HOÁ   Sinh - 11VĂN     Sinh - 10TOÁN2   Hoá - 12VĂN   Hoá - 11TOÁN1 Hoá - 10LÝ   Hoá - 12LÝ    
2 Sinh - 11SINH   Sinh - 12TOÁN2 Sinh - 11A2 Sinh - 11ANH1     Sinh - 12HOÁ       Hoá - 12SỬ     Hoá - 12ĐỊA    
3       Sinh - 11A1     Sinh - 10ĐỊA Sinh - 12VĂN   Hoá - 10A1   Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10ANH1       Hoá - 10HOÁ
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12A1 Sinh - 10SỬ Sinh - 10SINH   Sinh - 10TIN   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11LÝ     Hoá - 12SINH   Hoá - 10HOÁ
5     Sinh - 11TOÁN1 Sinh - 11LÝ     Sinh - 10ANH1 CNghệ - 10VĂN   Hoá - 10TOÁN2   Hoá - 11VĂN          
5 1     Sinh - 11TOÁN1         CNghệ - 10A1         Hoá - 11ĐỊA Hoá - 10ĐỊA Hoá - 11A1 Hoá - 12A1  
2     Sinh - 11TOÁN2 Sinh - 11LÝ           Hoá - 11SINH     Hoá - 12ANH2     Hoá - 12HOÁ Hoá - 10HOÁ
3     Sinh - 12TIN Sinh - 11SỬ       CNghệ - 10TOÁN2 Hoá - 10VĂN         Hoá - 12TOÁN1 Hoá - 12LÝ   Hoá - 12ANH1
4     Sinh - 11TIN Sinh - 12ĐỊA       CNghệ - 10TOÁN1 Hoá - 11SỬ Hoá - 11ANH2         Hoá - 12SINH   Hoá - 12TIN
5                                  
6 1         Sinh - 10LÝ     CNghệ - 10ANH1       Hoá - 11VĂN Hoá - 10TIN Hoá - 10ĐỊA      
2                       Hoá - 10A2 Hoá - 10ANH2 Hoá - 11TOÁN2      
3         Sinh - 11ANH2     CNghệ - 10ANH2 Hoá - 11SỬ                
4         Sinh - 10TOÁN1     CNghệ - 10HOÁ Hoá - 10SINH       Hoá - 12ANH2 Hoá - 10SỬ      
5               CNghệ - 10ĐỊA                  
7 1   Sinh - 12SINH           CNghệ - 10SỬ     Hoá - 12TOÁN2 Hoá - 12SỬ Hoá - 11ĐỊA Hoá - 11TOÁN2      
2 Giao ban   Giao ban Sinh - 12ANH2     Sinh - 10A2 Sinh - 12SỬ Hoá - 10SINH Giao ban Hoá - 11HOÁ       Hoá - 11TIN   Hoá - 12TIN
3   Họp CN Họp CN Sinh - 11A2 Họp CN   Họp CN CNghệ - 10A2 Hoá - 10VĂN Hoá - 11SINH Họp CN Hoá - 10TOÁN1 Hoá - 10ANH2 Hoá - 12A2 Hoá - 11A1   Hoá - 12ANH1
4 SHL - 11SINH SHL - 12SINH     SHL - 10HOÁ   SHL - 10SINH       SHL - 11HOÁ            
5                                  
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4        
TỔ XÃ HỘI        
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2018        
                                 
THỨ TIẾT Hiếu Huyền Khoa NhànS Thuỷ Sử Thoa Yến Tùng Duyên L.Anh V.Anh Phượng HĐ Minh Loan Vui
2 1 ChCờ - 12SỬ ChCờ - 11LÝ   ChCờ - 10SỬ   ChCờ - 11SỬ     ChCờ - 11ĐỊA ChCờ - 10ĐỊA ChCờ - 12ĐỊA     ChCờ - 12ANH2 ChCờ - 10LÝ
2 Sử - 10A2 Sử - 11TIN   Sử - 10SỬ   Sử - 11VĂN   Địa - 12TOÁN2 Địa - 11ĐỊA   Địa - 12VĂN Địa - 11TOÁN1   GDCD - 12ANH2 GDCD - 11LÝ
3       Sử - 10SỬ       Địa - 12HOÁ   Địa - 10ĐỊA       GDCD - 11SINH GDCD - 10TIN
4   Sử - 10ĐỊA   Sử - 12SINH   Sử - 11SINH   Địa - 12A2   Địa - 12SỬ   Địa - 10TOÁN2   GDCD - 11TIN GDCD - 10VĂN
5                              
3 1             Sử - 12VĂN Địa - 10ANH2         Địa - 11ANH2 GDCD - 11SỬ GDCD - 11TOÁN1
2             Sử - 10ANH2 Địa - 12TOÁN2           GDCD - 10A2 GDCD - 10A1
3       Sử - 12HOÁ Sử - 10TOÁN1   Sử - 10LÝ Địa - 12TOÁN1   Địa - 12SỬ Địa - 12ANH2 Địa - 11TOÁN2   GDCD - 12A1 GDCD - 11ĐỊA
4       Sử - 10SỬ Sử - 12TIN   Sử - 10TIN Địa - 10ANH1   Địa - 12ANH1 Địa - 12A1 Địa - 11A2     GDCD - 11TOÁN2
5                              
4 1 Sử - 12TOÁN2       Sử - 10ANH1 Sử - 11SỬ Sử - 10TIN Địa - 12TOÁN1       Địa - 10A2   GDCD - 10TOÁN1 GDCD - 11ANH2
2 Sử - 10A2       Sử - 10TOÁN1 Sử - 11SỬ Sử - 10TOÁN2 Địa - 10LÝ       Địa - 12LÝ   GDCD - 12TIN GDCD - 12VĂN
3         Sử - 12ANH2   Sử - 12ĐỊA           Địa - 11LÝ GDCD - 11HOÁ GDCD - 11A2
4             Sử - 12ĐỊA         Địa - 10A1   GDCD - 11VĂN GDCD - 12SỬ
5                         Địa - 10SINH    
5 1 Sử - 12SỬ         Sử - 11SỬ Sử - 10LÝ           Địa - 11SINH GDCD - 12A2 GDCD - 10HOÁ
2 Sử - 12SỬ           Sử - 10A1       Địa - 11VĂN Địa - 12LÝ   GDCD - 12ĐỊA GDCD - 10ĐỊA
3       Sử - 12A1   Sử - 11HOÁ Sử - 10HOÁ     Địa - 10ĐỊA     Địa - 11ANH1 GDCD - 11A1 GDCD - 10ANH1
4       Sử - 12ANH1   Sử - 11A1       Địa - 10ĐỊA Địa - 12A1     GDCD - 12LÝ GDCD - 10LÝ
5                              
6 1   Sử - 10VĂN     Sử - 12LÝ   Sử - 10SINH Địa - 12SINH Địa - 11ĐỊA       Địa - 11HOÁ GDCD - 10ANH2 GDCD - 10SỬ
2   Sử - 11TOÁN1 Sử - 12A2         Địa - 10SỬ Địa - 11ĐỊA   Địa - 11SỬ   Địa - 11A1 GDCD - 12HOÁ GDCD - 10SINH
3   Sử - 10ĐỊA Sử - 11ĐỊA   Sử - 11A2   Sử - 10A1 Địa - 10HOÁ     Địa - 12ANH2   Địa - 12TIN GDCD - 11ANH1 GDCD - 12ANH1
4   Sử - 11LÝ     Sử - 11ANH1   Sử - 10TOÁN2 Địa - 10TIN     Địa - 12VĂN   Địa - 11TIN GDCD - 12SINH  
5               Địa - 10VĂN              
7 1   Sử - 10VĂN     Sử - 10ANH1   Sử - 10ANH2 Địa - 12A2     Địa - 12ĐỊA Địa - 10TOÁN1   GDCD - 12TOÁN1 GDCD - 10TOÁN2
2 Giao ban Sử - 11TOÁN2 Giao ban   Sử - 12TOÁN1   Sử - 10HOÁ Địa - 12SINH Giao ban Địa - 12ANH1 Địa - 12ĐỊA     GDCD - 12TOÁN2 Giao ban
3 Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN Sử - 11ANH2 Họp CN Sử - 10SINH Địa - 12HOÁ Họp CN Họp CN Họp CN   Địa - 12TIN Họp CN Họp CN
4 SHL - 12SỬ SHL - 11LÝ   SHL - 10SỬ   SHL - 11SỬ     SHL - 11ĐỊA SHL - 10ĐỊA SHL - 12ĐỊA     SHL - 12ANH2 SHL - 10LÝ
5                              
 
Trường THPT Chuyên TB
Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 2
THỜI KHOÁ BIỂU số 4      
TỔ NGOẠI NGỮ      
Thực hiện từ ngày 26 tháng 02 năm 2018      
                       
THỨ TIẾT Giang HạnhA Ngọc Hậu Hưng NgaA ThanhA Chi TrungA LinhA
2 1   ChCờ - 10ANH2 ChCờ - 11A2 ChCờ - 10ANH1 ChCờ - 11ANH1   ChCờ - 12ANH1      
2 T.Anh - 10A1 T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11A2 T.Anh - 12A2 T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 11SỬ  
3 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1         T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11SỬ  
4 T.Anh - 12ANH2 T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 11TOÁN1 T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11HOÁ T.Anh - 10LÝ  
5                    
3 1         T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 11ĐỊA
2     T.Anh - 11SINH   T.Anh - 12TIN   T.Anh - 12ANH1 T.Anh - 11TIN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 10TIN
3     T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 10TIN
4     T.Anh - 10ĐỊA T.Anh - 12A2       T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10SINH T.Anh - 12HOÁ
5                    
4 1           T.Anh - 12ĐỊA T.Anh - 12ANH1     T.Anh - 12HOÁ
2   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 12A1 T.Anh - 11A1 T.Anh - 11HOÁ   T.Anh - 11LÝ
3   T.Anh - 10ANH2 T.Anh - 11VĂN     T.Anh - 10A2   T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 11ĐỊA
4         T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 12VĂN T.Anh - 11SỬ T.Anh - 10VĂN
5   T.Anh - 10HOÁ T.Anh - 10ĐỊA   T.Anh - 11ANH1     T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 12SINH  
5 1 T.Anh - 10SỬ         T.Anh - 11ANH2       T.Anh - 12TOÁN1
2 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11TOÁN1     T.Anh - 11ANH2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH T.Anh - 12TOÁN1
3 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11SINH     T.Anh - 12ĐỊA   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12SINH  
4     T.Anh - 11SINH         T.Anh - 12VĂN T.Anh - 10SINH T.Anh - 10VĂN
5                    
6 1 T.Anh - 10A1         T.Anh - 12ĐỊA       T.Anh - 12HOÁ
2 T.Anh - 12ANH2   T.Anh - 10ĐỊA     T.Anh - 12A1   T.Anh - 11TIN T.Anh - 10LÝ  
3 T.Anh - 10SỬ   T.Anh - 11VĂN T.Anh - 10ANH1       T.Anh - 11TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 11LÝ
4 T.Anh - 12SỬ   T.Anh - 11A2 T.Anh - 10ANH1   T.Anh - 10A2   T.Anh - 12TOÁN2 T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10VĂN
5                 T.Anh - 10SINH T.Anh - 11ĐỊA
7 1 T.Anh - 10A1       T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 10A2 T.Anh - 11A1   T.Anh - 12LÝ T.Anh - 10TIN
2       T.Anh - 12A2 T.Anh - 11ANH1 T.Anh - 11ANH2 T.Anh - 11A1 T.Anh - 10TOÁN1 T.Anh - 10LÝ T.Anh - 11LÝ
3 T.Anh - 12SỬ Họp CN Họp CN Họp CN Họp CN T.Anh - 12A1 Họp CN T.Anh - 11TIN T.Anh - 10TOÁN2 T.Anh - 12TOÁN1
4   SHL - 10ANH2 SHL - 11A2 SHL - 10ANH1 SHL - 11ANH1   SHL - 12ANH1      
5                    

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây