Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 10, thực hiện từ 22/06/2020

Thứ bảy - 20/06/2020 19:27
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - DungT ChCờ - Q.Thắng ChCờ - HiềnTin ChCờ - Vui ChCờ - YếnCN ChCờ - Hồi ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - NgaV ChCờ - NhànSử ChCờ - Minh ChCờ - Hậu ChCờ - HạnhA
2 Sinh - Hồi Toán - Q.Thắng Văn - Luyến Sinh - HươngS Lý - Tuyền Toán - Phượng Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Sử - NhànSử Địa - Minh Văn - ThuýV T.Anh - Hậu Văn - DungV
3 Văn - ThuýV Lý - TuấnL Văn - Luyến Sinh - HươngS Lý - Tuyền Văn - NhungV T.Anh - NgaA Toán - Phượng Văn - NgaV Sử - NhànSử Địa - Minh T.Anh - Hậu Văn - DungV
4 Toán - DungT Sinh - HươngS Lý - Thưởng T.Anh - NgaA Lý - Tuyền Văn - NhungV Toán - Hừng Toán - Phượng GDCD - Vui Văn - DungV Địa - Minh T.Anh - Hậu T.Anh - HạnhA
3 1 Toán - DungT Lý - TuấnL Sinh - HạnhS Văn - Lan Toán - Dua Sinh - Hồi Hoá - DũngH Toán - Phượng Địa - V.Anh Toán - H.Thắng T.Anh - Hưng Địa - L.Anh Toán - Út
2 Toán - DungT Lý - TuấnL T.Anh - Hưng Văn - Lan Toán - Dua Toán - Phượng Hoá - DũngH Văn - Vân Địa - V.Anh Sử - NhànSử Sử - Thoa Địa - L.Anh Toán - Út
3 Sinh - Hồi Toán - Q.Thắng Văn - Luyến Lý - Ng.Sơn Sinh - HạnhS Toán - Phượng Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Toán - Út Sử - NhànSử Toán - Dua Văn - Vân Sử - Thoa
4 T.Anh - Hưng Toán - Q.Thắng Văn - Luyến Lý - Ng.Sơn Sinh - HạnhS Toán - Phượng Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Toán - Út Sử - NhànSử Toán - Dua Văn - Vân Sử - Thoa
4 1 Văn - ThuýV Hoá - Chiến Toán - Dua Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Lý - Nhật Toán - Hừng GDCD - Loan Văn - NgaV Địa - Minh GDCD - Vui Sử - Thoa Địa - H.Anh
2 Văn - ThuýV Hoá - Chiến Lý - Thưởng Hoá - ThuỷH T.Anh - HạnhA Lý - Nhật Toán - Hừng GDCD - Loan Văn - NgaV Địa - Minh Toán - Dua Sử - Thoa Địa - H.Anh
3 Hoá - ThuỷH Văn - Lĩnh Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn T.Anh - HạnhA Văn - NhungV Toán - Hừng Sử - Thoa Sử - NhànSử Địa - Minh Văn - ThuýV GDCD - Vui Địa - H.Anh
4 Lý - Nhật Văn - Lĩnh Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Toán - Dua Văn - NhungV Sinh - Thương Sử - Thoa Sử - NhànSử GDCD - Loan Địa - Minh GDCD - Vui T.Anh - HạnhA
5 1 Sinh - Hồi Sinh - HươngS Hoá - Hướng Toán - Huệ Hoá - NhungH Lý - Nhật Văn - HàV GDCD - Loan GDCD - Vui Toán - H.Thắng Toán - Dua Địa - L.Anh Toán - Út
2 Lý - Nhật Sinh - HươngS Hoá - Hướng Toán - Huệ Hoá - NhungH Sinh - Hồi Văn - HàV T.Anh - NgaA Toán - Út Toán - H.Thắng Sử - Thoa Toán - HằngT GDCD - Loan
3 Lý - Nhật T.Anh - Hậu Toán - Dua Toán - Huệ Văn - HằngV Sinh - Hồi T.Anh - NgaA Địa - L.Anh Địa - V.Anh Toán - H.Thắng GDCD - Vui Toán - HằngT GDCD - Loan
4 Lý - Nhật T.Anh - Hậu Toán - Dua Sinh - HươngS Văn - HằngV Sinh - Hồi T.Anh - NgaA Địa - L.Anh Địa - V.Anh GDCD - Loan GDCD - Vui Toán - HằngT Sử - Thoa
6 1 T.Anh - Hưng Hoá - Chiến Hoá - Hướng Toán - Huệ Văn - HằngV T.Anh - Trung Văn - HàV Địa - L.Anh Toán - Út Văn - DungV Văn - ThuýV Toán - HằngT Địa - H.Anh
2 T.Anh - Hưng T.Anh - Hậu Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH Văn - HằngV T.Anh - Trung Văn - HàV Địa - L.Anh T.Anh - Giang Văn - DungV Văn - ThuýV Văn - Vân Toán - Út
3 Văn - ThuýV Văn - Lĩnh T.Anh - Hưng Văn - Lan Hoá - NhungH Hoá - Chiến Hoá - DũngH Văn - Vân T.Anh - Giang T.Anh - Trung Sử - Thoa T.Anh - Hậu T.Anh - HạnhA
4 Hoá - ThuỷH Văn - Lĩnh T.Anh - Hưng Văn - Lan Hoá - NhungH Hoá - Chiến Hoá - DũngH Văn - Vân T.Anh - Giang T.Anh - Trung Sử - Thoa Địa - L.Anh T.Anh - HạnhA
7 1 Toán - DungT Toán - Q.Thắng Sinh - HạnhS Hoá - ThuỷH Toán - Dua Hoá - Chiến Lý - TuấnL Toán - Phượng Văn - NgaV Văn - DungV Địa - Minh GDCD - Vui GDCD - Loan
2 Hoá - ThuỷH Lý - TuấnL Sinh - HạnhS T.Anh - NgaA T.Anh - HạnhA Hoá - Chiến Sinh - Thương Sử - Thoa GDCD - Vui T.Anh - Trung T.Anh - Hưng Văn - Vân Văn - DungV
3 Hoá - ThuỷH Hoá - Chiến Toán - Dua T.Anh - NgaA Sinh - HạnhS T.Anh - Trung Sinh - Thương Văn - Vân T.Anh - Giang GDCD - Loan T.Anh - Hưng Sử - Thoa Văn - DungV
4 SHL - DungT SHL - Q.Thắng SHL - HiềnTin SHL - Vui SHL - YếnCN SHL - Hồi SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - NgaV SHL - NhànSử SHL - Minh SHL - Hậu SHL - HạnhA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây