Thời khóa biểu hè số 01

Thứ sáu - 05/07/2019 15:02
THỜI KHÓA BIỂU HỌC HÈ SỐ 01
Thực hiện từ 08/7/2019
 
THỨ CA 10TOÁN1 10TOÁN2 10TIN 10LÝ 10HOÁ 10SINH 10A1 10A2 10VĂN 10SỬ 10ĐỊA 10ANH1 10ANH2
2 1 Lý - Thưởng Hoá - Chiến Lý - HươngL Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu Toán - HằngT Văn - Lan Toán - Q.Thắng Toán - Phượng Sử - Huyền Sử - Khoa T.Anh - ThanhA Văn - Luyến
2 Toán - Hừng Toán - HiềnT Toán - Sính Hoá - ThuỷH Toán - Dũng Sinh - Hải Toán - Hường Văn - Lĩnh Văn - NhànV Địa - Duyên Văn - NhungV Văn - HiềnV T.Anh - Ngọc
3 1 Lý - Thưởng Hoá - Chiến Hoá - Hiệu Hoá - ThuỷH Toán - Dũng Sinh - Hải T.Anh - P.Anh Toán - Q.Thắng T.Anh - NgaA Sử - Huyền Văn - NhungV Toán - Dâu Toán - Liên
2 Hoá - Hoan Lý - Du Toán - Sính Lý - L.Sơn Lý - Nhật Toán - HằngT Văn - Lan T.Anh - LinhA Toán - Phượng Văn - Lĩnh Địa - V.Anh Văn - HiềnV T.Anh - Ngọc
4 1 Toán - Hừng Lý - Du Hoá - Hiệu Toán - HàT Toán - Dũng Hoá - ThuỷH T.Anh - P.Anh Toán - Q.Thắng Toán - Phượng Văn - Lĩnh Sử - Khoa Văn - HiềnV Văn - Luyến
2 Lý - Thưởng Hoá - Chiến Tin - Thành Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu Toán - HằngT Toán - Hường T.Anh - LinhA Văn - NhànV Địa - Duyên Văn - NhungV T.Anh - ThanhA T.Anh - Ngọc
5 1 Lý - Thưởng Toán - HiềnT Lý - HươngL Hoá - ThuỷH Hoá - Hiệu Toán - HằngT Toán - Hường Toán - Q.Thắng T.Anh - NgaA Văn - Lĩnh Địa - V.Anh Văn - HiềnV T.Anh - Ngọc
2 Hoá - Hoan Hoá - Chiến Tin - Thành Toán - HàT Lý - Nhật Hoá - ThuỷH T.Anh - P.Anh Văn - Lĩnh Văn - NhànV Địa - Duyên Văn - NhungV Toán - Dâu Toán - Liên
6 1 Hoá - Hoan Toán - HiềnT Hoá - Hiệu Toán - HàT Toán - Dũng Hoá - ThuỷH Toán - Hường T.Anh - LinhA T.Anh - NgaA Văn - Lĩnh Sử - Khoa T.Anh - ThanhA Văn - Luyến
2 Toán - Hừng Lý - Du Toán - Sính Hoá - ThuỷH Lý - Nhật Sinh - Hải Văn - Lan Văn - Lĩnh Toán - Phượng Sử - Huyền Địa - V.Anh Toán - Dâu Toán - Liên
7 1 Toán - Hừng Toán - HiềnT Lý - HươngL Lý - L.Sơn Hoá - Hiệu Sinh - Hải Văn - Lan T.Anh - LinhA Văn - NhànV Sử - Huyền Sử - Khoa T.Anh - ThanhA Toán - Liên
2 Hoá - Hoan Lý - Du Toán - Sính Toán - HàT Lý - Nhật Hoá - ThuỷH T.Anh - P.Anh Văn - Lĩnh T.Anh - NgaA Địa - Duyên Địa - V.Anh Toán - Dâu Văn - Luyến
 
THỨ CA 11TOÁN1 11TOÁN2 11TIN 11LÝ 11HOÁ 11SINH 11A1 11A2 11VĂN 11SỬ 11ĐỊA 11ANH1 11ANH2
2 1 Lý - Ng.Sơn Toán - Hường Lý - Du Toán - Dâu Hoá - Tuân Toán - Út Hoá - Hoan Toán - HàT Toán - HiềnT Sử - Hiếu Địa - Duyên Văn - NhungV T.Anh - Giang
2 Hoá - DũngH Hoá - Hướng Hoá - Hoan Lý - Tuyền Lý - Nết Hoá - Tuân T.Anh - Giang T.Anh - ThanhA Văn - Mai Toán - HằngT Sử - Thuỷ Sử Toán - HàT Văn - HàV
3 1 Lý - Ng.Sơn Toán - Hường Hoá - Hoan Hoá - DũngH Lý - Nết Sinh - HạnhS Lý - Tuyết Toán - HàT Toán - HiềnT Địa - V.Anh Văn - Lan T.Anh - Chi Văn - HàV
2 Toán - Đăng Lý - Tuyết Toán - HuệT Toán - Dâu Toán - Liên Toán - Út Toán - H.Thắng Văn - HằngV T.Anh - Giang T.Anh - TrungA Toán - HiềnT Toán - HàT Toán - Hường
4 1 Hoá - DũngH Toán - Hường Hoá - Hoan Lý - Tuyền Lý - Nết Hoá - Tuân Lý - Tuyết T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang Sử - Hiếu Địa - Duyên Văn - NhungV Văn - HàV
2 Toán - Đăng Lý - Tuyết Lý - Du Hoá - DũngH Hoá - Tuân Sinh - HạnhS Toán - H.Thắng Toán - HàT Toán - HiềnT Văn - HằngV Sử - Thuỷ Sử T.Anh - Chi T.Anh - Giang
5 1 Toán - Đăng Lý - Tuyết Lý - Du Hoá - DũngH Toán - Liên Sinh - HạnhS Hoá - Hoan Toán - HàT Văn - Mai Văn - HằngV Văn - Lan Văn - NhungV T.Anh - Giang
2 Hoá - DũngH Hoá - Hướng Toán - HuệT Lý - Tuyền Lý - Nết Toán - Út T.Anh - Giang Văn - HằngV Toán - HiềnT Địa - V.Anh T.Anh - Ngọc T.Anh - Chi Toán - Hường
6 1 Hoá - DũngH Hoá - Hướng Toán - HuệT Toán - Dâu Toán - Liên Hoá - Tuân Lý - Tuyết Văn - HằngV Văn - Mai Toán - HằngT Văn - Lan Văn - NhungV T.Anh - Giang
2 Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyết Hoá - Hoan Lý - Tuyền Hoá - Tuân Toán - Út Toán - H.Thắng T.Anh - ThanhA T.Anh - Giang Văn - HằngV Địa - Duyên Toán - HàT Toán - Hường
7 1 Lý - Ng.Sơn Hoá - Hướng Lý - Du Toán - Dâu Hoá - Tuân Sinh - HạnhS Hoá - Hoan Văn - HằngV T.Anh - Giang Địa - V.Anh Sử - Thuỷ Sử Toán - HàT Toán - Hường
2 Toán - Đăng Toán - Hường Toán - HuệT Hoá - DũngH Toán - Liên Hoá - Tuân T.Anh - Giang T.Anh - ThanhA Văn - Mai Sử - Hiếu Toán - HiềnT T.Anh - Chi Văn - HàV
 
THỨ CA 12TOÁN1 12TOÁN2 12TIN 12LÝ 12HOÁ 12SINH 12A1 12A2 12VĂN 12SỬ 12ĐỊA 12ANH1 12ANH2
2 1 Hoá - HươngH Lý - TuấnL Hoá - Hướng Hoá - ThuỷH Hoá - NhungH Sinh - Hồi Toán - Hừng T.Anh - NgaA T.Anh - LinhA Văn - DungV Toán - Dua Văn - Vân T.Anh - HạnhA
2 Toán - Dung Hoá - Chiến Lý - Thưởng Toán - HuệT Toán - Dua Toán - Phượng T.Anh - NgaA Văn - Vân Toán - Út Sử - NhànS Văn - Luyến T.Anh - Hậu Văn - DungV
3 1 Lý - Nhật Lý - TuấnL Toán - Dua T.Anh - Hậu Hoá - NhungH Sinh - Hồi Hoá - HươngH Toán - Phượng T.Anh - LinhA Văn - DungV Địa - Minh Toán - HằngT Toán - Út
2 Hoá - HươngH Toán - Q.Thắng Lý - Thưởng Hoá - ThuỷH Toán - Dua Hoá - Chiến Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Văn - NgaV Địa - Minh Văn - Luyến T.Anh - Hậu Văn - DungV
4 1 Lý - Nhật Lý - TuấnL Lý - Thưởng Lý - Ng.Sơn Hoá - NhungH Hoá - Chiến Hoá - HươngH Văn - Vân T.Anh - LinhA Toán - H.Thắng Toán - Dua Toán - HằngT Toán - Út
2 Hoá - HươngH Toán - Q.Thắng Toán - Dua Toán - HuệT Lý - Tuyền Toán - Phượng Toán - Hừng T.Anh - NgaA Toán - Út Sử - NhànS Văn - Luyến Văn - Vân Văn - DungV
5 1 Toán - Dung Hoá - Chiến Hoá - Hướng Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Sinh - Hồi Hoá - HươngH Toán - Phượng Toán - Út Địa - Minh Sử - Thoa T.Anh - Hậu Văn - DungV
2 Hoá - HươngH Toán - Q.Thắng Lý - Thưởng T.Anh - Hậu Hoá - NhungH Toán - Phượng Lý - TuấnL T.Anh - NgaA Văn - NgaV Văn - DungV Địa - Minh Toán - HằngT T.Anh - HạnhA
6 1 Lý - Nhật Hoá - Chiến Toán - Dua Lý - Ng.Sơn Lý - Tuyền Sinh - Hồi Lý - TuấnL Toán - Phượng Văn - NgaV Toán - H.Thắng Địa - Minh Văn - Vân Toán - Út
2 Toán - Dung Lý - TuấnL Hoá - Hướng Toán - HuệT Toán - Dua Hoá - Chiến T.Anh - NgaA Văn - Vân T.Anh - LinhA Địa - Minh Sử - Thoa Toán - HằngT T.Anh - HạnhA
7 1 Lý - Nhật Hoá - Chiến Toán - Dua Hoá - ThuỷH Lý - Tuyền Toán - Phượng T.Anh - NgaA Văn - Vân Toán - Út Toán - H.Thắng Sử - Thoa T.Anh - Hậu T.Anh - HạnhA
2 Toán - Dung Toán - Q.Thắng Hoá - Hướng T.Anh - Hậu Toán - Dua Hoá - Chiến Toán - Hừng Toán - Phượng Văn - NgaV Sử - NhànS T.Anh - LinhA Văn - Vân Toán - Út

Nguồn tin: PTK

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây