Thời khóa biểu buổi chiều kì I

Thứ bảy - 08/09/2018 11:02
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIÊU
Thực hiện từ 10/9/2018
             
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ5 THỨ 6 THỨ 7
10TOÁN1 HSG Lý - Ng.Sơn Toán - Đăng HSG Hoá - Dũng H HSG
10TOÁN2 HSG Lý - Tuyết Hoá - Hướng HSG Toán - Hường HSG
10TIN HSG Lý - Du Toán - HuệT HSG Hoá - NhungH HSG
10LÝ HSG Lý - Tuyền Hoá - DũngH HSG Toán - Dâu HSG
10HOÁ HSG Lý - Nết Hoá - Tuân HSG Toán - Liên HSG
10SINH HSG Sinh - HạnhS Toán - Dũng HSG Hoá - Tuân HSG
10A1 T.Anh-Giang   Lý - Tuyết Toán - H.Thắng Hóa - ThủyH  
10A2   Toán - HàT Văn - Lĩnh   T.Anh - ThanhA  
10VĂN HSG T.Anh - Giang Toán - HiềnT HSG Văn - HiềnV HSG
10SỬ HSG Sử - Yến Địa - L.Anh HSG Văn - HằngV HSG
10ĐỊA HSG Sử - Hiếu Địa - Tùng HSG Văn - Lan HSG
10ANH1 HSG Văn - Lan Toán - HàT HSG T.Anh - Chi HSG
10ANH2 HSG Toán - H.Thắng Văn - HàV HSG T.Anh - Giang HSG
11TOÁN1 HSG Toán - Dung Lý - Nhật HSG Hoá - HươngH HSG
11TOÁN2   Toán - Q.Thắng Lý - TuấnL   Hoá - Chiến  
11TIN HSG Lý - Thưởng Toán - Q.Thắng HSG Hoá - Hướng HSG
11LÝ HSG Toán - Liên Hoá - ThuỷH HSG Lý - Ng.Sơn HSG
11HOÁ HSG Hoá - NhungH Toán - Dâu HSG Lý - Tuyền HSG
11SINH HSG Hoá - Chiến Sinh - Hồi HSG Toán - Q.Thắng HSG
11A1   Hoá - HươngH Toán - Hừng   Lý - TuấnL  
11A2   T.Anh - NgaA Văn - Mai   Toán - Phượng  
11VĂN HSG Toán - DũngT T.Anh - LinhA HSG Văn - NgaV HSG
11SỬ HSG Sử - NhànS Văn - DungV HSG Địa - Tùng HSG
11ĐỊA HSG Địa - L.Anh Văn - ThuýV HSG Sử - Huyền HSG
11ANH1 HSG Văn - Mai Toán - HằngT HSG T.Anh - Hậu HSG
11ANH2 HSG Văn - DungV T.Anh - HạnhA HSG Toán - Út HSG
12TOÁN1 HSG Hoá - Hoan Toán - Sính HSG Lý - Nết HSG
12TOÁN2 Hoá - DũngH T.Anh - Hưng Văn - Luyến Toán - HuệT Lý - HươngL HSG
12TIN HSG Hoá - ThuỷH Lý - Du HSG Toán - Dung HSG
12LÝ HSG Toán - Phượng Hoá - Hoan HSG Lý - L.Sơn HSG
12HOÁ HSG Hoá - Hiệu Toán - Út HSG Lý - Nhật HSG
12SINH HSG Sinh - Kiên Hoá - Chiến HSG Toán - Hừng HSG
12A1 Toán - HằngT   Lý - Thưởng T.Anh - ThanhA Văn - NhungV  
12A2   T.Anh - Ngọc Văn - HằngV   Toán - Dua  
12VĂN HSG Văn - Vân Toán - Hường HSG T.Anh - Ngọc HSG
12SỬ HSG Văn - Luyến Địa - Duyên HSG Sử - Thoa HSG
12ĐỊA HSG Văn - NhànV Sử - Khoa HSG Địa - Duyên HSG
12ANH1 HSG Toán - Dua Văn - NhànV HSG T.Anh - Hưng HSG
12ANH2   Toán - HiềnT Văn - NhungV   T.Anh - NgaA  

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây