Thời khóa biểu kỳ 2 số 04

Thứ tư - 08/05/2019 16:02
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - Nết ChCờ - HươngL ChCờ - NhànV ChCờ - Huyền ChCờ - Hiệu ChCờ - Kiên ChCờ - ThanhK ChCờ - Ngọc ChCờ - Vân ChCờ - Thoa ChCờ - Duyên ChCờ - Hưng ChCờ - HiềnT
2 Lý - Nết T.Anh - Hưng Lý - Du Hoá - Hoan Toán - Út Toán - Hừng Sinh - Sâm Sử - Huyền Văn - Vân Sử - Thoa Văn - NhànV Toán - Dua Địa - L.Anh
3 Sinh - Kiên Lý - HươngL Lý - Du Sinh - Sâm Hoá - Hiệu Toán - Hừng Lý - Thưởng T.Anh - Ngọc Văn - Vân Toán - Út Văn - NhànV Địa - Minh Toán - HiềnT
4 Hoá - Hoan Sinh - HạnhS Văn - NhànV Lý - L.Sơn Lý - Nhật Hoá - Chiến Lý - Thưởng Toán - Dua Địa - L.Anh Toán - Út GDCD - Vui Địa - Minh Toán - HiềnT
5                          
3 1 Lý - Nết Hoá - DũngH Toán - Dung Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu Lý - Du Sinh - Sâm Văn - HằngV Sử - Thoa Địa - Duyên Văn - NhànV Toán - Dua Sử - Huyền
2 Lý - Nết Hoá - DũngH Toán - Dung Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu Lý - Du Hoá - ThuỷH Địa - Minh Toán - Hường Sử - Thoa Địa - Duyên Toán - Dua GDCD - Vui
3 Toán - Sính Toán - HuệT Văn - NhànV T.Anh - LinhA Sinh - Sâm T.Anh - Ngọc Lý - Thưởng Địa - Minh Toán - Hường Văn - Luyến Sử - Khoa Sử - Huyền Văn - NhungV
4 Toán - Sính Toán - HuệT Hoá - ThuỷH T.Anh - LinhA Sinh - Sâm T.Anh - Ngọc Lý - Thưởng GDCD - Vui Văn - Vân Văn - Luyến Sử - Khoa Văn - NhànV Văn - NhungV
5                          
4 1 Sinh - Kiên Lý - HươngL Hoá - ThuỷH Hoá - Hoan Văn - NhungV Toán - Hừng Toán - HằngT Toán - Dua Sử - Thoa GDCD - Loan T.Anh - LinhA Văn - NhànV Sử - Huyền
2 Hoá - Hoan Lý - HươngL Sinh - Kiên Toán - Phượng Sinh - Sâm Toán - Hừng T.Anh - ThanhA Sử - Huyền T.Anh - Ngọc GDCD - Loan T.Anh - LinhA Văn - NhànV GDCD - Vui
3 Toán - Sính Văn - Luyến T.Anh - ThanhA Toán - Phượng Lý - Nhật Sinh - Kiên Văn - NhungV T.Anh - Ngọc Toán - Hường T.Anh - TrungA Toán - Dua Sử - Huyền Toán - HiềnT
4 Toán - Sính Văn - Luyến T.Anh - ThanhA Sinh - Sâm Lý - Nhật Sinh - Kiên Hoá - ThuỷH T.Anh - Ngọc Toán - Hường T.Anh - TrungA GDCD - Vui Toán - Dua Toán - HiềnT
5                          
5 1 Hoá - Hoan T.Anh - Hưng Hoá - ThuỷH Văn - HàV Văn - NhungV Sinh - Kiên Toán - HằngT Văn - HằngV GDCD - Loan Địa - Duyên Văn - NhànV Toán - Dua Sử - Huyền
2 Hoá - Hoan Sinh - HạnhS Văn - NhànV Văn - HàV T.Anh - NgaA Sinh - Kiên Toán - HằngT Văn - HằngV T.Anh - Ngọc Toán - Út Địa - Duyên T.Anh - Hưng Văn - NhungV
3 T.Anh - TrungA Sinh - HạnhS Sinh - Kiên Sinh - Sâm Toán - Út Hoá - Chiến Hoá - ThuỷH Toán - Dua Văn - Vân Văn - Luyến Sử - Khoa GDCD - Loan Toán - HiềnT
4 Toán - Sính Văn - Luyến Lý - Du Lý - L.Sơn Toán - Út Hoá - Chiến Sinh - Sâm T.Anh - Ngọc Văn - Vân T.Anh - TrungA Sử - Khoa Sử - Huyền T.Anh - NgaA
5                          
6 1 Văn - ThuýV T.Anh - Hưng T.Anh - ThanhA Hoá - Hoan Văn - NhungV Lý - Du Toán - HằngT Văn - HằngV Sử - Thoa Địa - Duyên Toán - Dua Văn - NhànV Địa - L.Anh
2 Văn - ThuýV Hoá - DũngH Lý - Du Hoá - Hoan Lý - Nhật T.Anh - Ngọc Toán - HằngT Văn - HằngV Địa - L.Anh T.Anh - TrungA Toán - Dua Văn - NhànV T.Anh - NgaA
3 T.Anh - TrungA Toán - HuệT Toán - Dung Toán - Phượng T.Anh - NgaA Văn - Lan T.Anh - ThanhA Toán - Dua T.Anh - Ngọc Sử - Thoa Địa - Duyên T.Anh - Hưng Văn - NhungV
4 T.Anh - TrungA Toán - HuệT Toán - Dung Toán - Phượng T.Anh - NgaA Văn - Lan T.Anh - ThanhA Toán - Dua T.Anh - Ngọc Sử - Thoa Địa - Duyên T.Anh - Hưng Văn - NhungV
5                          
7 1 Lý - Nết Lý - HươngL Sinh - Kiên T.Anh - LinhA Hoá - Hiệu Văn - Lan Hoá - ThuỷH Địa - Minh GDCD - Loan Địa - Duyên Văn - NhànV T.Anh - Hưng Địa - L.Anh
2 Sinh - Kiên Toán - HuệT Toán - Dung Toán - Phượng Toán - Út Toán - Hừng Văn - NhungV GDCD - Vui Toán - Hường Văn - Luyến T.Anh - LinhA Địa - Minh T.Anh - NgaA
3 Văn - ThuýV Hoá - DũngH Hoá - ThuỷH Văn - HàV Toán - Út Hoá - Chiến Văn - NhungV Sử - Huyền Địa - L.Anh Văn - Luyến T.Anh - LinhA GDCD - Loan T.Anh - NgaA
4 SHL - Nết SHL - HươngL SHL - NhànV SHL - Huyền SHL - Hiệu SHL - Kiên SHL - ThanhK SHL - Ngọc SHL - Vân SHL - Thoa SHL - Duyên SHL - Hưng SHL - HiềnT
5                          

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây