Thời khóa biểu học kì II, năm học 2019-2020, số 11, thực hiện từ 06/07/2020

Thứ bảy - 04/07/2020 08:17
THỨ TIẾT 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 ChCờ - DungT ChCờ - Q.Thắng ChCờ - HiềnTin ChCờ - Vui ChCờ - YếnCN ChCờ - Hồi ChCờ - TuấnL ChCờ - Phượng ChCờ - NgaV ChCờ - NhànSử ChCờ - Minh ChCờ - Hậu ChCờ - HạnhA
2 Văn - ThuýV Sinh - HươngS Văn - Luyến T.Anh - NgaA Lý - Tuyền Sinh - Hồi Lý - TuấnL Toán - Phượng Văn - NgaV Sử - NhànSử GDCD - Vui T.Anh - Hậu GDCD - Loan
3 Văn - ThuýV Toán - Q.Thắng Văn - Luyến Sinh - HươngS Lý - Tuyền Văn - NhungV Toán - Hừng T.Anh - NgaA Văn - NgaV Địa - Minh GDCD - Vui T.Anh - Hậu GDCD - Loan
4 Sinh - Hồi Lý - TuấnL Lý - Thưởng Sinh - HươngS Lý - Tuyền Văn - NhungV Toán - Hừng T.Anh - NgaA Văn - NgaV Địa - Minh Văn - ThuýV GDCD - Vui T.Anh - HạnhA
3 1 Toán - DungT Lý - TuấnL Sinh - HạnhS Văn - Lan Toán - Dua T.Anh - Trung Hoá - DũngH Toán - Phượng GDCD - Vui Sử - NhànSử T.Anh - Hưng Sử - Thoa GDCD - Loan
2 Toán - DungT Lý - TuấnL Sinh - HạnhS Văn - Lan Toán - Dua Toán - Phượng Hoá - DũngH GDCD - Loan GDCD - Vui Sử - NhànSử T.Anh - Hưng Văn - Vân Sử - Thoa
3 T.Anh - Hưng Toán - Q.Thắng Văn - Luyến T.Anh - NgaA Sinh - HạnhS Toán - Phượng Lý - TuấnL GDCD - Loan Sử - NhànSử T.Anh - Trung GDCD - Vui Văn - Vân Sử - Thoa
4 T.Anh - Hưng Toán - Q.Thắng Văn - Luyến T.Anh - NgaA Sinh - HạnhS Toán - Phượng Lý - TuấnL Văn - Vân Sử - NhànSử GDCD - Loan Toán - Dua GDCD - Vui Sử - Thoa
4 1 Văn - ThuýV Hoá - Chiến Toán - Dua Toán - Huệ Hoá - NhungH Lý - Nhật Toán - Hừng Toán - Phượng Toán - Út Sử - NhànSử Địa - Minh Sử - Thoa Địa - H.Anh
2 Văn - ThuýV Hoá - Chiến Lý - Thưởng Toán - Huệ Hoá - NhungH Lý - Nhật Toán - Hừng Toán - Phượng Sử - NhànSử Toán - H.Thắng Địa - Minh Sử - Thoa Địa - H.Anh
3 Lý - Nhật Văn - Lĩnh Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Toán - Dua Toán - Phượng Sinh - Thương Sử - Thoa Sử - NhànSử Địa - Minh Văn - ThuýV Toán - HằngT Toán - Út
4 Lý - Nhật Văn - Lĩnh Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Hoá - Chiến Sinh - Thương Sử - Thoa Sử - NhànSử Địa - Minh Toán - Dua Toán - HằngT Toán - Út
5 1 Sinh - Hồi Sinh - HươngS T.Anh - Hưng Hoá - ThuỷH Hoá - NhungH T.Anh - Trung Văn - HàV Sử - Thoa Địa - V.Anh Văn - DungV Toán - Dua Địa - L.Anh Toán - Út
2 Sinh - Hồi Sinh - HươngS T.Anh - Hưng Toán - Huệ Hoá - NhungH T.Anh - Trung Văn - HàV T.Anh - NgaA Địa - V.Anh Văn - DungV Toán - Dua Sử - Thoa T.Anh - HạnhA
3 Hoá - ThuỷH T.Anh - Hậu Toán - Dua Toán - Huệ Văn - HằngV Sinh - Hồi T.Anh - NgaA Địa - L.Anh Toán - Út T.Anh - Trung Sử - Thoa Toán - HằngT T.Anh - HạnhA
4 Hoá - ThuỷH T.Anh - Hậu Hoá - Hướng Sinh - HươngS Văn - HằngV Sinh - Hồi T.Anh - NgaA Địa - L.Anh Toán - Út T.Anh - Trung Sử - Thoa Toán - HằngT T.Anh - HạnhA
6 1 Hoá - ThuỷH Hoá - Chiến T.Anh - Hưng Văn - Lan Văn - HằngV Lý - Nhật Văn - HàV Sử - Thoa T.Anh - Giang Toán - H.Thắng Văn - ThuýV Địa - L.Anh Văn - DungV
2 T.Anh - Hưng T.Anh - Hậu Hoá - Hướng Văn - Lan Văn - HằngV Hoá - Chiến Văn - HàV Sử - Thoa T.Anh - Giang Toán - H.Thắng Văn - ThuýV Văn - Vân Văn - DungV
3 Lý - Nhật Văn - Lĩnh Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH T.Anh - HạnhA Hoá - Chiến Hoá - DũngH Văn - Vân T.Anh - Giang Toán - H.Thắng Sử - Thoa T.Anh - Hậu Toán - Út
4 Lý - Nhật Văn - Lĩnh Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH T.Anh - HạnhA Hoá - Chiến Hoá - DũngH Văn - Vân Toán - Út Văn - DungV T.Anh - Hưng T.Anh - Hậu Sử - Thoa
7 1 Toán - DungT Toán - Q.Thắng Sinh - HạnhS Hoá - ThuỷH Toán - Dua Sinh - Hồi Lý - TuấnL GDCD - Loan Văn - NgaV Văn - DungV Địa - Minh GDCD - Vui Sử - Thoa
2 Toán - DungT Lý - TuấnL Toán - Dua Lý - Ng.Sơn T.Anh - HạnhA Văn - NhungV T.Anh - NgaA Văn - Vân GDCD - Vui GDCD - Loan Địa - Minh Sử - Thoa Văn - DungV
3 Hoá - ThuỷH Hoá - Chiến Toán - Dua Lý - Ng.Sơn Sinh - HạnhS Văn - NhungV Sinh - Thương T.Anh - NgaA T.Anh - Giang GDCD - Loan Sử - Thoa Văn - Vân Văn - DungV
4 SHL - DungT SHL - Q.Thắng SHL - HiềnTin SHL - Vui SHL - YếnCN SHL - Hồi SHL - TuấnL SHL - Phượng SHL - NgaV SHL - NhànSử SHL - Minh SHL - Hậu SHL - HạnhA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây