Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 5, thực hiện từ 09/03/2020

Chủ nhật - 08/03/2020 01:17
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - DungT ChCờ - Q.Thắng ChCờ - HiềnTin ChCờ - Vui ChCờ - YếnCN ChCờ - Hồi ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - NgaV ChCờ - NhànSử ChCờ - Minh ChCờ - Hậu ChCờ - HạnhA
2 Văn - ThuýV GDCD - Loan Toán - Dua CNghệ - YếnCN Văn - HằngV Văn - Lan Lý - TuấnL Toán - Phượng Toán - Út T.Anh - TrungA Địa - Minh T.Anh - Hậu Văn - DungV
3 CNghệ - YếnCN Toán - Q.Thắng Toán - Dua Văn - Lan Văn - HằngV Sinh - Hồi Địa - Minh T.Anh - NgaA Văn - NgaV Văn - DungV Sử - Thoa T.Anh - Hậu Toán - Út
4 Toán - DungT Toán - Q.Thắng Tin - HiềnTin Sử - Thoa Toán - Dua T.Anh - TrungA Toán - Hừng T.Anh - NgaA Văn - NgaV GDCD - Loan Văn - ThuýV T.Anh - Hậu Toán - Út
5 Toán - DungT T.Anh - Hậu Tin - HiềnTin T.Anh - NgaA Toán - Dua T.Anh - TrungA Toán - Hừng Sử - Thoa Văn - NgaV Địa - Minh Văn - ThuýV   Toán - Út
3 1 Tin - HiềnTin Thể - Phúc T.Anh - Hưng Tin - Ngân GDCD - Vui Sinh - Hồi Toán - Hừng Hoá - Hoan Địa - V.Anh Thể - Diệp Địa - Minh Tin - Thành Thể - P.ThuỷT
2 T.Anh - Hưng T.Anh - Hậu GDCD - Vui Thể - Phúc Tin - HiềnTin Sinh - Hồi Toán - Hừng Hoá - Hoan Địa - V.Anh Tin - Thành Địa - Minh Văn - Vân Sử - Thoa
3 T.Anh - Hưng T.Anh - Hậu Thể - Diệp T.Anh - NgaA Sử - Thoa Tin - Ngân Toán - Hừng Thể - Nam Thể - P.ThuỷT Sinh - Hồi Tin - Thành Văn - Vân T.Anh - HạnhA
4 Thể - Phúc Tin - HiềnTin Sử - Thoa T.Anh - NgaA T.Anh - HạnhA Thể - P.ThuỷT Thể - Nam Văn - Vân Sinh - Hồi Địa - Minh Thể - Diệp T.Anh - Hậu Tin - Thành
5             T.Anh - NgaA Văn - Vân       T.Anh - Hậu  
4 1 Thể - Phúc Văn - Lĩnh Sinh - HươngS Hoá - ThuỷH Sinh - HạnhS Toán - Phượng Lý - TuấnL Sinh - Hải GDCD - Vui Toán - H.Thắng T.Anh - Hưng Thể - P.ThuỷT GDCD - Loan
2 Sinh - HươngS Văn - Lĩnh Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH Thể - Phúc GDCD - Loan Lý - TuấnL Toán - Phượng Thể - P.ThuỷT Toán - H.Thắng T.Anh - Hưng GDCD - Vui T.Anh - HạnhA
3 T.Anh - Hưng Sinh - HươngS Hoá - Hướng Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền T.Anh - TrungA Sinh - HạnhS GDCD - Loan Hoá - HươngH Toán - H.Thắng CNghệ - ThanhK Địa - L.Anh T.Anh - HạnhA
4 GDCD - Loan Lý - TuấnL T.Anh - Hưng Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Địa - L.Anh Hoá - HươngH CNghệ - ThanhK T.Anh - Giang T.Anh - TrungA GDCD - Vui Hoá - Hướng T.Anh - HạnhA
5           CNghệ - ThanhK Hoá - HươngH Địa - L.Anh T.Anh - Giang T.Anh - TrungA   Hoá - Hướng  
5 1 Văn - ThuýV Địa - L.Anh Địa - ThúyĐịa Sinh - HươngS Toán - Dua Hoá - Chiến Tin - Ngân Toán - Phượng Toán - Út Lý - Tuyết T.Anh - Hưng CNghệ - ThanhK Văn - DungV
2 Văn - ThuýV Địa - L.Anh Địa - ThúyĐịa Toán - Huệ Hoá - NhungH Hoá - Chiến CNghệ - ThanhK Toán - Phượng Toán - Út Lý - Tuyết Toán - Dua Sinh - HươngS Văn - DungV
3 Địa - L.Anh Hoá - Chiến T.Anh - Hưng Địa - ThúyĐịa Hoá - NhungH Toán - Phượng Thể - Nam Tin - Ngân Toán - Út Văn - DungV Toán - Dua Lý - Tuyết CNghệ - ThanhK
4 Địa - L.Anh Hoá - Chiến Toán - Dua Địa - ThúyĐịa Hoá - NhungH Toán - Phượng Văn - HàV Thể - Nam Tin - Ngân Văn - DungV Văn - ThuýV Lý - Tuyết Sinh - HươngS
5             Văn - HàV           Toán - Út
6 1 Sử - YếnSử Văn - Lĩnh Thể - Diệp Văn - Lan Văn - HằngV Lý - Nhật Văn - HàV Lý - L.Sơn T.Anh - Giang Toán - H.Thắng Lý - Nết Toán - HằngT Địa - H.Anh
2 Hoá - HươngH Sử - YếnSử Lý - Thưởng Văn - Lan T.Anh - HạnhA Lý - Nhật T.Anh - NgaA Lý - L.Sơn Sử - NhànSử Thể - Diệp Lý - Nết Toán - HằngT Địa - H.Anh
3 Lý - Nhật Toán - Q.Thắng Lý - Thưởng Toán - Huệ T.Anh - HạnhA Văn - Lan Sử - YếnSử T.Anh - NgaA Hoá - HươngH Sử - NhànSử Thể - Diệp Toán - HằngT Lý - Nết
4 Lý - Nhật Toán - Q.Thắng Văn - Luyến Toán - Huệ Địa - H.Anh Văn - Lan Hoá - HươngH T.Anh - NgaA Lý - Thưởng Sử - NhànSử Hoá - DũngH Sử - YếnSử Lý - Nết
5       Toán - Huệ Địa - H.Anh Sử - NhànSử   T.Anh - NgaA Lý - Thưởng        
7 1 Toán - DungT Lý - TuấnL Toán - Dua Thể - Phúc CNghệ - YếnCN Địa - L.Anh GDCD - Vui Toán - Phượng Văn - NgaV CNghệ - ThanhK Sinh - Hồi Toán - HằngT Thể - P.ThuỷT
2 Toán - DungT CNghệ - YếnCN CNghệ - ThanhK GDCD - Vui Toán - Dua Toán - Phượng Lý - TuấnL Địa - L.Anh Văn - NgaV Sử - NhànSử Hoá - DũngH Văn - Vân T.Anh - HạnhA
3 Toán - DungT Toán - Q.Thắng Văn - Luyến Lý - Ng.Sơn Thể - Phúc Sinh - Hồi Địa - Minh Văn - Vân Sử - NhànSử Hoá - DũngH Toán - Dua Thể - P.ThuỷT Hoá - Hướng
4 Hoá - HươngH Thể - Phúc Văn - Luyến Lý - Ng.Sơn Hoá - NhungH Thể - P.ThuỷT T.Anh - NgaA Văn - Vân CNghệ - ThanhK Hoá - DũngH Toán - Dua Địa - L.Anh Hoá - Hướng
5 SHL - DungT SHL - Q.Thắng SHL - HiềnTin SHL - Vui SHL - YếnCN SHL - Hồi SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - NgaV SHL - NhànSử SHL - Minh SHL - Hậu SHL - HạnhA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây