Thời khóa biểu học hè

Thứ năm - 28/06/2018 11:29
THỨ CA 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 Lý - Ng.Sơn Hoá - Hướng Lý - Du Lý - Tuyền Lý - Nết Sinh - HạnhS Lý - Tuyết Toán - HàT Toán - HiềnT Sử - Yến Sử - Hiếu Văn - Lan Toán - H.Thắng
2 Toán - Đăng Toán - Hường Hoá - NhungH Hoá - DũngH Toán - Liên Toán - Hiện Toán - H.Thắng T.Anh - LinhA Văn - HiềnV Địa - V.Anh Văn - Lan T.Anh - Chi T.Anh - Giang
3 1 Toán - Đăng Hoá - Hướng Toán - HuệT Hoá - DũngH Toán - Liên Hoá - Tuân Lý - Tuyết Văn - Lĩnh T.Anh - Giang Địa - V.Anh Văn - Lan Toán - HàT Toán - H.Thắng
2 Hoá - DũngH Lý - Tuyết Lý - Du Lý - Tuyền Lý - Nết Toán - Hiện Hoá - HươngH T.Anh - LinhA Toán - HiềnT Văn - HằngV Địa - Tùng Văn - Lan T.Anh - Giang
4 1 Toán - Đăng Lý - Tuyết Toán - HuệT Hoá - DũngH Hoá - Tuân Toán - Hiện Toán - H.Thắng Toán - HàT T.Anh - Giang Sử - Yến Văn - Lan T.Anh - Chi Văn - HàV
2 Hoá - DũngH Hoá - Hướng Lý - Du Toán - Dâu Toán - Liên Hoá - Tuân Hoá - HươngH T.Anh - LinhA Toán - HiềnT Văn - HằngV Địa - Tùng Văn - Lan T.Anh - Giang
5 1 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết Toán - HuệT Lý - Tuyền Lý - Nết Sinh - HạnhS Toán - H.Thắng Toán - HàT Văn - HiềnV Văn - HằngV Sử - Hiếu T.Anh - Chi Văn - HàV
2 Hoá - DũngH Toán - Hường Hoá - NhungH Toán - Dâu Hoá - Tuân Toán - Hiện Lý - Tuyết Văn - Lĩnh T.Anh - Giang Địa - V.Anh Địa - Tùng Toán - HàT Toán - H.Thắng
6 1 Lý - Ng.Sơn Toán - Hường Hoá - NhungH Hoá - DũngH Toán - Liên Hoá - Tuân Lý - Tuyết Toán - HàT Toán - HiềnT Văn - HằngV Sử - Hiếu Văn - Lan Văn - HàV
2 Toán - Đăng Lý - Tuyết Toán - HuệT Toán - Dâu Hoá - Tuân Sinh - HạnhS Hoá - HươngH Văn - Lĩnh Văn - HiềnV Sử - Yến Văn - Lan Toán - HàT Toán - H.Thắng
7 1 Lý - Ng.Sơn Hoá - Hướng Hoá - NhungH Lý - Tuyền Hoá - Tuân Sinh - HạnhS Toán - H.Thắng T.Anh - LinhA Văn - HiềnV Địa - V.Anh Sử - Hiếu T.Anh - Chi T.Anh - Giang
2 Hoá - DũngH Toán - Hường Lý - Du Toán - Dâu Lý - Nết Hoá - Tuân Hoá - HươngH Văn - Lĩnh T.Anh - Giang Sử - Yến Địa - Tùng Toán - HàT Văn - HàV
 
THỨ CA 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 Toán - Dung Toán - Q.Thắng Lý - Thưởng Toán - Liên Hoá - NhungH Hoá - HươngH Hoá - Chiến Toán - Phượng Toán - Hiện Sử - NhànS Sử - Huyền Văn - Mai Toán - Út
2 Hoá - Hoan Hoá - Chiến Hoá - Hướng Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Toán - Q.Thắng T.Anh - NgaA Văn - Mai Văn - NgaV Văn - ThuýV Địa - L.Anh T.Anh - Hậu Văn - DungV
3 1 Lý - Nhật Toán - Q.Thắng Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Sinh - Hồi Hoá - Chiến Toán - Phượng Toán - Hiện Địa - Tùng Toán - HằngT Văn - Mai T.Anh - HạnhA
2 Toán - Dung Lý - TuấnL Hoá - Hướng Toán - Liên Hoá - NhungH Toán - Q.Thắng Toán - Hừng T.Anh - NgaA Văn - NgaV Toán - H.Thắng T.Anh - ThanhA Toán - HằngT Văn - DungV
4 1 Toán - Dung Hoá - Chiến Toán - Q.Thắng Lý - Ng.Sơn Toán - Dâu Hoá - HươngH Toán - Hừng Toán - Phượng T.Anh - LinhA T.Anh - ThanhA Văn - ThuýV Văn - Mai Toán - Út
2 Lý - Nhật Toán - Q.Thắng Lý - Thưởng Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Sinh - Hồi Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Toán - Hiện Văn - ThuýV Sử - Huyền Toán - HằngT Văn - DungV
5 1 Lý - Nhật Lý - TuấnL Toán - Q.Thắng Toán - Liên Toán - Dâu Sinh - Hồi Hoá - Chiến Toán - Phượng Toán - Hiện Địa - Tùng Văn - ThuýV T.Anh - Hậu T.Anh - HạnhA
2 Hoá - Hoan Hoá - Chiến Lý - Thưởng Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Q.Thắng T.Anh - NgaA Văn - Mai T.Anh - LinhA Sử - NhànS Địa - L.Anh Toán - HằngT Văn - DungV
6 1 Toán - Dung Hoá - Chiến Toán - Q.Thắng Hoá - ThuỷH Toán - Dâu Hoá - HươngH Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Văn - NgaV Toán - H.Thắng Văn - ThuýV Văn - Mai T.Anh - HạnhA
2 Hoá - Hoan Lý - TuấnL Hoá - Hướng Lý - Ng.Sơn Hoá - NhungH Toán - Q.Thắng Toán - Hừng Văn - Mai T.Anh - LinhA Văn - ThuýV Địa - L.Anh T.Anh - Hậu Toán - Út
7 1 Hoá - Hoan Lý - TuấnL Toán - Q.Thắng Toán - Liên Toán - Dâu Hoá - HươngH T.Anh - NgaA Văn - Mai Văn - NgaV Địa - Tùng Toán - HằngT T.Anh - Hậu Toán - Út
2 Lý - Nhật Toán - Q.Thắng Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH Hoá - NhungH Sinh - Hồi Lý - TuấnL T.Anh - NgaA T.Anh - LinhA Sử - NhànS Sử - Huyền Toán - HằngT T.Anh - HạnhA
 
THỨ CA 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 Hoá - Hoan Hoá - DũngH Hoá - ThuỷH Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu Sinh - Kiên Toán - Dũng T.Anh - Ngọc Văn - Vân Sử - Thoa Địa - Duyên T.Anh - Hưng T.Anh - NgaA
2 Lý - Nết Lý - HươngL Lý - Du Toán - Phượng Toán - Út Toán - Hừng Lý - Thưởng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Văn - Luyến Văn - NhànV Toán - Dua Toán - HiềnT
3 1 Lý - Nết Lý - HươngL Lý - Du Hoá - Hoan Hoá - Hiệu Sinh - Kiên Toán - Dũng Toán - Dua T.Anh - Ngọc Toán - Út T.Anh - LinhA Văn - NhànV T.Anh - NgaA
2 Hoá - Hoan Toán - HuệT Hoá - ThuỷH Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - Chiến Lý - Thưởng T.Anh - Ngọc Toán - Hường Địa - V.Anh Văn - NhànV Toán - Dua Văn - NhungV
4 1 Toán - Sính Lý - HươngL Hoá - ThuỷH Hoá - Hoan Hoá - Hiệu Sinh - Kiên Toán - Dũng Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Văn - Luyến Sử - Khoa T.Anh - Hưng Toán - HiềnT
2 Hoá - Hoan Toán - HuệT Toán - Dung Toán - Phượng Toán - Út Hoá - Chiến T.Anh - ThanhA T.Anh - Ngọc Văn - Vân Sử - Thoa Văn - NhànV Toán - Dua Văn - NhungV
5 1 Toán - Sính Hoá - DũngH Hoá - ThuỷH Hoá - Hoan Toán - Út Sinh - Kiên Lý - Thưởng Toán - Dua Toán - Hường Địa - V.Anh Sử - Khoa Văn - NhànV T.Anh - NgaA
2 Lý - Nết Toán - HuệT Toán - Dung Lý - L.Sơn Lý - Nhật Toán - Hừng Văn - NhungV T.Anh - Ngọc Văn - Vân Toán - Út Toán - Dua T.Anh - Hưng Toán - HiềnT
6 1 Hoá - Hoan Lý - HươngL Lý - Du Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu Toán - Hừng T.Anh - ThanhA Toán - Dua T.Anh - Ngọc Toán - Út Địa - Duyên Văn - NhànV Văn - NhungV
2 Toán - Sính Hoá - DũngH Toán - Dung Toán - Phượng Lý - Nhật Hoá - Chiến Văn - NhungV Văn - HằngV Toán - Hường Văn - Luyến Sử - Khoa Toán - Dua T.Anh - NgaA
7 1 Lý - Nết Hoá - DũngH Lý - Du Toán - Phượng Lý - Nhật Hoá - Chiến T.Anh - ThanhA Văn - HằngV Toán - Hường Sử - Thoa Toán - Dua T.Anh - Hưng Văn - NhungV
2 Toán - Sính Toán - HuệT Toán - Dung Hoá - Hoan Toán - Út Toán - Hừng Văn - NhungV Toán - Dua Văn - Vân Địa - V.Anh Địa - Duyên Văn - NhànV Toán - HiềnT

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây